Nieco gorzej na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł w kwietniu o 0,5 pkt. Jest to pierwszy wzrost po sześciu miesiącach systematycznego spadku.
Nieco gorzej na rynku pracy

W ubiegłym roku w drugim kwartale również odnotowano wzrost wartości wskaźnika, co może wskazywać, iż również teraz będziemy mieli do czynienia z jedynie krótkim tymczasowym wzrostem wartości stopy bezrobocia, głównie o charakterze sezonowym, nie zaś z odwróceniem pozytywnych tendencji.

Należy jednak pamiętać, iż zapasy efektywnej podaży siły roboczej wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych dość istotnie się kurczą, a nierozwiązanym problemem rynku pracy pozostaje niska aktywność zawodowa ludności.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu wyniosła 6,6 proc., a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 6,2 proc.

Obecnie tylko trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, a pięć zmiennych zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

Najbardziej negatywne sygnały płyną z danych na temat szans zatrudnieniowych bezrobotnych. Z jednej strony zmalała liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o blisko 7 tys. mniej osób niż przed miesiącem (spadek o 8 proc.).

Efektywna podaż pracy wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych kurczy się, stąd możliwości dopasowania popytu na pracę do jej podaży są coraz mniejsze. W efekcie odpływ z bezrobocia do zatrudnienia systematycznie maleje. W I kw., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazany strumień był średnio o 13 proc. mniejszy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu wyniosła 6,6 proc., a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 6,2 proc.

Ponadto, mimo iż wielkości absolutne wskazują na dość wysoką podaż nowych ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy (zwłaszcza w porównaniu do wartości sprzed kilku lat), to równocześnie od początku 2015 roku przybywa ofert niewykorzystanych. Wskazuje to na niedopasowanie pomiędzy podażą a popytem na pracę. W marcu w porównaniu do lutego zarejestrowano o ponad 27 tys. mniej ofert (spadek na poziomie około 20 proc.), z kolei w porównaniu do marca ubiegłego roku spadek wyniósł niespełna 16 tys. ofert pracy (12 proc.).

W marcu tego roku wzrosła liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne, choć wzrost ten nie był duży – w rejestrach pojawiło się o 7 tys. więcej osób (o 5 proc.) niż w lutym. Nadal jednak wielkość napływu do bezrobocia jest dość niewielka w ujęciu absolutnym – w porównaniu do marca 2017 roku do urzędów pracy zgłosiło się o blisko 30 tys. mniej osób (o 16 proc.) rejestrujących się jako bezrobotne.

Ponownie zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Ta kategoria bezrobotnych maleje systematycznie od dłuższego czasu, a od sześciu miesięcy tempo spadku utrzymuje się średniomiesięcznie na poziomie 4 proc. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych będących w szczególnej sytuacji zmalała liczba młodych i osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych. Według najnowszych danych (za luty) zmalała także agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (o niespełna 2 proc.).

Ogólna ocena koniunktury była w kwietniu pozytywna. Choć wskaźnik koniunktury GUS przyjął wartość niższą niż przed miesiącem, to wyższą niż przed rokiem. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie na temat ogólnego stanu gospodarki oraz zamiary zwiększania zatrudnienia, choć również w tym przypadku oceny były nieco gorsze niż przed miesiącem. Od czwartego kwartału 2016 roku utrzymuje się przewaga liczby przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia. W ujęciu wielkościowym w zbliżonym zakresie przedsiębiorstwa małe, średnie i duże zapowiadają wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym zwolnienia nie przeważają w żadnej branży, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są przez producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz producentów wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych.

(źródło: BIEC, materiały prasowe, orac. km).

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy

Kategoria: VoxEU
Wynagrodzenia za prace wykonywane zdalnie są w poszczególnych krajach bardziej wyrównane niż wynagrodzenia za prace stacjonarne, jednak w dalszym ciągu występują duże różnice między płacami w różnych lokalizacjach.
Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy