Maleją różnice w dochodach Polaków

Do 30,4 proc. spadł w Polsce współczynnik Giniego obrazujący poziom zróżnicowania dochodów osiąganych w naszym społeczeństwie – wynika z opublikowanej informacji GUS o sytuacji gospodarstw domowych w 2016 roku. Różnice w dochodach są większe u mieszkańców wsi, ale tak jak w miastach maleją.

Współczynnik Giniego to stosowana w świecie miara rozkładu dochodów, w której za 100 przyjmuje się społeczeństwo skrajnych nierówności, a za 0 absolutne ich wyrównanie (alternatywnie stosuje się przedział od 0 do 1). W krajach europejskich współczynnik ten kształtuje się na ogół w granicach od 25 do 35 proc. Wedle tej miary większymi rozwarstwieniami charakteryzują się społeczeństwa niemal wszystkich krajów latynoamerykańskich, USA, południa Afryki i Chin.

W Polsce od 2004 roku (z wyjątkiem roku 2010) współczynnik Giniego systematycznie spada. W ostatnim roku spadek ten był dość znaczny – z 32,2 do 30,4 proc., w czym można dopatrywać się efektów programu 500+, który poprawił sytuację wielu najuboższych polskich rodzin. O znacznie mniejszym rozwarstwieniu społecznym można mówić w przypadku ludności miejskiej. W miastach współczynnik Giniego wyniósł w 2016 roku 28,8 proc., podczas gdy w 2004 roku wynosił on jeszcze 33,1 proc. W przypadku ludności wiejskiej współczynnik Giniego w ubiegłym roku także znacząco się obniżył – z 32,3 do 30,5 proc. Warto tu jednak zauważyć, że największe zróżnicowanie dochodów na wsi notowane było w roku 2013, kiedy współczynnik wynosił 35,2 proc.

Wyrównywanie dochodów następuje w Polsce w warunkach wyraźnej poprawy sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe osiągały w ubiegłym roku wyższe dochody i zwiększały swoje wydatki. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2016 roku 1475 zł i był realnie aż o 7,0 proc. wyższy od dochodu z roku 2015 (w 2015 roku wzrost realny wyniósł 4,3 proc.).

>>> Więcej szczegółowych informacji GUS o sytuacji gospodarstw domowych w 2016 roku.


Tagi


Artykuły powiązane

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kryzys demograficzny w Rosji

Kategoria: Analizy
Pomimo zwiększenia współczynnika dzietności między 2005 r. a 2018 r. nie udaje się zahamować kryzysu demograficznego w Rosji. Jego głównymi przyczynami są wysoka śmiertelność i zły stan zdrowia mieszkańców. Najszybciej spada liczba ludności w wieku produkcyjnym, co będzie miało negatywne implikacje dla rosyjskiej gospodarki.
Kryzys demograficzny w Rosji

Rosyjskie kłopoty ze statystyką

Kategoria: Analizy
Na tle pogarszającej się sytuacji gospodarczej Rosji, w dyskusji o możliwościach przejścia od stagnacji do rozwoju, wyraźniej widać zderzenie optymistycznych zapewnień administracji rządowej o tym, że jest dobrze, a będzie lepiej, z odczuciami analityków i zwykłych Rosjan, że jest źle, a może być gorzej.
Rosyjskie kłopoty ze statystyką