MFW: polityka NBP powinna pozostać luźna

NBP powinien utrzymywać luźną politykę monetarną do momentu ugruntowania ożywienia gospodarczego, a utrzymanie przejrzystej komunikacji przez bank centralny będzie wspierać skuteczność programu skupu aktywów, co powinno ograniczyć potrzebę interwencji walutowych – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
MFW: polityka NBP powinna pozostać luźna

(CC BY-NC-ND 2.0 Simone D. McCourtie, World Bank)

„NBP powinien utrzymać obecne nastawienie w polityce monetarnej dopóki odbudowa gospodarki nie będzie dobrze ugruntowana. Biorąc pod uwagę znaczny poziom niepewności względem ożywienia i prognozowany spadek inflacji, akomodacyjne nastawienie polityki NBP jest właściwe. (…) W negatywnym scenariuszu, gdyby pojawiły się kolejne zakłócenia w aktywności gospodarczej lub pojawiłaby się podwyższona zmienność na rynkach, NBP mógłby w ocenie MFW zwiększyć tempo skupu aktywów” – napisano w dokumencie po konsultacjach z polskimi władzami.

Przedstawiciele MFW podkreślili w podsumowaniu raportu, że „kontynuacja przejrzystej komunikacji dotyczącej prowadzonej polityki będzie wspierać skuteczność programu skupu aktywów, co powinno także ograniczyć potrzebę interwencji walutowych”.

Fundusz ocenia, że reakcja NBP na pandemię COVID-19 była „szybka i właściwa”, a NBP szybko i w adekwatnym stopniu poluzował kurs polityki pieniężnej, skutecznie dopełniając działania w sferze fiskalnej, co zmniejszyło negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy.

MFW wskazuje, że oprócz ograniczania nadmiernej zmienności na rynkach, interwencja walutowa mogłaby być właściwa dla celów realizacji polityki monetarnej, jeżeli stanowiłaby ona część dobrze określonej i jasno komunikowanej strategii.

„Ostatnie interwencje miały miejsce w kontekście krótkoterminowej presji aprecjacyjnej, która według banku centralnego mogła doprowadzić do niepożądanego zacieśnienia warunków monetarnych. Przy realnym efektywnym kursie walutowym (REER) ocenianym średnio w 2020 r. jako niedowartościowany, interwencje dla celów polityki monetarnej mogłyby być uzasadnione, jeżeli dodatkowe zakupy aktywów nie miałyby adekwatnego przełożenia na ceny, co poddawałoby w wątpliwość realizację akomodacyjnej polityki. W takiej sytuacji interwencje FX powinny również być wspierane przejrzystą komunikacją, w tym odnoszącą się do strategii wyjścia, by uniknąć pojawienia się pozoru celowania w określony poziom kursu lub niejasności dotyczącej strategii celu inflacyjnego w polityce monetarnej” – napisano w raporcie.

Według MFW program skupu aktywów NBP spełnił zakładane cele: zapewnienia płynności na rynku obligacji rządowych oraz wzmocnienia mechanizmu transmisji monetarnej, a także wspierał obniżenie rentowności długu rządowego oraz spadek premii terminowej.

MFW ocenia transparentność programu skupu NBP jako wysoką i zaznacza, że pełna informacja o skupowanych przez bank centralny aktywach jest publicznie dostępna.

Jak podaje MFW złoty osłabił się w trakcie pandemii jedynie w niewielkim stopniu.

„Od końca lutego 2020 r. do listopada, zarówno nominalny (NEER), jak i realny efektywny kurs walutowy spadł, odpowiednio, o 1,3 i 0,5 proc. Na początku stycznia złoty był o 3,7 proc. słabszy wobec euro niż na początku lutego, przy większych wahaniach” – napisano.

Fundusz rekomenduje, by w przypadku pojawienia się w krótkim terminie dodatkowej podażowej presji inflacyjnej, NPB tolerował taką sytuację, mając na względzie ujemną lukę popytową, która powinna obniżać bazową presję cenową.

MFW prognozuje, że inflacja bazowa w Polsce spadnie na koniec 2021 r. do 1,9 proc., a średniorocznie wyniesie 2,5 proc., co wynikać będzie ze spowolnienia tempa wzrostu wynagrodzeń, wzrostu bezrobocia i niskiej „importowanej” inflacji ze strefy euro. Wskaźnik ma wrócić wg MFW w okolice 2,5 proc. pod koniec 2022 r.

Fundusz prognozuje, że inflacja w Polsce pozostanie w paśmie dopuszczalnych wahań w całym horyzoncie prognostycznym, a średniorocznie w 2021 r. wyniesie 2,6 proc., a w 2022 r. 2,2 proc.

Według MFW, gdyby NBP nie sterylizował, poprzez emisję 7-dniowych bonów, dodatkowej płynności w systemie przy stopach procentowych blisko zera, nie miałoby to prawdopodobnie wpływu na międzybankowe stopy procentowe, choć dla banków oznaczałoby to nieco mniejszy zysk z tytułu zarządzania nadwyżkową płynnością (banki musiałyby wówczas lokować środki na depozycie w NBP oprocentowanym obecnie na 0,0 proc. vs. 0,1 oprocentowania bonów NBP).

Na początku stycznia prezes NBP Adam Glapiński potwierdził, że od połowy grudnia NBP dokonywał zakupu walut obcych na rynku walutowym (oddziałuje to w kierunku osłabienia PLN), by wzmocnić oddziaływanie poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę.

Pod koniec grudnia Glapiński po raz pierwszy wskazał, a później powtórzył w styczniowych wypowiedziach, że NBP ma przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji walutowych, choć na razie prawdopodobnie nie będzie takiej potrzeby.

Większość członków RPP oceniła w trakcie styczniowego posiedzenia, że prowadzone od grudnia 2020 roku interwencje na rynku walutowym ograniczyły ryzyko procyklicznego umocnienia złotego i wzmacniają oddziaływanie poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę. RPP odnosi się do kursu złotego od czerwca 2020 r. Obecnie większość członków Rady uważa, że brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego.

tus/ pr/

(CC BY-NC-ND 2.0 Simone D. McCourtie, World Bank)

Artykuły powiązane

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kategoria: Polityka pieniężna
Mija 30 lat stosowania strategii celu inflacyjnego na świecie, która stała się jednym z najpowszechniej stosowanych reżimów polityki pieniężnej. Strategia ta zakłada wykorzystanie publicznego ogłoszenia poziomu celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej dla oczekiwań inflacyjnych.
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Kategoria: Pracownicy NBP
Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Prezes NBP Prof. Adam Glapiński.
Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Nie takie straszne QE

Kategoria: Analizy
Program skupu aktywów przez bank centralny budzi pewne kontrowersje. Niemniej wiele z obaw wydaje się nieuzasadnionych, szczególnie w świetle doświadczeń innych gospodarek, które w przeszłości stosowały podobne rozwiązania.
Nie takie straszne QE