NBP opublikował skróconą wersję NSBOG

NBP opublikował skróconą wersję Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (NSBOG), która zawiera szereg propozycji działań, samoregulacyjnych lub odgórnych, na rzecz poprawy dostępności i akceptacji gotówki, np. zmiany opłat bankomatowych, ewentualne doprecyzowanie obowiązków banków dot. deponowania gotówki.

Strategia składa się z czterech filarów:

I. Dostępność i akceptacja gotówki;

II. Płynne zaopatrywanie w gotówkę;

III. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę;

IV. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki.

W ramach filaru pierwszego NBP przyjął następujące kryterium dostępności gotówki: wymóg zapewnienia 90 proc. populacji w Polsce dostępu do najbliższego oddziału banku lub bankomatu w odległości nie większej niż 10 km. Kryterium ma podlegać cyklicznemu przeglądowi.

NBP przewiduje w ramach NSBOG szereg działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na terytorium RP, poniżej wybrane z nich:

– działania na rzecz samoregulacji w celu wprowadzenia rynkowych zmian opłat bankomatowych, a w przypadku braku samoregulacji – przygotowanie regulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniego dostępu do głównych źródeł gotówki;

– monitorowanie sytuacji na rynku usług bankomatowych – identyfikacja nasilania się zjawisk wpływających niekorzystnie na utrzymanie sieci bankomatowej, ewentualne podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka;

– przeanalizowanie przez podmioty rynkowe możliwości zwiększenia skali wykorzystania tzw. mobilnych bankomatów, szczególnie na obszarach z utrudnionym dostępem do gotówki;

– przygotowanie propozycji samoregulacji lub regulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniej sieci punktów dostępu do gotówki, stosowanej w przypadku niespełnienia kryterium dostępności gotówki;

– monitorowanie zmian regulacyjnych w obszarze świadczenia usług płatniczych na poziomie unijnym – rekomendowanie zmian umożliwiających dokonywanie tzw. wypłat sklepowych (cash back) bez konieczności uprzedniego zakupu;

– dalsze analizy w zakresie ewentualnej nowelizacji art. 66 ustawy Prawo bankowe (***treść tego art. na dole depeszy***) w celu doprecyzowania obowiązków banków w zakresie deponowania przez klientów gotówki na rachunkach bankowych;

– zwiększenie świadomości społecznej i popularyzacja usługi cash back oraz analiza funkcjonowania tej usługi pod kątem możliwości wprowadzenia zmian służących zwiększeniu jej popularności;

– opracowanie i udostępnienie mapy dostępności gotówki w Polsce zawierającej informacje o najważniejszych źródłach dostępu do gotówki (np. na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej);

– monitoring sieci pod kątem spełniania kryterium dostępności gotówki oraz podejmowanie działań na wypadek niespełnienia tego wskaźnika.

***Art. 66. ustawy Prawo bankowe brzmi: „Banki są obowiązane przyjmować wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat”.

tus/ mfm/


Artykuły powiązane

Z wizytą u króla gotówki

Kategoria: Analizy
Pandemia zwiększyła znaczenie gotówki. Trudno przewidzieć, czy to tendencja trwała czy przejściowa. Ale nawet bez efektu pandemii gotówka w wielu krajach miała i ma się dobrze, a w jednym w szczególności. Warto temu przypadkowi przyjrzeć się bliżej.
Z wizytą u króla gotówki

W 2020 r. szukaliśmy bezpieczeństwa w gotówce

Kategoria: Pracownicy NBP
Obecnie zaopatrywanie gospodarki w banknoty i monety przebiega bez żadnych zakłóceń. Wszystko odbywa się zwyczajnie, bez napięć, z jakimi mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. Możemy zatem przystąpić do prac nad strategią bezpieczeństwa gotówki – mówi Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
W 2020 r. szukaliśmy bezpieczeństwa w gotówce