• Obserwator Finansowy

BIEC: Przedsiębiorstwa nie planują długoterminowo

28.09.2017
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce we wrześniu 2017 roku spadł o 1,6 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ostatnie półrocze charakteryzuje podwyższona zmienność, która ogranicza też plany rozwojowe firm.
BIEC


Spośród ośmiu składowych wskaźnika we wrześniu tylko jedna poprawiła się, jedna utrzymała się na poziomie z ubiegłego miesiąca, sześć się pogorszyło.

Jedyny wzrost wśród składowych wskaźnika, jaki odnotowano w ostatnim miesiącu, dotyczył warszawskiej giełdy. Jej podstawowy wskaźnik w ujęciu realnym wzrósł o ok. 2 proc. w stosunku miesiąc do miesiąca i przekroczył o ponad 10 proc. wartości swego ostatniego lokalnego szczytu z maja 2015 roku.

Wśród składowych działających w kierunku obniżenia wartości wskaźnika największy wpływ miały gorsze oceny ogólnej sytuacji gospodarczej oraz stanu finansów w firmach. Te dwie składowe są bardzo silnie powiązane. Największe pogorszenie ocen dotyczących stanu finansów nastąpiło w firmach małych – zatrudniających poniżej 50 pracowników. Dla małych przedsiębiorstw obserwowane w ciągu ostatniego roku rosnące koszty pracownicze, koszty związane w utrzymywaniem trwałych środków produkcji oraz wyższe koszty magazynowania były bardziej dotkliwe niż w przypadku przedsiębiorstw dużych. Wśród tych ostatnich w dalszym ciągu obserwujemy niewielką (ponad 4 proc.) przewagę przedsiębiorstw odczuwających poprawę sytuacji finansowej nad tymi odczuwającymi jej pogorszenie.

Oceny ogólnej sytuacji w firmach wykazują nieco mniejszą zmienność niż oceny stanu finansów. Stąd mimo że oceny wyrażone w sierpniowych badaniach były nieco gorsze niż te w lipcu, w dłuższej perspektywie (od połowy 2014 roku) są względnie stabilne i nie wykazują tendencji ani do pogarszania, ani do poprawy.

Niepokojący jest ponowny spadek wydajności pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych, obserwowany zresztą od końca ubiegłego roku. Główną przyczyną jest zapaść w inwestycjach, w szczególności w inwestycjach sektora prywatnego. Ponadto nie bez znaczenia jest również ponad 5-proc. w skali roku wzrost wynagrodzeń, w tym wzrost płacy minimalnej oraz zapowiedź dalszych jej podwyżek. Przedsiębiorcy skłonni są w takich warunkach zatrudniać pracowników o niższych kwalifikacjach na miejsce pracowników droższych i bardziej wykwalifikowanych.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych wzrosły zapasy wyrobów gotowych. Sprawdziły się przypuszczenia z ubiegłego miesiąca, że ich znacząca redukcja przed miesiącem miała na celu jedynie zmniejszenie kosztów związanych z ich utrzymywaniem oraz odłożenie do magazynów części zwiększonej sierpniowej produkcji. Nie przybywa bowiem zamówień napływających do firm produkcyjnych. Przed miesiącem odnotowano ich znaczący spadek, a sierpniowe badania nie przyniosły poprawy. Niewielki ich wzrost odnotowano jedynie w grupie przedsiębiorstw największych eksportujących swoje produkty. W grupie firm małych i średnich zamówienia stopniowo się kurczą. Można więc przypuszczać, iż rosnące zamówienia trafiają głównie do firm zagranicznych działających w Polsce mających stałych zagranicznych odbiorców, a wzrost tych zamówień zawdzięczają głównie poprawie koniunktury w Europie.

Nieznacznie spadła podaż pieniądza M3 (w ujęciu realnym oraz po usunięciu wpływu czynników sezonowych). Od początku roku pieniądza przybywa znacznie wolniej niż w analogicznych okresach lat ubiegłych.

Ponownie zmniejszyło się zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Zdecydowany odwrót od kredytów konsumpcyjnych obserwujemy od ponad dwóch lat.


Tagi


Artykuły powiązane