GUS: W ’18 produkcja wyrobów przemysłowych +6,4 proc. rdr

11.07.2019

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 6,4 proc. i wyniosła 1 180 823 967,2 tys. zł.

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów, klasyfikowanych do sekcji Produkty górnictwa i wydobywania oraz Produkty przetwórstwa przemysłowego, wy-niosła 1 180 823 967,2 tys. zł i była wyższa niż przed rokiem o 6,4 proc.

Największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów ogółem miały działy: Artykuły spożywcze – 16,6 proc.; Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy – 11,7 proc.; Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej – 8,4 proc.; Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych – 7,0 proc.; Metale – 6,3 proc.; Chemikalia i wyroby chemiczne oraz Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – 5,7 proc. Najniższy udział w wartości produkcji sprzedanej – poniżej 0,5 proc. – miały działy: Odzież, Skóry i wyroby ze skór oraz Rudy metali.

W stosunku do 2018 r., wzrost wartości produkcji sprzedanej wyrobów odnotowano w 24 działach m.in. dla działu: Meble (o 18,4 proc.); Drewno i wyroby z drewna i korka z wyłączeniem mebli, wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (o 15,5 proc.); Pozostały sprzęt transportowy (o 13,0 proc.); Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (o 12,3 proc.); Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,0 proc.); Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (o 10,0 proc.). Spadek wartości produkcji sprzedanej wyrobów w porównaniu do 2017 r. wystąpił w działach: Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (o 22,3 proc.); Skóry i wyroby ze skór wyprawionych (o 8,0 proc.) oraz Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,1 proc.).

rap amp/

Artykuły powiązane