Przedsiębiorczość imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Połowa nowych firm należących do imigrantów w Stanach Zjednoczonych usytuowana jest w trzech głównych branżach: usługi noclegowe i gastronomiczne, handel detaliczny oraz usługi techniczne. Poszczególne stany ogromnie się różnią pod względem liczby firm zakładanych przez imigrantów.
Przedsiębiorczość imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Imigracja odegrała kluczową rolę we wzroście liczby ludności i rozwoju gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale wciąż trwa odwieczny spór co do jej pozytywnych i negatywnych skutków dla rodzimych pracowników.

Istnieje jednak sfera, w której możliwa wydaje się niemal powszechna zgoda – dotyczy ona kwestii przedsiębiorców-imigrantów. Jeśli imigranci tworzą nowe firmy i nowe miejsca pracy, być może zatrudniając również rodzimych pracowników, to można w zasadzie mówić o „strzale w dziesiątkę” w zakresie prowadzonej polityki publicznej. Właśnie takie podejście stało za wysiłkami wielu miast i państw zmierzającymi do przyciągania do siebie przedsiębiorców-imigrantów.

Choć naukowcy zgadzają się, że imigranci odgrywają kluczową rolę w tworzeniu firm w Stanach Zjednoczonych, dotychczas trudno było uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przeszkody związane z pozyskiwaniem zharmonizowanych danych na temat własności firm, dynamiki wzrostu i statusu imigracyjnego mieszkańców.

We wczesnych badaniach w tym zakresie pewien postęp osiągnięto dzięki badaniom ankietowym prowadzonym w Dolinie Krzemowej, gdzie udział założycieli firm o pochodzeniu imigranckim przekracza 50 proc., a także w szerszej rozumianym sektorze technologicznym (Saxenian 1999, 2002, Wadhwa i in. 2007). Inni badacze wykorzystywali dane przekrojowe z reprezentatywnego dla całego kraju badania ankietowego właścicieli firm (Survey of Business Owners, SBO). Fairlie (2012) zauważył w swojej pracy, że ​​imigranci zakładają firmy ponad dwukrotnie częściej niż rodzimi mieszkańcy, oraz że firmy należące do imigrantów częściej zatrudniają pracowników.

We wcześniejszym badaniu (Kerr i Kerr 2017) wykorzystaliśmy dopasowane dane panelowe dotyczące pracodawców i pracowników, by zbadać stopy przetrwania (utrzymania się na rynku) i rozwoju przedsiębiorstw założonych przez imigrantów na przestrzeni czasu, ale napotkaliśmy istotne trudności w wyciąganiu wniosków co do właścicieli firm. W naszym nowym badaniu określamy ilościowo i charakteryzujemy miejsca pracy tworzone przez firmy należące do imigrantów, wykorzystując nowatorską platformę danych – wewnętrzne badania ankietowe właścicieli firm przeprowadzone przez biuro ds. spisu ludności (Census Bureau) z roku 2007 i 2012 w połączeniu z bazą danych o dłuższej perspektywie czasowej na temat przedsiębiorstw (Longitudinal Business Database) dla okresu 2007-2011 (Kerr i Kerr 2018). Platforma ta pozwala nam na ocenę udziału procentowego i liczby miejsc pracy tworzonych przez firmy, a także jakości tworzonych miejsc pracy. Możemy również badać występujące na przestrzeni czasu różnice między firmami założonymi przez imigrantów i firmami założonymi przez rodzimych mieszkańców w zakresie stopy przetrwania firm na rynku i wzrostu zatrudnienia. Następnie przeprowadzamy krzyżową weryfikację wielu uzyskanych przez nas wyników z wynikami tzw. środowiskowego badania społecznego (American Community Survey) z lat 2001-2015.

W niniejszym artykule przedstawiamy osiem ważnych wniosków odnośnie do przedsiębiorczości i własności firm wśród imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

1. W poszczególnych stanach występują ogromne różnice w liczbie firm zakładanych przez imigrantów

W stanach najmniej uzależnionych w tym zakresie od imigracji, takich jak Montana, Dakota Północna i Dakota Południowa oraz Idaho, w 2012 roku co najwyżej 6 proc. nowych firm założonych zostało przez imigrantów. Tymczasem odsetek firm założonych przez imigrantów w Kalifornii, New Jersey i Nowym Jorku przekraczał 40 proc. Różnice te są większe, niż można by oczekiwać na podstawie udziału imigrantów w ogólnej populacji i mogą być skorelowane z tym, jak przyjazna dla imigrantów jest polityka publiczna prowadzona na poziomie stanowym.

