EBC: Wzrost rentowności obligacji wymagał zwiększenia tempa skupu

Wzrost rentowności papierów dłużnych w strefie euro wymagał zwiększenia tempa zakupów aktywów w ramach programu PEPP – wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC z 11 marca. Bank dodał, że kolejne kalibracje są możliwe w razie konieczności.

„Członkowie Rady Prezesów byli zgodni co do tego, że niedawne wzrosty rentowności aktywów wolnych od ryzyka i rentowności obligacji skarbowych wymagały zwiększenia tempa zakupów w ramach programu skupu aktywów PEPP. Z racji tego, że długoterminowe dochody z obligacji skarbowych zajmowały ważne miejsce wśród kluczowych zmiennych wykorzystywanych do oceny warunków finansowania i wskazywały na przyszłe zmiany innych elementów warunków finansowania, znaczny wzrost tempa zakupów w ramach PEPP w ciągu najbliższych trzech miesięcy był powszechnie uważany za uzasadniony” – napisano w sprawozdaniu.

„Za znacznym wzrostem tempa zakupów w kolejnych trzech miesiącach przemawiało obserwowane zaostrzenie warunków finansowania oraz brak istotnej poprawy perspektyw wzrostu i inflacji. Propozycję uznano również za proporcjonalną w świetle mandatu EBC, równoważąc zwiększony optymizm co do średniookresowych perspektyw ze znaczną niepewnością, która nadal panowała w krótszym okresie” – dodano.

EBC nadal jest gotowy do kolejnej kalibracji programu PEPP.

„Wszyscy członkowie Rady Prezesów ocenili, że całkowita pula środków do wykorzystania w ramach PEPP nie jest kwestionowana w obecnych warunkach i że tempo zakupów może zostać zmniejszone w przyszłości. W tym kontekście elastyczność zakupów w czasie została uznana za niezbędną do reagowania na zmiany warunków finansowania w miarę potrzeb” – napisano w sprawozdaniu.

„Decyzja o znacznym przyspieszeniu tempa zakupów pokazałaby, że Rada Prezesów była gotowa skorzystać z elastyczności programu, bez zmiany ogólnej puli lub czasu trwania programu. Pula mogłaby jednak zostać ponownie skalibrowana w razie potrzeby w celu utrzymania korzystnych warunków finansowania, aby pomóc przeciwdziałać negatywnemu szokowi pandemicznemu dla ścieżki inflacji” – dodano.

W ocenie Rady Prezesów ostatni wzrost inflacji ma charakter przejściowy.

„Dyskutując na temat perspektyw inflacji, członkowie Rady Prezesów generalnie zgadzali się, że duże zaskoczenie w górę w ostatnich danych HICP oraz rewizja w górę inflacji zasadniczej na 2021 r. w projekcjach ekspertów EBC z marca 2021 r. wynikały głównie z czynników przejściowych, które można oczekiwać, że przestaną oddziaływać niedługo. Jednocześnie zauważano, że w ostatnich danych o HICP nastąpiło niewielkie zaskoczenie w górę również po uwzględnieniu czynników przejściowych” – napisano w protokole.

„Jednocześnie przypominano, że skutki uboczne dla strefy euro pakietu fiskalnego prezydenta Bidena nie zostały uwzględnione w bieżących projekcjach inflacji, a w kolejnych projekcjach będą mogły mieć wpływ na wzrost prognozowanej inflacji” – dodano.

Według członków EBC reakcja banku na wzrost rentowności obligacji była prawidłowa.

„Długoterminowe stopy procentowe wolne od ryzyka i rentowności obligacji skarbowych w strefie euro wzrosły od grudniowego posiedzenia Rady Prezesów. Odzwierciedlało to częściowo skutki uboczne wzrostu rentowności obligacji amerykańskich w wyniku oczekiwanego bodźca fiskalnego w USA, a także rosnące ceny towarów i lepsze perspektywy wzrostu na całym świecie, ponieważ liczba nowych globalnych zakażeń COVID-19 spadła, a kampanie szczepień były kontynuowane” – napisano.

„W tym kontekście podkreślono ważną rolę zarówno programu PEPP, jak i wspierającej komunikacji przewodniczącej i członków Rady Prezesów, co pomogło stłumić wzrost rentowności obligacji w strefie euro i przyczyniło się do częściowego oddzielenia się od wyprzedaży na globalnym rynku obligacji” – dodano.

W protokole wskazywano, że bilans czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB staje się zrównoważony.

„Chociaż lepsze perspektywy gospodarcze w Stanach Zjednoczonych pociągały za sobą również pozytywne efekty popytowe dla strefy euro, zauważono, że optymizm panujący na rynkach finansowych, odzwierciedlony w +handlu reflacyjnym+ wydawał się nie być podzielany przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, które generalnie zachowywały ostrożną postawę” – oceniono.

„Na tym tle, mimo że ryzyka dla perspektyw gospodarczych w strefie euro stawały się coraz bardziej zrównoważone w średnim okresie, ostatnie zacieśnienie warunków finansowania było ogólnie postrzegane jako przedwczesne dla strefy euro, która nadal znajdowała się w słabszej koniunkturze cyklicznej niż Stany Zjednoczone. Na podstawie marcowych projekcji ekspertów inflacja i perspektywy wzrostu w strefie euro pozostały zasadniczo niezmienione od grudniowego posiedzenia Rady Prezesów. Uznano, że akomodacyjne nastawienie w polityce monetarnej pozostaje konieczne” – dodano.

Według EBC wysoce akomodacyjne nastawienie ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe.

„W celu utrzymania korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii konieczne było wprowadzenie znacznych bodźców monetarnych w celu zapewnienia trwałej konwergencji inflacji w kierunku celu Rady Prezesów” – napisano w sprawozdaniu.

„Jeśli chodzi o ocenę warunków finansowych, wśród członków Rady Prezesów panowała powszechna zgoda co do tego, że należy je oceniać na podstawie całościowego i wieloaspektowego zestawu wskaźników obejmujących cały łańcuch transmisji polityki pieniężnej” – dodano.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 11 marca bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC podtrzymał też wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro.

Tempo zakupów aktywów w ramach programu PEPP zostanie zwiększone w nadchodzącym kwartale, by zapobiec zaostrzeniu warunków finansowych na rynku – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 22 kwietnia.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Kategoria: VoxEU
Banki centralne Eurosystemu, które posiadają znaczne zasoby długu państwowego, narażone są na wysokie ryzyko upadłości w przypadku niewypłacalności swoich rządów. Zdolność Eurosystemu do przetrwania będzie wówczas zagrożona.
Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Zmiana warty w Europejskim Banku Centralnym

Kategoria: Analizy
Po kończącej się na jesieni tego roku kadencji szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego stanowisko to ma objąć dotychczasowa szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Jeśli tę kandydaturę europejskich liderów zatwierdzi Parlament Europejski i Rada Prezesów EBC, Francuzka zostanie 31 października 2019 roku czwartym w historii szefem EBC. Tymczasem 16 lipca zrezygnowała ona z pełnionej funkcji w MFW w imię przejrzystości procedur wyboru na nowe stanowisko.
Zmiana warty w Europejskim Banku Centralnym