Oko na gospodarkę: Spadają nierówności dochodowe w Polsce

W 2015 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się - osiągały wyższe dochody i więcej wydawały. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co im możliwość większego oszczędzania.
Oko na gospodarkę: Spadają nierówności dochodowe w Polsce

Zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych mierzone współczynnikiem Giniego w 2015 roku zmalało w stosunku do lat poprzednich, a jego wartość wyniosła 0,322 (w latach 2012-2014 – spadek z 0,338 do 0,326). Tak jak w latach poprzednich, najbardziej zróżnicowane były dochody rolników (0,553), a najmniej emerytów (0,233).

Wykres 1 Spadają nierówności dochodowe w Polsce 1120

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na wyniósł 1386 zł, a przeciętne miesięczne wydatki 1091 zł – to więcej odpowiednio o 4,3 proc. i 2,1 proc. niż rok wcześniej.

Najwyższy dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe osiągnęły gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek oraz pracowników i był on odpowiednio o 2,9 i 2,3x wyższy niż w gospodarstwach domowych rencistów. W gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek i pracowników zanotowano również najwyższe wydatki, które były odpowiednio 2,4 i 2,0x wyższe niż w gospodarstwach domowych rencistów.

Czynnikiem istotnie różnicującym poziom, dynamikę i strukturę dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych jest miejsce zamieszkania. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta był wyższy o 41,6 proc. niż na wsi i o 13 proc. od średniej ogólnopolskiej. Z kolei dochód rozporządzalny na wsi był niższy o 20,2 proc. od średniej ogólnopolskiej.

Różnice te wynikały nie tylko z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, ale były również związane z większą liczbą osób wchodzących w skład gospodarstw domowych zamieszkujących wieś. Podobną tendencję odnotowano w przypadku wydatków gospodarstw domowych – w miastach były o 38,8 proc. wyższe niż na wsi, a w stosunku do średniej ogólnopolskiej w miastach były wyższe o 12,2 proc., a na wsi niższe o 19,1 proc. (na poziomie zbliżonym do 2014 r.)

W 2015 roku dochód rozporządzalny na osobę wyższy od średniej krajowej wystąpił w pięciu województwach: mazowieckim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, śląskim i lubuskim

>>Cały raport GUS

Wykres 1 Spadają nierówności dochodowe w Polsce 1120

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Kategoria: VoxEU
Transfery fiskalne o mniejszej wartości wypłacane większej grupie gospodarstw domowych o niskich dochodach stymulują łączną konsumpcję bardziej niż większe transfery przekazywane węższej grupie gospodarstw.
Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wyniki prowadzonego w czasie pandemii badania, pokazują, że brytyjskie gospodarstwa domowe, obawiające się o swoją przyszłość finansową - w przypadku jednorazowej korzystnej zmiany dochodu -  zamierzają jednak wydać na konsumpcję więcej niż pozostałe.
Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji

Inflacja cen żywności zagraża najbiedniejszym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że silne przyspieszenie wzrostu cen żywności ma istotnie negatywny wpływ na poziom dobrobytu gospodarstw domowych w krajach rozwijających się. Utrzymanie tego zjawiska pogłębi istniejące nierówności społeczne.
Inflacja cen żywności zagraża najbiedniejszym