2. Firmy należące do imigrantów zatrudniają średnio mniej ludzi i płacą niższe wynagrodzenia

Mają one średnio mniej pracowników i niższe przychody ze sprzedaży niż firmy należące do rodzimych mieszkańców, ale uzyskują porównywalne przychody na jednego pracownika. W firmach należących do imigrantów obserwowany jest nieco niższy poziom płac (mierzony jako łączne wydatki na wynagrodzenia podzielone przez łączne zatrudnienie). W 2012 roku zaobserwowano w tym zakresie różnicę sięgającą 13 proc.

3. Firmy należące do imigrantów rzadziej zapewniają pracownikom świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia emerytalne i płatny urlop

To kolejny dowód na lukę w jakości miejsc pracy w stosunku do firm zakładanych przez rodzimych mieszkańców. Luka ta zmniejsza się, choć jedynie nieznacznie, przy bardzo surowej kontroli wpływu czynników dotyczących założycieli firm, wielkości firm, itp.

4. Mniej więcej połowa nowych firm należących do imigrantów znajduje się w trzech głównych sektorach: usługi noclegowe i gastronomiczne, handel detaliczny oraz usługi techniczne

Ta koncentracja sektorowa ma istotne implikacje biznesowe i gospodarcze. Natomiast firmy należące do rodzimych mieszkańców wykazują niższy poziom koncentracji branżowej.

5. Oszczędności osobiste są najważniejszym źródłem kapitału dla wszystkich firm, ale to źródło jest szczególnie ważne w odniesieniu do firm należących do imigrantów

Firmy należące do rodzimych mieszkańców częściej zaciągają pożyczki i kredyty bankowe, podczas gdy firmy należące do imigrantów częściej polegają na pożyczkach pod zastaw hipoteki i pożyczkach rodzinnych. Te wzorce mogą wskazywać na niższą zdolność imigrantów do uzyskania kredytu bankowego.

6. Firmy tworzone przez drugie pokolenie imigrantów łączą w sobie cechy firm należących do imigrantów i firm należących do rodzimych mieszkańców

W odniesieniu do wielu parametrów, gdzie różnice między firmami należącymi do imigrantów i firmami należącymi do rodzimych mieszkańców są najbardziej widoczne (np. zapewnianie pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, eksportowanie towarów), firmy należące do drugiego pokolenia imigrantów sytuują się pomiędzy dwoma pozostałymi typami firm, co pokazuje fascynującą formę asymilacji w zakresie cech przedsiębiorstw.

7. Właściciele firm, którzy są imigrantami w drugim pokoleniu, są zazwyczaj młodsi od innych typów właścicieli, co może wpływać na ich zdolność do akumulowania kapitału początkowego

Przedsiębiorstwa w pełni, jak i częściowo należące do kobiet najczęściej występują wśród firm będących własnością drugiego pokolenia imigrantów.

8. Udział imigrantów wśród wszystkich osób samozatrudnionych (posiadających zarejestrowaną działalność) szybko rośnie, z 17 proc. w 2001 roku do około 24 proc. w 2015 roku

Ten ostatni, dodatkowy wniosek pozyskany został z badania American Community Survey, które pokazuje również, że największymi krajami pochodzenia imigrantów są Meksyk, Indie, Chiny i Korea Południowa. Wielu imigrantów wywodzi się również z regionów Ameryki Środkowej i Południowej. Wydaje się, że od 2008 roku udział imigrantów rośnie szybciej wśród osób posiadających co najwyżej wykształcenie średnie niż w grupie osób bardziej wykształconych, ale obszary takie jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka (czyli obszary STEM) wciąż pozostają istotne dla przedsiębiorczości imigrantów.

Sari Pekkala Kerr – ekonomistka, starszy pracownik naukowy, Wellesley Centers for Women (WCW), Wellesley College

William Kerr – profesor, Harvard Business School

Artykuł po raz pierwszy ukazał się w VoxEU.org (tam dostępna jest pełna bibliografia). Tłumaczenie i publikacja za zgodą wydawcy.


Tagi


Artykuły powiązane

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?