Proj. budż. na 2020 r.: Wzrost PKB 3,7 proc., średnia inflacja 2,5 proc.

11.06.2019
Wzrost PKB Polski w 2020 r. wyniesie 3,7 proc., a średnioroczna inflacja 2,5 proc. – wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2020 r., opublikowanych przez Centrum Informacyjne Rządu. W 2019 r. wzrost PKB ma wynieść 4,0 proc., a inflacja 1,8 proc. – wynika z założeń. Prognozy PKB i inflacji są tożsame z zaprezentowanymi …

Wzrost PKB Polski w 2020 r. wyniesie 3,7 proc., a średnioroczna inflacja 2,5 proc. – wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2020 r., opublikowanych przez Centrum Informacyjne Rządu.

W 2019 r. wzrost PKB ma wynieść 4,0 proc., a inflacja 1,8 proc. – wynika z założeń.

Prognozy PKB i inflacji są tożsame z zaprezentowanymi wcześniej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) na lata 2019 – 2022.

„W kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) będą stopniowo zmierzać w kierunku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. W prognozie założono natomiast wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń” – napisano.

Według założeń w 2019 r. przeciętnie zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2 proc., a w 2020 r. o następne 0,5 proc. Pozwoli to kontynuować spadkową tendencję odnoszącą się do stopy bezrobocia, która (rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do 5,5 proc., a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc. wobec 5,8 proc z końca 2018 r.

Przyjęto, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc. wobec 7,0 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2018 r. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0 proc.

Przyjęto, że w 2019 r. spożycie prywatne zwiększy się realnie o 4,0 proc., a w 2020 r. o 3,8 proc.

Mimo słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, założono, że eksport wzrośnie realnie o 5,3 proc. rdr w 2019 r. i 4,8 proc. rdr w 2020 r. Z kolei tempo wzrostu importu będzie pochodną kształtowania się popytu finalnego. Zakładany realny wzrost importu w latach 2019 – 2020 wyniesie odpowiednio: 6,0 proc. i 5,1 proc. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie -0,1 pkt. proc. w 2019 r. i będzie neutralny w 2020 r.

Wynik eksportu netto ma wpływ na wysokość salda obrotów towarowych i jest ważnym elementem salda rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. W latach 2019 – 2020 deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, odpowiednio: 1,2 proc. PKB i 1,4 proc. PKB.

tus/asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test