Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP (PAP)

Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP (PAP)

Piotr Szpunar (fot. W. Dąbkowski, NBP)

2020-12-15 16:35  Warszawa (PAP)

Ewentualne problemy sektora spółdzielczego ograniczą BFG przestrzeń do pomocy większym podmiotom – napisał w opublikowanym we wtorek raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

„Słaba sytuacja finansowa niektórych instytucji sektora spółdzielczego jest problematyczna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – z uwagi na dużą liczbę członków SKOK – może ona spowodować problemy społeczne i reputacyjne. Po drugie, trwające procesy restrukturyzacyjne kooperatyw kredytowych wymagają znaczącego wykorzystania zasobów BFG, co obniża zdolność BFG do odpowiedzi na jakiekolwiek problemy, które mogą być zidentyfikowane w pozostałych instytucjach finansowych, zwłaszcza w sektorze bankowym, który wciąż pozostaje głównym źródłem wpłat na BFG” – napisał Szpunar.

W artykule zaznaczono, że opinie wyrażone przez P. Szpunara nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2020-12-15 14:50  Warszawa (PAP)

Nadzór mikroostrożnościowy powinien zostać przeniesiony do NBP – napisał w opublikowanym we wtorek raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

„Jedną z dostępnych opcji wzmocnienia zdolności władz do poradzenia sobie z czynnikami ryzyka (w systemie – PAP) typowymi dla konkretnego kraju jest stosowanie narzędzi niestandardowych (w nadzorze finansowym – PAP), w tym mikroostrożnościowych lub fiskalnych. Efektywne stosowanie takiego podejścia wymaga mocnej współpracy między władzami odpowiedzialnymi za kwestie fiskalne, monetarne i nadzorcze, co w dużej mierze zapewniają obecne instytucjonalne ramy makroostrożnościowe w Polsce. To powiedziawszy, zdolność do skutecznego przeciwdziałania ryzykom dla stabilności finansowej mogłaby być wzmocniona poprzez przeniesienie nadzoru mikroostrożnościowego z powrotem pod skrzydła banku centralnego, co byłoby korzystne nie tylko z uwagi na zaufanie i autorytet NBP, ale także ze względu na dane i doświadczenia, które posiada NBP. Dalsza poprawa ram instytucjonalnych polityki ostrożnościowej oraz skuteczne korzystanie z narzędzi niestandardowych pozwoliłyby Polsce sprostać nie tylko uniwersalnym, ale także specyficznym dla kraju wyzwaniom, które mogą pojawić się w nadchodzących latach” – napisał Szpunar.

W artykule zaznaczono, że opinie wyrażone przez P. Szpunara nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2020-12-15 14:52  Warszawa (PAP)

Dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce potrzebna jest interwencja publiczna – napisał w opublikowanym we wtorek raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

„Rynek finansowy w Polsce wciąż zdominowany jest przez banki. Choć sam rynek kapitałowy mocno wzrósł w ostatnich dwóch dekadach – kapitalizacja giełdy wzrosła z 18,8 proc. PKB na koniec 2000 r. do 53,4 proc. na koniec 2018 r., wartość korporacyjnych instrumentów dłużnych wzrosła do 1,0 proc. PKB z 0,2 proc. Instrumenty te zapewniają finansowanie jedynie dla ograniczonej liczby polskich przedsiębiorstw, głownie dużych. Wydaje się, że wzrost tego typu – organiczny – który napotyka na liczne przeszkody, nie będzie wystarczający, by przechylić szalę w kierunku finansowania się na rynku” – napisał Szpunar.

„Przyspieszenie rozwoju rynku kapitałowego może wymagać więc interwencji publicznej, nakierowanej na eliminację przeszkód dla wzrostu po stronie podażowej i popytowej. Od strony podażowej, główną przeszkodą, głownie wśród MŚP, jest ograniczona świadomość finansowa i wysokie koszty pozyskania kapitału. Od strony popytowej zaś, brak zdywersyfikowanej bazy inwestorów mocno ogranicza możliwości firm, głównie MŚP, by pozyskać finansowanie. Rozwiązanie tych problemów poprzez właściwą formę interwencji publicznej mogłoby uczynić rynek kapitałowy realnym źródłem finansowania dla większej liczby polskich przedsiębiorstw. Taka zmiana byłaby pozytywna nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale też dla funkcjonowania systemu finansowego w sposób bardziej efektywny i stabilny” – dodał.

W artykule zaznaczono, że opinie wyrażone przez P. Szpunara nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

2020-12-15 14:58  Warszawa (PAP)

Ewentualne problemy SKOKów ograniczą BFG przestrzeń do pomocy większym podmiotom – napisał w opublikowanym we wtorek raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

„Słaba sytuacja finansowa niektórych banków spółdzielczych (SKOKi – PAP) jest problematyczna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – z uwagi na dużą liczbę członków SKOK – może ona spowodować problemy społeczne i reputacyjne. Po drugie, trwające procesy restrukturyzacyjne kooperatyw kredytowych wymagają znaczącego wykorzystania zasobów BFG, co obniża zdolność BFG do odpowiedzi na jakiekolwiek problemy, które mogą być zidentyfikowane w pozostałych instytucjach finansowych, zwłaszcza w sektorze bankowym, który wciąż pozostaje głównym źródłem wpłat na BFG” – napisał Szpunar.

W artykule zaznaczono, że opinie wyrażone przez P. Szpunara nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Piotr Szpunar (fot. W. Dąbkowski, NBP)

Artykuły powiązane

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Kategoria: Analizy
Innowacje w coraz większym stopniu wywierają wpływ na funkcjonowanie banków centralnych, pozwalając im zwiększyć efektywność realizowanych procesów. Jednak jak dotąd nie zmieniły one zasadniczo roli, jaką banki centralne odgrywają w gospodarkach.
Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Gospodarka jak po wojnie i to pewien problem

Kategoria: Raporty
W II kwartale 2020 r. zanotowaliśmy ponad 12-proc. spadek globalnego PKB, największy od II wojny światowej. Cały zeszły rok zamknął się jednak tylko na 3,4-proc. minusie. Ceną jest największe od wojny zadłużenie – zauważa Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).
Gospodarka jak po wojnie i to pewien problem

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP