• Obserwator Finansowy

Koniec sezonowego ożywienia na rynku pracy

31.10.2013

Trzeci miesiąc z rzędu, chociaż słabiej niż poprzednio, obniżył się Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia. Zapowiada to wyczerpywanie pozytywnych tendencji, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach na rynku pracy – informuje Maria Drozdowicz z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.

wskaznik rynku pracy.db


– Nastąpiło również odwrócenie tendencji we wpływie poszczególnych składowych wskaźnika. Aktualnie jedynie trzy oddziałują w kierunku jego spadku, a pięć wskazuje na wzrost wartości wskaźnika, sygnalizując tym samym pogorszenie sytuacji na rynku pracy w nadchodzących miesiącach – ocenia Drozdowicz.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w zasadzie od początku tego roku nie uległa większym zmianom oscylując wokół 13,5 proc.

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu były na poziomie zbliżonym do tego z sierpnia. Ta stabilizacja ocen znajduje przełożenie na nieco mniej pesymistyczne prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia. Nieustannie przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad odsetkiem firm prognozujących wzrost liczby pracowników.

Podobnie do wcześniej formułowanych prognoz, w firmach małych oraz średnich przewiduje się spadek liczby zatrudnionych. Z kolei, w przedsiębiorstwach dużych (powyżej 250 pracujących) prognozy wskazują na wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym najbardziej optymistyczne prognozy formułują producenci mebli, a najbardziej negatywne producenci odzieży.

wskaznik rynku pracy

Liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy zmalała w ujęciu miesięcznym o ponad 12 proc. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano o około 10 tys. mniej ofert zatrudnienia. Również w ujęciu rocznym odnotowano spadek szans zatrudnieniowych dla osób bezrobotnych. Ponadto, wrzesień był pierwszym miesiącem, w którym odnotowano spadek wielkości napływu nowych ofert pracy w ujęciu rok do roku. W porównaniu do września ubiegłego roku w urzędach pracy pojawiło się o ponad 8 tys. mniej ofert pracy (spadek na poziomie ponad 11 proc.).

Spadek liczby ofert pracy trafiających do PUP-ów kontrastuje z liczbą osób bezrobotnych wyrejestrowujących się z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Od wiosny systematycznie rosła ilość takich osób. Częściowo zjawisko to można tłumaczyć zwiększoną liczbą ofert pracy ukazujących się w Internecie. We wrześniu Barometr Ofert Pracy, rejestrujący takie ogłoszenia kolejny miesiąc z rzędu nieznacznie wzrósł.

Od lipca zwiększa się napływ nowych bezrobotnych. Jednocześnie daje się zauważyć zwiększone w stosunku do lat poprzednich wahania o charakterze sezonowym, co prawdopodobnie ma związek z rosnącym udziałem budownictwa w gospodarce. We wrześniu liczba rejestrujących się bezrobotnych wzrosła o ponad 7,5 tys. (nieco ponad 3. proc. w ujęciu miesięcznym), była jednak poniżej poziomu z analogicznego miesiąca roku poprzedniego (o nieco ponad 1 proc.).

Pomimo coraz wyraźniejszych sygnałów świadczących o ożywieniu, ponownie wzrosła liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Od czerwca liczba takich zwolnień nieznacznie lecz systematycznie malała, co mogło oznaczać zakończenie procesów restrukturyzacyjnych dostosowujących poziom zatrudnienia do niższej aktywności gospodarki. Najbliższe miesiące powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z jednorazową korektą w górę czy też przedsiębiorstwa uznały, że ponownie należy przystąpić do działań restrukturyzacyjnych, co w przyszłości spowoduje wzrost liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

Trzeci miesiąc z rzędu (najnowsze dane za sierpień br.) spada agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (o 2 proc. w ujęciu miesięcznym). Niestety nie jest to efekt wyraźnej poprawy na rynku pracy lecz wynika jedynie z rosnącej liczby osób tracących prawo do zasiłku. Dane Publicznych Służb Zatrudnienia pokazują, iż zarówno w zasobie bezrobotnych jak i w ich napływie maleje odsetek bezrobotnych posiadających prawo do tego świadczenia, co ma przełożenie na zmniejszenie agregatowej kwoty wypłaconych świadczeń.

Wygasanie czynników decydujących o sezonowej poprawie na rynku pracy i brak impulsów do kreowania nowych miejsc zatrudnienia wpływa na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji. Po kilku miesiącach spadków, we wrześniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych młodych, długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz samotnie wychowujących dzieci.

OF

wskaznik rynku pracy
wskaznik rynku pracy

Tagi


Artykuły powiązane