NBP: Na eksport wpływ miał spadek sprzedaży towarów kons.

Negatywny wpływ na eksport miał spadek sprzedaży towarów konsumpcyjnych trwałego użytku, AGD i mebli – podał NBP.

Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w czerwcu 2022 r. wyniosła 130,4 mld zł, a importu 134,4 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 29,8 proc. i 35,7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r.

NBP podaje, że obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu jak i importu.

„Dodatkowo do wzrostu wartości eksportu obok wyższych cen przyczynił się duży wzrost sprzedaży do Ukrainy, głównie paliw i samochodów używanych. W jego wyniku w czerwcu Ukraina przesunęła się na siódme miejsce wśród najważniejszych odbiorców towarów pochodzących z Polski” – napisał NBP.

„Natomiast negatywny wpływ na eksport miał spadek wartości towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. Pogłębiającemu się spadkowi eksportu odbiorników telewizyjnych towarzyszyła także niższa, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, dynamika sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego oraz mebli” – dodał NBP.

NBP pisze, że z kolei do wzrostu importu przyczyniła się większa o ponad 70 proc. rdr dostawa ropy naftowej, głównie z Arabii Saudyjskiej.

„Brak dostaw w czerwcu rosyjskiego gazu i węgla oraz pozostałych surowców energetycznych spowodowały, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie odnotowano spadek wartości importu z Rosji w porównaniu z rokiem poprzednim” – napisano.

NBP pisze, że obok wyżej wymienionych czynników na kształtowanie się importu wpłynęło obniżenie dynamiki importu towarów zaopatrzeniowych.

„Mogło ono wynikać zarówno ze zmniejszenia popytu, jak i niższego wzrostu ich cen w porównaniu z poprzednimi miesiącami związanego ze spowolnieniem aktywności ekonomicznej w największych gospodarkach świata” – napisał NBP.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów

Kategoria: Analizy
Obecna wojna będzie miała znacznie silniejszy negatywny wpływ na polski handel zagraniczny niż sytuacja w 2014 r. Wysoka ekspozycja Polski na skutki zakłóceń w handlu z Ukrainą, Rosją i Białorusią wynika z relatywnie wysokiego udziału tych krajów w naszych obrotach handlowych.
Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów