Moody’s: Ryzyka dla ratingu Polski są zrównoważone

Ryzyka dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone, pomimo spodziewanej dłuższej ekspozycji na ryzyko wydarzeń geopolitycznych – ocenia agencja ratingowa Moody’s. Zdaniem agencji rating jest odporny na okres podwyższonej inflacji, niższy wzrost, wyższe wydatki i koszty finansowania rządu, czy na napięte relacje z UE.

„Profil kredytowy Polski znajduje wsparcie w mocnej sile gospodarczej, umiarkowanym zadłużeniu rządowym oraz w solidnej zdolnością do zaciągania długu (debt affordability). Gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO oraz obecność wojsk Sojuszu ograniczają ryzyka geopolityczne związane z agresją militarną Rosji na Ukrainę. Do fundamentalnych wyzwań związanych z oceną kredytową należą: stopniowa erozja ciągle mocnych ram instytucjonalnych – szczególnie w obszarze praworządności – oraz napięte relacje z UE, a także niesprzyjające trendy demograficzne, które ciążyć będą na potencjale wzrostu, zwiększając koszty fiskalne w kolejnych dekadach” – napisano w aktualizacji raportu poświęconego Polsce.

Agencja Moody’s nie dokonała w piątek 24 marca aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody’s długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie „A2”, a jego perspektywa jest stabilna.

Stabilna perspektywa odzwierciedla ocenę agencji, że ryzyka dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone, pomimo podwyższonej ekspozycji na ryzyko wydarzeń geopolitycznych – głównie wyzwań w obszarze bezpieczeństwa – i oczekiwań Moody’s, że te ryzyka będą utrzymywać się przez dłuższy czas.

„Rating jest odporny na okres podwyższonej inflacji, niższy wzrost, wyższe wydatki fiskalne oraz wyższe koszty finansowania rządu i zmienność kursową, a także na napięte relacje z UE” – dodano.

Wśród czynników, które mogłyby potencjalnie prowadzić do poprawy oceny kredytowej Moody’s wskazuje na:

– szybszą od aktualnych oczekiwań odbudowę solidnego, przedpandemicznego bilansu sektora publicznego, w połączeniu z solidnymi perspektywami wzrostu w średnim terminie;

– odwrócenie niekorzystnych zmian w otoczeniu instytucjonalnym związanych z praworządnością, skutkujące normalizacją relacji z UE.

Negatywna presja na rating mogłaby w ocenie Moody’s pojawić się gdyby:

– pozycja fiskalna rządu znacząco się pogorszyła lub gdyby wzrost gospodarczy znacząco spowolnił w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii oraz do bazowego scenariusza agencji;

– doszło do dalszego znaczącego pogorszenia w obszarze praworządności, co miałoby negatywny wpływ na lokowanie biznesu w Polsce i na intensyfikację konfliktu z UE;

– przedłużało się wstrzymanie wypłaty środków z KPO dla Polski, stwarzając ryzyko w dół dla prognoz fiskalnych i dla wzrostu.

„Spodziewamy się, że ryzyko polityczne pozostanie na podwyższonym poziome przez dłuższy czas, a potencjalna materializacja czynników ryzyka w obszarze bezpieczeństwa może nastąpić z bardzo krótkim, jeżeli w ogóle, wyprzedzeniem. Choć nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji zbrojnej z udziałem NATO, jakikolwiek atak zbrojny na Polskę będzie skutkował negatywnym działaniem ratingowym. W takim scenariuszu bardzo dotkliwego szoku, którego prawdopodobieństwo oceniamy jako bardzo niskie, rating Polski mógłby znaleźć się pod znaczącą dodatkową presją, prawdopodobnie prowadzącą do obniżki ratingu o kilka poziomów” – dodano.

Agencja podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2023 r. do 0,4 proc. z -0,2 proc. Na 2024 r. Moody’s prognozuje wskaźnik na poziomie 2,4 proc.

Deficyt sektora gg Polski w 2023 r. Moody’s szacuje na 4,0 proc. PKB, a na 2024 r. na -3,2 proc. PKB.

Dług publiczny Polski Moody’s widzi w 2023 r. na poziomie 50,5 proc. PKB, a na 2024 r. 50,3 proc. PKB.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce