Oko na gospodarkę: Spadają nierówności dochodowe w Polsce

W 2015 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się - osiągały wyższe dochody i więcej wydawały. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co im możliwość większego oszczędzania.
Oko na gospodarkę: Spadają nierówności dochodowe w Polsce

Zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych mierzone współczynnikiem Giniego w 2015 roku zmalało w stosunku do lat poprzednich, a jego wartość wyniosła 0,322 (w latach 2012-2014 – spadek z 0,338 do 0,326). Tak jak w latach poprzednich, najbardziej zróżnicowane były dochody rolników (0,553), a najmniej emerytów (0,233).

Wykres 1 Spadają nierówności dochodowe w Polsce 1120

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na wyniósł 1386 zł, a przeciętne miesięczne wydatki 1091 zł – to więcej odpowiednio o 4,3 proc. i 2,1 proc. niż rok wcześniej.

Najwyższy dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe osiągnęły gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek oraz pracowników i był on odpowiednio o 2,9 i 2,3x wyższy niż w gospodarstwach domowych rencistów. W gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek i pracowników zanotowano również najwyższe wydatki, które były odpowiednio 2,4 i 2,0x wyższe niż w gospodarstwach domowych rencistów.

Czynnikiem istotnie różnicującym poziom, dynamikę i strukturę dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych jest miejsce zamieszkania. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta był wyższy o 41,6 proc. niż na wsi i o 13 proc. od średniej ogólnopolskiej. Z kolei dochód rozporządzalny na wsi był niższy o 20,2 proc. od średniej ogólnopolskiej.

Różnice te wynikały nie tylko z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, ale były również związane z większą liczbą osób wchodzących w skład gospodarstw domowych zamieszkujących wieś. Podobną tendencję odnotowano w przypadku wydatków gospodarstw domowych – w miastach były o 38,8 proc. wyższe niż na wsi, a w stosunku do średniej ogólnopolskiej w miastach były wyższe o 12,2 proc., a na wsi niższe o 19,1 proc. (na poziomie zbliżonym do 2014 r.)

W 2015 roku dochód rozporządzalny na osobę wyższy od średniej krajowej wystąpił w pięciu województwach: mazowieckim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, śląskim i lubuskim

>>Cały raport GUS

Wykres 1 Spadają nierówności dochodowe w Polsce 1120

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Doskonalenie metod badania inflacji

Kategoria: Analizy
Rosnące obroty w handlu internetowym, zmiana zwyczajów zakupowych, zróżnicowanie preferencji konsumentów powodują, że badania inflacji muszą uwzględniać coraz więcej różnych źródeł danych. Wraz ze zmianami ewoluuje metodologia badań. Czy nowe metody trafniej identyfikują zmiany cen?
Doskonalenie metod badania inflacji

Rolnictwo w ślepym zaułku

Kategoria: Trendy gospodarcze
Aż 82 proc. unijnych dopłat trafia tylko do 20 proc. gospodarstw rolnych, tych największych, które nie potrzebują wsparcia. Wspólna Polityka Rolna w obecnej postaci pcha unijne rolnictwo w ślepy zaułek: prowadzi do zdominowania go przez wielkie gospodarstwa, a przez to do jego uprzemysłowienia i chemizacji, ze szkodą dla zdrowia ludzi i środowiska.
Rolnictwo w ślepym zaułku

Czas dużych rezerw siły roboczej w rolnictwie już za nami

Kategoria: Zewnętrzni eksperci
O wolne zasoby siły roboczej w rolnictwie do rejestrowanej pracy w innych sektorach będzie trudno. Przepływowi pracowników do firm nie sprzyja ani demografia, ani system instytucjonalno-prawny, a duża część szacowanej rezerwy pracuje, ale w szarej strefie – mówi dr hab. Monika Stanny, dyrektor IRWiR PAN.
Czas dużych rezerw siły roboczej w rolnictwie już za nami