W Europie przybywa gazel biznesu

Co dziesiąta firma w krajach Unii Europejskiej od trzech lat zwiększa zatrudnienie o ponad 10 proc. w skali rocznej. W 2017 r. przybyło ich ponad 11 tys., najwięcej w Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce ponad 1,1 tys. W statystyce gazel biznesu Polska wypada lepiej niż większość krajów unijnych.

 

Z najnowszych danych Eurostatu dotyczących liczby najszybciej rozwijających się firm wynika, że gazele biznesu szczególnie szybko mnożą się na Cyprze. W 2017 r. ich populacja wzrosła tam o blisko 57 proc. W Słowenii o ponad 20 proc., w Finlandii o blisko 19 proc. W Polsce nastąpił wzrost o 9,5 proc., przy średnim unijnym wzroście o 6,2 proc.

Nie ma niestety precyzyjnej definicji gazel biznesu, co utrudnia porównania. Zwykło się zaliczać do nich przedsiębiorstwa nie tylko zwiększające zatrudnienie, ale które także osiągają wysoką (np. ponad 20-proc.) dynamikę wzrostu sprzedaży, bądź zysków. Dane Eurostatu ograniczają się jedynie do wielkości generowanego przez gazele zatrudnienia, ale to ważna informacja, pośrednio świadcząca o kondycji przedsiębiorstw i gospodarki. Który bowiem przedsiębiorca decyduje się na stałe i szybkie powiększanie zatrudnienia, nie mając widoków na zwiększone zyski.

Dane Eurostatu obejmują firmy, które – nie licząc mikrofirm zatrudniających do 9 osób – od co najmniej trzech lat rokrocznie powiększają liczbę pracowników o co najmniej 10 proc. W 2017 r. wśród 188,2 tys. takich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej najwięcej było w Niemczech – 39,6 tys. Do silnych pod tym względem gospodarek można też zaliczyć brytyjską (25,5 tys. firm), hiszpańską (19,5 tys.), o dziwo – w kontekście kryzysu gospodarczego – włoską (17,7 tys.), a także francuską (14,5 tys.) i polską (12,9 tys. firm). W Hiszpanii, Włoszech i w Polsce wyniki 2017 r. były przy tym znacznie lepsze niż w 2016 r.

Pod względem tempa wzrostu liczby gazel biznesu lideruje wprawdzie gospodarka cypryjska, ale wynika to przede wszystkim z niskiego punktu odniesienia. O temperaturze panującej w poszczególnych gospodarkach więcej mówi udział liderów wzrostu zatrudnienia w ogóle wszystkich firm. Dostępne dane pozwalają porównać sytuację w roku 2016 r. Do kategorii gazel biznesu można było wówczas zaliczyć – wedle statystyki Eurostatu – 10,8 proc. przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. Najwyższy udział – powyżej 16 proc. – odnotowano w tym czasie w Irlandii i na Malcie. Zdecydowanie najniższy – poniżej 3 proc. – na Cyprze i w Rumunii. W Polsce udział ten wyniósł 11,7 proc., o 1,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Wśród 11 tys. europejskich nowych gazel biznesu (czyli firm od trzech lat zwiększających zatrudnienie o co najmniej 10 proc. rocznie) jakie pojawiły się w 2017 r. najwięcej – ponad 2,3 tys. – przybyło w handlu hurtowym i detalicznym. O blisko 2,1 tys. wzrosła europejska populacja gazel biznesu w budownictwie. Wzrost w tej dziedzinie (o 11,3 proc.) jest zresztą najsilniejszy wśród wszystkich branż biznesu. Zwraca uwagę także silny (8,0 proc.) przyrost dynamicznie zwiększających zatrudnienie firm zajmujących się świadczeniem usług profesjonalnych, naukowych i technicznych. W całej Unii firm takich przybyło w porównaniu z 2016 r. ponad 1,3 tysiąca.

Dokumentacja Eurostatu dotycząca polskiej gospodarki wskazuje, że wśród 12,9 tys. firm zasługujących na miano gazel biznesu, najwięcej – blisko 4,1 tys. – zajmowało się produkcją. W dalszej kolejności był handel hurtowy i detaliczny (niespełna 3,3 tys. firm), transport (1,4 tys.) oraz budownictwo (1,3 tys. firm). W porównaniu z wynikami z 2016 r. przybyło w Polsce 1115 gazel, najwięcej w handlu (222 firmy) oraz w transporcie i magazynowaniu (210 przedsiębiorstw).
Najwyższe tempo wzrostu firm zwiększających z roku na rok zatrudnienie (41,5 proc.) notowane było jednak w usługach noclegowych i gastronomicznych.

Gazele biznesu mają pokaźny udział w rynku pracy w Polsce. W 2017 r. zatrudniały one razem 1 253,1 tys. pracowników, o 47,7 tys. więcej niż w 2016 r. O 21,9 tys. osób wzrosło zatrudnienie w firmach o profilu produkcyjnym, o 19,1 tys. w transporcie i magazynowaniu. Następują jednocześnie wyraźne zmiany strukturalne. W branży zajmującej się usługami wsparcia administracji pomimo znaczącego wzrostu liczby firm spełniających kryterium gazeli biznesu, łączna liczba tworzonych miejsc pracy – jak wynika z dokumentacji Eurostatu – zmalała aż o 19,3 tys. Podobnie było w handlu – liczba dobrych firm wzrosła, ale liczba miejsc pracy zmalała o 13,1 tys.

>>> Eurostat o szybko wzrastających firmach

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Za mało przeznaczamy na badania i rozwój

Kategoria: Ekologia
Cele jakie postawiła sobie Unia Europejska do realizacji do 2020 r. na ogół zostaną osiągnięte – wynika z najnowszego przeglądu notowanego w wielu dziedzinach postępu. Europie najtrudniej zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R). Najlepiej daje sobie radę z redukcją emisji i stawia ambitniejsze cele.
Za mało przeznaczamy na badania i rozwój

Praca coraz bardziej zdalna

Kategoria: Trendy gospodarcze
Znaczenie pracy zdalnej rośnie od wielu lat, a obecny kryzys ewidentnie ten trend wzmacnia. Całkowite przejście na taki tryb działań jest dla większości firm mało prawdopodobne. Nową normą stanie się elastyczna praca, a będą ją wykonywać przedstawiciele Generacji Flex.
Praca coraz bardziej zdalna

Lekarzy za mało na pandemię

Kategoria: Analizy
Rośnie migracja pracowników medycznych w skali globalnej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to kraje zatrudniające najwięcej zagranicznych lekarzy. Także dla polskiej medycyny korzystne byłoby większe otwarcie na lekarzy imigrantów.
Lekarzy za mało na pandemię