• Obserwator Finansowy

Jesienna poprawa na rynku pracy

31.10.2014
Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia zmalał w październiku w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Obecna skala zmian jest silniejsza niż w okresie od czerwca do sierpnia – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.
Drozdowicz rynek pracy 31db


– Trudno jednak oczekiwać trwałej poprawy na rynku pracy, między innymi ze względu na utrwalanie się tendencji do spowolnienia zarówno w Polsce, jak i w jej najbliższym otoczeniu. Ponadto, we wrześniu często następuje poprawa aktywności przedsiębiorstw, podczas gdy w końcu roku mamy zazwyczaj do czynienia ze spadkiem aktywności firm – ocenia obecną sytuację na rynku pracy Maria Drozdowicz z BIEC.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia we wrześniu spadła o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 12,1 proc. W ujęciu rocznym była ona niższa o 1,6 punktu proc. Trudno oczekiwać, by bezrobocie w najbliższym czasie na trwałe spadło poniżej 12 proc.

W ostatnim czasie maleje liczba składowych prognozujących poprawę na rynku pracy. Jedynie trzy zmienne: liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się z bezrobocia z tytułu podjęcia pracy, liczba ofert pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, oddziaływały w kierunku spadku wartości wskaźnika a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy. Siła ich wpływu była jednak znacząco większa w porównaniu do pozostałych pięciu składowych działających w kierunku wzrostu stopy bezrobocia.

Znacząco, bo o 13 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła liczba bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Był to największy w tym roku jednorazowy skok. Ponad 13 tys. osób zostało wyrejestrowanych z bezrobocia w efekcie zatrudnienia. Poprawę odnotowano również w porównaniu do sytuacji sprzed roku.

Drozdowicz, rynek pracy, 31.10.14

Do wzrostu liczby osób wychodzących z bezrobocia przyczyniła się zapewne zwiększona liczba ofert pracy, jakie trafiły w ostatnim czasie do urzędów pracy. We wrześniu w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 16 tys. więcej ofert pracy niż w sierpniu. Zmiana w ujęciu relatywnym wyniosła blisko 20 proc. Był to pierwszy tak istotny wzrost liczby ofert pracy w bieżącym roku. Ta korzystna tendencja utrzymuje się od początku roku, zaś w ostatnich miesiącach przybrała na sile. W efekcie we wrześniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to odnotowano stosunkowo mało ofert pracy, w urzędach pracy zarejestrowano o blisko 35 tys. więcej ofert zatrudnienia, co stanowi około 50 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Trzecią zmienną, która wpływa na poprawę sytuacji na rynku i oddziałuje w kierunku spadku stopy bezrobocia jest liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Wielkość tej części zasobu bezrobotnych, poza jednorazową korektą odnotowaną w sierpniu, maleje od października ubiegłego roku. Średnia skala zmian w ujęciu miesięcznym wynosi 1 proc. W przypadku bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku odnotowano różnokierunkowe zmiany. Zmalała liczba długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia oraz bez kwalifikacji zawodowych. Wzrosła, natomiast, liczba bezrobotnych do 25 roku życia.

Pomimo rosnącej liczby ofert pracy, przybyło w stosunku do ubiegłego miesiąca osób rejestrujących się jako bezrobotne. Wielkość tego strumienia oscyluje wokół 200 tys. od początku bieżącego roku. Najwyższy napływ odnotowano w kwietniu oraz październiku – nieco ponad 212 tys. osób, najniższy w maju – 196 tys. osób. W porównaniu do ubiegłego roku sytuacja uległa jednak zdecydowanej poprawie. We wrześniu 2014 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego w urzędach pracy zarejestrowało się o blisko 8,5 tys. mniej nowych bezrobotnych.

W ostatnich miesiącach agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych spadała coraz wolniej. Najnowsze dane (za sierpień) wskazują, iż całkowita kwota wypłaconych świadczeń wzrosła o około 1 proc. Może to wynikać ze zmiany struktury bezrobotnych i zwiększonego napływu tych spośród nich, którzy uprawnieni są do pobierania zasiłku.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym uległ pogorszeniu w ujęciu miesięcznym, choć nadal jest oceniany lepiej niż przed rokiem. Wśród menedżerów przedsiębiorstw ponownie wzrósł odsetek tych, którzy prognozują w najbliższych miesiącach spadek wielkości zatrudnienia, choć przewaga nad odsetkiem firm planujących wzrost zatrudnienia jest niewielka, około 2,5 proc.

W jednostkach małych i średnich nadal zakłada się możliwość niewielkiego spadku liczby zatrudnionych. Duże przedsiębiorstwa (o liczbie pracujących powyżej 250 osób) prognozują wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym największy wzrost zatrudnienia przewidywany jest, podobnie jak w poprzednim miesiącu, przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, przez producentów mebli oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji. Spadek liczby zatrudnionych zakładany jest głównie wśród producentów wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, a także przez producentów odzieży, chemikaliów i wyrobów chemicznych czy przy produkcji wyrobów z drewna oraz korka.

OF

Drozdowicz, rynek pracy, 31.10.14

Tagi


Artykuły powiązane