• Obserwator Finansowy

Konsumenci i producenci spodziewają się wzrostu cen

15.06.2015
Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu 2015 r. o 0,1 punktu. Wzrost ten był niewielki, jednak już drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy – informuje Maria Drozdowicz z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.


W ostatnich miesiącach przybyło czynników wskazujących na możliwość wzrostu cen w niektórych obszarach działalności gospodarczej. Nie oznacza to pojawienia się presji inflacyjnej a jedynie wolniejszy spadek cen.

– W najbliższych miesiącach niskim cenom sprzyjać będą czynniki sezonowe. Ich działanie potrwa do jesieni. Stąd też pierwsze symptomy inflacji mogą pojawić się pod koniec roku – ocenia sytuację Drozdowicz.

Strefa euro w ostatnim czasie odnotowuje zerowy wzrost cen konsumpcyjnych. Najdłuższa i najgłębsza deflacja wystąpiła w Grecji gdzie trwa ona od 2013 roku, a w kwietniu 2015 r.. w porównaniu z rokiem poprzednim ceny spadły o 1,8 proc. Inflacja w Polsce wyrażona zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HCPI) kształtowała się w kwietniu na poziomie -0,9 proc. i była zbliżona do inflacji w takich krajach jak: Szwajcaria, Bułgaria, Hiszpania, Litwa i Słowenia.

W ostatnich miesiącach obserwujemy zmianę kierunku oczekiwań konsumentów i przedsiębiorców co do przyszłych tendencji kształtujących ceny. Zarówno jedni, jak i drudzy w znacznie większym stopniu niż jeszcze kilka miesięcy temu spodziewają się wzrostu cen. Producenci planują podnosić ceny na swe wyroby a konsumenci oczekują, że w najbliższym czasie ceny będą rosły. Zdecydowanie silniejszy wzrost oczekiwań proinflacyjnych wystąpił wśród konsumentów (dwukrotny w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca).

Wskaznik inflacji, 15.6.15

W znacznie mniejszym stopniu nasiliły się oczekiwania producentów co do kształtowania się cen w najbliższej przyszłości. Odsetek przedsiębiorców zamierzających w najbliższym czasie podnosić ceny oraz tych, którzy zamierzają je obniżać jest niemal taki sam i sytuacja ta nie zmienia się znacząco w ostatnim półroczu. W porównaniu do sytuacji z końca ubiegłego roku wyraźnie zmniejszył się jednak udział przedsiębiorstw skłonnych obniżać ceny na rzecz tych, którzy planują je podnieść. Najwyższą skłonność do podnoszenia cen wyrażają przedstawiciele przemysłu papierniczego oraz przetwórstwo ropy naftowej. Obniżki cen planują przede wszystkim producenci odzieży oraz branża elektroniczna.

Po stronie czynników kształtujących koszty producentów istotne znaczenie miał ponowny, trzeci z rzędu wzrost wskaźnika cen surowców. Rosną przede wszystkim ceny ropy naftowej, choć w porównaniu z jej cenami sprzed kilku lat, wzrost jest niewielki.

Pozostałe czynniki o charakterze kosztowym, takie jak wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz jednostkowe koszty pracy działają w kierunku stabilizacji cen. Odsetek wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach w II kwartale 2015 r.. był nieco niższy niż na początku roku. W kwietniu obniżył się on o około 0,5 pkt. proc. w stosunku do sytuacji ze stycznia i wynosi obecnie niecałe 78 proc. Dodatkowym czynnikiem obniżającym koszty związane z utrzymaniem i konserwacją maszyn i urządzeń są spadające od ponad roku ceny tej kategorii usług.

Od początku roku nie rosną również jednostkowe koszty pracy.

– Ich znaczny bo 60 -70  procentowy udział w ogóle kosztów działalności gospodarczej ma znaczny wpływ zarówno na kształtowanie się cen w gospodarce, jak i na sytuację finansową przedsiębiorstw – komentuje wyniki Drozdowicz.

OF


Tagi


Artykuły powiązane