EBC: Wzrost rentowności obligacji wymagał zwiększenia tempa skupu

Wzrost rentowności papierów dłużnych w strefie euro wymagał zwiększenia tempa zakupów aktywów w ramach programu PEPP – wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC z 11 marca. Bank dodał, że kolejne kalibracje są możliwe w razie konieczności.

„Członkowie Rady Prezesów byli zgodni co do tego, że niedawne wzrosty rentowności aktywów wolnych od ryzyka i rentowności obligacji skarbowych wymagały zwiększenia tempa zakupów w ramach programu skupu aktywów PEPP. Z racji tego, że długoterminowe dochody z obligacji skarbowych zajmowały ważne miejsce wśród kluczowych zmiennych wykorzystywanych do oceny warunków finansowania i wskazywały na przyszłe zmiany innych elementów warunków finansowania, znaczny wzrost tempa zakupów w ramach PEPP w ciągu najbliższych trzech miesięcy był powszechnie uważany za uzasadniony” – napisano w sprawozdaniu.

„Za znacznym wzrostem tempa zakupów w kolejnych trzech miesiącach przemawiało obserwowane zaostrzenie warunków finansowania oraz brak istotnej poprawy perspektyw wzrostu i inflacji. Propozycję uznano również za proporcjonalną w świetle mandatu EBC, równoważąc zwiększony optymizm co do średniookresowych perspektyw ze znaczną niepewnością, która nadal panowała w krótszym okresie” – dodano.

EBC nadal jest gotowy do kolejnej kalibracji programu PEPP.

„Wszyscy członkowie Rady Prezesów ocenili, że całkowita pula środków do wykorzystania w ramach PEPP nie jest kwestionowana w obecnych warunkach i że tempo zakupów może zostać zmniejszone w przyszłości. W tym kontekście elastyczność zakupów w czasie została uznana za niezbędną do reagowania na zmiany warunków finansowania w miarę potrzeb” – napisano w sprawozdaniu.

„Decyzja o znacznym przyspieszeniu tempa zakupów pokazałaby, że Rada Prezesów była gotowa skorzystać z elastyczności programu, bez zmiany ogólnej puli lub czasu trwania programu. Pula mogłaby jednak zostać ponownie skalibrowana w razie potrzeby w celu utrzymania korzystnych warunków finansowania, aby pomóc przeciwdziałać negatywnemu szokowi pandemicznemu dla ścieżki inflacji” – dodano.

W ocenie Rady Prezesów ostatni wzrost inflacji ma charakter przejściowy.

„Dyskutując na temat perspektyw inflacji, członkowie Rady Prezesów generalnie zgadzali się, że duże zaskoczenie w górę w ostatnich danych HICP oraz rewizja w górę inflacji zasadniczej na 2021 r. w projekcjach ekspertów EBC z marca 2021 r. wynikały głównie z czynników przejściowych, które można oczekiwać, że przestaną oddziaływać niedługo. Jednocześnie zauważano, że w ostatnich danych o HICP nastąpiło niewielkie zaskoczenie w górę również po uwzględnieniu czynników przejściowych” – napisano w protokole.

„Jednocześnie przypominano, że skutki uboczne dla strefy euro pakietu fiskalnego prezydenta Bidena nie zostały uwzględnione w bieżących projekcjach inflacji, a w kolejnych projekcjach będą mogły mieć wpływ na wzrost prognozowanej inflacji” – dodano.

Według członków EBC reakcja banku na wzrost rentowności obligacji była prawidłowa.

„Długoterminowe stopy procentowe wolne od ryzyka i rentowności obligacji skarbowych w strefie euro wzrosły od grudniowego posiedzenia Rady Prezesów. Odzwierciedlało to częściowo skutki uboczne wzrostu rentowności obligacji amerykańskich w wyniku oczekiwanego bodźca fiskalnego w USA, a także rosnące ceny towarów i lepsze perspektywy wzrostu na całym świecie, ponieważ liczba nowych globalnych zakażeń COVID-19 spadła, a kampanie szczepień były kontynuowane” – napisano.

„W tym kontekście podkreślono ważną rolę zarówno programu PEPP, jak i wspierającej komunikacji przewodniczącej i członków Rady Prezesów, co pomogło stłumić wzrost rentowności obligacji w strefie euro i przyczyniło się do częściowego oddzielenia się od wyprzedaży na globalnym rynku obligacji” – dodano.

W protokole wskazywano, że bilans czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB staje się zrównoważony.

„Chociaż lepsze perspektywy gospodarcze w Stanach Zjednoczonych pociągały za sobą również pozytywne efekty popytowe dla strefy euro, zauważono, że optymizm panujący na rynkach finansowych, odzwierciedlony w +handlu reflacyjnym+ wydawał się nie być podzielany przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, które generalnie zachowywały ostrożną postawę” – oceniono.

„Na tym tle, mimo że ryzyka dla perspektyw gospodarczych w strefie euro stawały się coraz bardziej zrównoważone w średnim okresie, ostatnie zacieśnienie warunków finansowania było ogólnie postrzegane jako przedwczesne dla strefy euro, która nadal znajdowała się w słabszej koniunkturze cyklicznej niż Stany Zjednoczone. Na podstawie marcowych projekcji ekspertów inflacja i perspektywy wzrostu w strefie euro pozostały zasadniczo niezmienione od grudniowego posiedzenia Rady Prezesów. Uznano, że akomodacyjne nastawienie w polityce monetarnej pozostaje konieczne” – dodano.

Według EBC wysoce akomodacyjne nastawienie ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe.

„W celu utrzymania korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii konieczne było wprowadzenie znacznych bodźców monetarnych w celu zapewnienia trwałej konwergencji inflacji w kierunku celu Rady Prezesów” – napisano w sprawozdaniu.

„Jeśli chodzi o ocenę warunków finansowych, wśród członków Rady Prezesów panowała powszechna zgoda co do tego, że należy je oceniać na podstawie całościowego i wieloaspektowego zestawu wskaźników obejmujących cały łańcuch transmisji polityki pieniężnej” – dodano.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 11 marca bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC podtrzymał też wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro.

Tempo zakupów aktywów w ramach programu PEPP zostanie zwiększone w nadchodzącym kwartale, by zapobiec zaostrzeniu warunków finansowych na rynku – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 22 kwietnia.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Kategoria: VoxEU
Banki centralne Eurosystemu, które posiadają znaczne zasoby długu państwowego, narażone są na wysokie ryzyko upadłości w przypadku niewypłacalności swoich rządów. Zdolność Eurosystemu do przetrwania będzie wówczas zagrożona.
Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

EBC w walce z pandemiczną niepewnością

Kategoria: Analizy
Banki centralne nauczone doświadczeniami poprzednich kryzysów są zdecydowanie lepiej przygotowane do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Niewątpliwie kluczowa w takich sytuacjach jest szybkość reakcji oraz kompleksowość podejmowanych działań.
EBC w walce z pandemiczną niepewnością