KSF-M rozważał zasadność niezerowego neutral. bufora

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makro (KSF-M) zastanawiał się nad zasadnością wprowadzenia niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA). – podano w komunikacie po posiedzeniu Komitetu.

„Komitet dyskutował nad zasadnością i możliwościami wprowadzenia w Polsce niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA). Wymóg ten staje się coraz bardziej powszechny w krajach UE” – napisano w komunikacie.

Według KSF-M, głównym celem wprowadzenia nNBA byłoby stworzenie rozwiązywalnego bufora makroostrożnościowego, który mógłby zostać uwolniony w sytuacji wystąpienia niespodziewanego, trudnego do przewidzenia szoku (jak w przypadku pandemii Covid-19).

„Komitet zwrócił uwagę, że w Polsce przed marcem 2020 r. obowiązywał bufor ryzyka systemowego, który w obliczu szoku w postaci pandemii Covid-19 został zniesiony, co uwolniło w bankach około 30 mld zł kapitału. Zagrożenie z tytułu pandemii przestało być uznawane przez KSF-M za systemowe i w obecnych okolicznościach tworzy to warunki do przywrócenia – bez negatywnych efektów ubocznych – niezerowego poziomu buforów kapitałowych” – napisano.

„Uznano, że wymaga to dalszych analiz i holistycznego spojrzenia ze strony polityki makroostrożnościowej i mikroostrożnościowej, tak aby zmiana ta nie spowodowała skokowego wzrostu wymogów kapitałowych w sektorze bankowym” – dodano.

Ponadto Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w III kwartale 2023 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

map/ pr/


Artykuły powiązane

Wpływ polskiego rynku akcji na rynki zewnętrzne

Kategoria: Analizy
Ważnym skutkiem globalizacji jest zwiększona współzależność cen aktywów na rynkach kapitałowych, która może stymulować podatność na szoki zmienności cen. Badanie wykazało, że Polska jest silnym eksporterem szoków zmienności cen do innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Wpływ polskiego rynku akcji na rynki zewnętrzne