NBP: Od grudnia ’21 skup aktywów w zależności od sytuacji rynkowej

NBP od grudnia 2021 r. będzie mógł przeprowadzać strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na skupie obligacji, gdy uzna, że wymagają tego uwarunkowania rynkowe – podał bank centralny w komunikacie. Od grudnia NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Narodowy Bank Polski poinformował, że począwszy od grudnia 2021 r., do odwołania:

1. Podstawowe operacje otwartego rynku, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, będą przeprowadzane regularnie, co do zasady, w każdy piątek z rozliczeniem w terminie T+0.

2. Strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, będą mogły być zastosowane, w przypadku gdy NBP uzna, że wymagają tego występujące uwarunkowania rynkowe.

3. Dostrajające operacje otwartego rynku, o charakterze absorbującym bądź zasilającym w płynność zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Parametry tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

Jednocześnie, począwszy od grudnia 2021 r. NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, bilansujących warunki płynnościowe w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Pierwsza tego typu operacja zostanie przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2021 r.

Operacje dostrajające i strukturalne będą mogły być przeprowadzane z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Od marca 2020 r. NBP przeprowadził 29 operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

W początkowej fazie pandemii koronawirusa NBP przeprowadzał takie operacje 2-3 razy w miesiącu w kwotach kilku-kilkunastu, w porywach kilkudziesięciu, miliardów złotych ale od dłuższego czasu skup był przeprowadzany na jednym przetargu w miesiącu, w kwotach nieprzekraczających 1 mld zł.

Łącznie NBP skupił papiery o wartości nominalnej 144,03 mld zł, z czego 82,1 mld zł obligacji rządowych i 61,9 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, w tym papiery BGK za 42,1 mld zł i PFR za 19,8 mld zł.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w listopadzie PAP Biznes, że bank centralny nie wycofuje się całkowicie i trwale z rynku obligacji, ale ewentualne operacje w tym obszarze, gdyby wystąpiła potrzeba ich zastosowania, miałyby na celu wspieranie płynności rynku, a nie wzmacnianie poluzowania monetarnego.

Docelowa skala programu skupu nigdy nie została określona przez NBP.

Rada Polityki Pieniężnej 6 października podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej do 2,0 proc. z 0,50 proc. Nowa stopa ma zastosowanie począwszy od okresu utrzymywania rezerwy rozpoczynającego się w dniu 30 listopada 2021 r.

RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej w marcu 2020 r. do 0,50 proc. z 3,50 proc. i ustaliła poziom oprocentowania środków rezerwy na poziomie stopy referencyjnej. (PAP Biznes)

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP