• OF

NBP: Banki powinny udzielać więcej kredytów przedsiębiorcom

03.11.2014

Relacja aktywów krajowych instytucji finansowych do PKB wyniosła na koniec 2013 r. 126,1 proc. – podaje NBP w opublikowanym właśnie raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku”.

Najważniejszą częścią systemu finansowego pozostaje sektor bankowy. W 2013 roku rozwijał się on nieco szybciej niż gospodarka – jego aktywa wzrosły o około 4,2 proc. Wartość kredytów i pożyczek sektora bankowego dla sektora niefinansowego stanowiła 50,3 proc. PKB.

„Obserwowane pogłębianie się monokultury działalności banków krajowych, tj. rosnąca koncentracja na kredytowaniu gospodarstw domowych, przy spadku znaczenia kredytowania przedsiębiorstw, można uznać za niekorzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego” – uważają eksperci NBP.

„Pożądany byłby dalszy rozwój sektora bankowego, choć z nieco odmienną strukturą podmiotową portfela kredytowego, oraz wzrost wielkości i płynności zorganizowanego rynku akcji i nieskarbowych papierów dłużnych” – dodają.

Największą dynamikę przyrostu aktywów (28,9 proc.) odnotowano w sektorze funduszy inwestycyjnych. Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych osiągnęły najwyższą wartość w historii, a ich relacja do depozytów bankowych gospodarstw domowych ponownie zwiększyła się.

Średnie dzienne obroty na globalnym kasowym rynku złotego wyniosły w 2013 roku ponad 9,5 mld dolarów.

„Kurs EUR/PLN był w dużej mierze kształtowany przez  wydarzenia na światowych rynkach finansowych i często w niewielkim stopniu  odzwierciedlał przepływy wynikające z wymiany handlowej lub inwestycji nierezydentów na krajowym rynku kapitałowym” – zauważa NBP.

Autorzy raportu zauważają też, że wprowadzane zmiany w systemie emerytalnym skutkują spadkiem zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych o około 20 proc. i jednoczesnym wzrostem udziału nierezydentów w strukturze nabywców tych instrumentów (o 10 pkt. proc.)

„W przypadku ewentualnego wystąpienia zaburzeń na rynkach finansowych brak obecności OFE na krajowym rynku obligacji skarbowych może sprzyjać silniejszemu wzrostowi rentowności tych instrumentów” – czytamy w raporcie.

Całość raportu na stronie NBP

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test