Jakub Mućk

Dr Jakub Mućk jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP oraz adiunktem w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują: (długookresowy) wzrost gospodarczy, determinanty produktywności, handel zagraniczny, postać funkcji produkcji, ekonometrię szeregów czasowych oraz ekonometrię panelową.

 


Globalizacja i spadek marż w Polsce

Globalizacja i spadek marż w Polsce

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Exports are the main driver of economic growth in CSE

Exports are the main driver of economic growth in CSE

Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

A long-term look at the investment rate in Poland

A long-term look at the investment rate in Poland

Polski eksport rośnie dzięki niskim kosztom

Polski eksport rośnie dzięki niskim kosztom

Długookresowe spojrzenie na stopę inwestycji w Polsce

Długookresowe spojrzenie na stopę inwestycji w Polsce