Na koniec I kw. Państwowy Dług Publiczny: 1 416 918,8 mln zł

Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2024 r. wyniósł 1 416 918,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. kdk (+88 822,3 mln zł) – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak podaje MF, zmiana PDP w I kw. 2024 r. była wynikiem:

– wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 90 644,6 mln zł (+7,4 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 90 934,8 mln zł (+7,5 proc.);

– spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1824,4 mln zł (-1,7 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 1964,8 mln zł (-2,0 proc.);

– wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,2 mln zł (+14,9 proc.).

Relacja PDP do PKB na koniec I kwartału 2024 r. wyniosła 41,1 proc., co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 2,2 pkt proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2024 r. 1 771 816,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 80 645,7 mln zł (+4,8 proc.) w porównaniu z końcem 2023 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2024 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

– wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o 10 290,4 mln zł;

– wzrost zadłużenia Funduszu Pomocy (FP) o 1046,8 mln zł;

–wzrost stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 2349,3 mln zł, co przełożyło spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań;

– spadek zadłużenia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) związanego z finansowaniem Tarczy Finansowej w wysokości 16 325,0 mln zł w wyniku wykupu obligacji PFR0324.

Relacja długu EDP do PKB na koniec I kwartału 2024 r. wyniosła 51,4 proc., co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 1,9 pkt proc.

pat/ ana/


Artykuły powiązane

Zagrożenia dla Polski w strefie euro

Kategoria: Analizy
Wprowadzenie euro jest niebezpieczne z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia. Polska gospodarka jest jeszcze niedojrzała, różnice technologiczne, rozwój systemu finansowego, poziom konkurencyjności wymagają przyspieszonej modernizacji. Nasza gospodarka wychodzi dopiero z rozwoju zależnego, potrzebny jest czas.
Zagrożenia dla Polski w strefie euro

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Relacja między minimalnym a przeciętnym wynagrodzeniem w różnych branżach w 2023 r. wahała się od niespełna 30 do niemal 70 proc., a różnice między województwami wynosiły kilkanaście punktów proc. Czy ewentualne zmiany w mechanizmie najniższej płacy są zasadne?
Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych