Moody’s: Ryzyka dla ratingu Polski są zrównoważone

Ryzyka dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone, pomimo spodziewanej dłuższej ekspozycji na ryzyko wydarzeń geopolitycznych – ocenia agencja ratingowa Moody’s. Zdaniem agencji rating jest odporny na okres podwyższonej inflacji, niższy wzrost, wyższe wydatki i koszty finansowania rządu, czy na napięte relacje z UE.

„Profil kredytowy Polski znajduje wsparcie w mocnej sile gospodarczej, umiarkowanym zadłużeniu rządowym oraz w solidnej zdolnością do zaciągania długu (debt affordability). Gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO oraz obecność wojsk Sojuszu ograniczają ryzyka geopolityczne związane z agresją militarną Rosji na Ukrainę. Do fundamentalnych wyzwań związanych z oceną kredytową należą: stopniowa erozja ciągle mocnych ram instytucjonalnych – szczególnie w obszarze praworządności – oraz napięte relacje z UE, a także niesprzyjające trendy demograficzne, które ciążyć będą na potencjale wzrostu, zwiększając koszty fiskalne w kolejnych dekadach” – napisano w aktualizacji raportu poświęconego Polsce.

Agencja Moody’s nie dokonała w piątek 24 marca aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody’s długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie „A2”, a jego perspektywa jest stabilna.

Stabilna perspektywa odzwierciedla ocenę agencji, że ryzyka dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone, pomimo podwyższonej ekspozycji na ryzyko wydarzeń geopolitycznych – głównie wyzwań w obszarze bezpieczeństwa – i oczekiwań Moody’s, że te ryzyka będą utrzymywać się przez dłuższy czas.

„Rating jest odporny na okres podwyższonej inflacji, niższy wzrost, wyższe wydatki fiskalne oraz wyższe koszty finansowania rządu i zmienność kursową, a także na napięte relacje z UE” – dodano.

Wśród czynników, które mogłyby potencjalnie prowadzić do poprawy oceny kredytowej Moody’s wskazuje na:

– szybszą od aktualnych oczekiwań odbudowę solidnego, przedpandemicznego bilansu sektora publicznego, w połączeniu z solidnymi perspektywami wzrostu w średnim terminie;

– odwrócenie niekorzystnych zmian w otoczeniu instytucjonalnym związanych z praworządnością, skutkujące normalizacją relacji z UE.

Negatywna presja na rating mogłaby w ocenie Moody’s pojawić się gdyby:

– pozycja fiskalna rządu znacząco się pogorszyła lub gdyby wzrost gospodarczy znacząco spowolnił w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii oraz do bazowego scenariusza agencji;

– doszło do dalszego znaczącego pogorszenia w obszarze praworządności, co miałoby negatywny wpływ na lokowanie biznesu w Polsce i na intensyfikację konfliktu z UE;

– przedłużało się wstrzymanie wypłaty środków z KPO dla Polski, stwarzając ryzyko w dół dla prognoz fiskalnych i dla wzrostu.

„Spodziewamy się, że ryzyko polityczne pozostanie na podwyższonym poziome przez dłuższy czas, a potencjalna materializacja czynników ryzyka w obszarze bezpieczeństwa może nastąpić z bardzo krótkim, jeżeli w ogóle, wyprzedzeniem. Choć nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji zbrojnej z udziałem NATO, jakikolwiek atak zbrojny na Polskę będzie skutkował negatywnym działaniem ratingowym. W takim scenariuszu bardzo dotkliwego szoku, którego prawdopodobieństwo oceniamy jako bardzo niskie, rating Polski mógłby znaleźć się pod znaczącą dodatkową presją, prawdopodobnie prowadzącą do obniżki ratingu o kilka poziomów” – dodano.

Agencja podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2023 r. do 0,4 proc. z -0,2 proc. Na 2024 r. Moody’s prognozuje wskaźnik na poziomie 2,4 proc.

Deficyt sektora gg Polski w 2023 r. Moody’s szacuje na 4,0 proc. PKB, a na 2024 r. na -3,2 proc. PKB.

Dług publiczny Polski Moody’s widzi w 2023 r. na poziomie 50,5 proc. PKB, a na 2024 r. 50,3 proc. PKB.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Kategoria: Usługi finansowe
Pandemia COVID-19 stała się pierwszym ważnym testem skuteczności reform rynku agencji ratingowych, będących następstwem kryzysu finansowego sprzed 13 lat.
Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Jak ryzyko niewypłacalności kraju wpływa na kursy walutowe

Kategoria: VoxEU
Istnieje silny związek między zmianami kursów walutowych a ryzykiem niewypłacalności państwowej we wszystkich systemach kursów walutowych. Jest to w dużej mierze wynikiem ekspozycji państw na globalne czynniki ryzyka niewypłacalności i jest kształtowane przez zmiany w oczekiwaniach dotyczących niewypłacalności.
Jak ryzyko niewypłacalności kraju wpływa na kursy walutowe

Dominacja dolara a dostosowanie do ryzyka globalnego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Umocnienie dolara znacznie wzmacnia ujemne skutki szoków globalnego ryzyka. Polityka stabilizująca dolara w obliczu ryzyka globalnego, np. udostępnianie płynności przez Rezerwę Federalną w reakcji na pandemię COVID-19, może pomóc w stabilizacji światowej aktywności gospodarczej.
Dominacja dolara a dostosowanie do ryzyka globalnego