IRG SGH: Wskaźniki koniunktury w przemyśle rosną drugi miesiąc

Wskaźniki koniunktury w przemyśle przetwórczym pozostają niższe niż przed rokiem, ale ich wartości wzrosły drugi miesiąc z rzędu – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W czerwcu wskaźnik IRG IND zwiększył swoją wartość o 10,6 pkt. do -19,6 pkt.

„Tempo spadku zarówno wskaźników koniunktury jak i sald bilansowych został zahamowane. W czerwcu, podobnie jak w maju odnotowano miesięczne przyrosty ich wartości. Wartości wskaźników są ciągle niższe od wartości sprzed roku” – napisano w badaniu.

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 10,6 pkt., do poziomu -19,3 pkt. Jest niższy od wartości sprzed roku o 15,3 pkt.

Autorzy badania wskazują, że poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw z sektora prywatnego.

„Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i eksportowych, zatrudnienia i ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Mimo spadku cen poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ale tylko w sektorze prywatnym” – napisano.

„Wartości sald i wskaźników koniunktury pozostają jednak ujemne. Najniższą wartość w tym badaniu, -67 pkt., odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku jego wartość zmalała o 59,1 pkt. Nastroje przedsiębiorców są pesymistyczne. Salda prognostyczne mają wartości ujemne” – dodano.

W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, -7,9 pkt., odnotowano dla przedsiębiorstw wytwarzających dobra inwestycyjne. Najniższą, -24,1 pkt., dla przedsiębiorstw produkujących nietrwałe dobra konsumpcyjne.

luk/ ana/


Artykuły powiązane

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Więcej krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie

Kategoria: Analizy
W ostatnich latach zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach wartości pozostało na wysokim poziomie, ponieważ coraz większa część wytworzonej w Polsce wartości dodanej wykorzystywana jest w eksporcie innych krajów.
Więcej krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji