NBP przewiduje spadek zyskowności banków

W nadchodzących kwartałach zyskowność sektora bankowego mierzona wskaźnikami ROA i RORC będzie prawdopodobnie nadal malała – podano w grudniowym Raporcie o stabilności systemu finansowego NBP.

„W nadchodzących kwartałach zyskowność sektora bankowego mierzona wskaźnikami ROA i RORC będzie prawdopodobnie nadal malała. Przede wszystkim będzie to wynikiem zmian o charakterze regulacyjnym” – napisano w raporcie.

Raport o stabilności systemu finansowego: ryzyko w ryzach

W ocenie NBP, ze względu na wpływ sytuacji ekonomicznej oraz wydane akty prawne, które wejdą w życie z początkiem 2018 roku, można oczekiwać:

  • Stabilizacji marży odsetkowej netto. Dalsze zwiększanie przez banki marży na kredytach lub dalsze obniżanie oprocentowania depozytów w celu zniwelowania wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na zyskowność może być utrudnione przez presję konkurencyjną, a po stronie depozytów również przez utrzymujący się ujemny poziom realnych stóp procentowych. Do wzrostu wyniku odsetkowego może natomiast prowadzić dalsze zwiększanie udziału bardziej zyskownych produktów w portfelu kredytowym.
  • Niewielkiego wzrostu stóp procentowych w 2018 r., który – na skutek występowania dodatniej luki stopy procentowej oraz przez przełożenie na wzrost limitu oprocentowania kredytów – również korzystnie wpłynąłby na wskaźnik NIM banków.
  • Stabilizacji lub niewielkiego spadku obciążeń wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów, czemu powinny sprzyjać korzystna sytuacja ekonomiczna podmiotów sektora realnego.
  • Wprowadzenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Wejście w życie od 2018 r. standardu sprawozdawczości MSSF 9 spowoduje konieczność utworzenia dodatkowych odpisów na oczekiwane straty dla kredytów bez stwierdzonej utraty wartości (tzw. faza 1 i faza 2). Wpływ odpisów z tego tytułu utworzonych na moment wejścia w życie nowych zasad rachunkowości zostanie ujęty bezpośrednio w kapitale. Natomiast w okresie obowiązywania nowego standardu koszty banków będą na bieżąco obciążane odpisami na oczekiwane straty na nowo udzielonych kredytach i na kredytach, dla których nastąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego. Można się spodziewać, że skala tych kosztów będzie większa niż obecne odpisy IBNR.
  • Zwiększenia efektywnego opodatkowania banków, jeżeli koszty wynikające z planowanych regulacji nie zostaną uznane za koszty uzyskania przychodów.
  • Spośród zmian regulacyjnych, których wejście w życie jest zapowiadane, szczególnie dużym wyzwaniem finansowym dla banków mogą być skutki uchwalenia ustawy modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wpłaty na Fundusz wspierający kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej początkowo nie będą prawdopodobnie duże ze względu na zgromadzone i niewykorzystane dotąd zasoby w wysokości prawie 600 mln zł. Nie można wykluczyć, że w kolejnych latach wpłaty wzrosną na skutek projektowanych ułatwień w ubieganiu się o wsparcie.
  • Może wystąpić konieczność zawiązania dodatkowych rezerw na sprawy sporne w związku z przebiegiem postępowań sądowych w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych oraz na skutek znacznego wzrostu liczby takich postępowań.
  • Procedowane przez parlament projekty ustaw dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych, w tym projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, w przypadku ich wejścia w życie spowodowałyby konieczność pomniejszenia wartości kredytów o tzw. zwrot spreadów walutowych lub o umorzenia z innego tytułu i w konsekwencji obniżenia wyników.
  • W horyzoncie około 5 lat koszty finansowania banków mogą się zwiększyć na skutek konieczności emisji instrumentów finansowych w celu spełnienia wymogów MREL.

(md)

 

 


Artykuły powiązane

Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Kategoria: Raporty
Analizy NBP pokazują, że mimo ogromnej skali szoku w czasie pandemii, strat i niepewności, system bankowy jako całość funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie – zapewnił we wtorek w wypowiedzi dla Związku Banków Polskich Prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Rekordowe zyski banków to tylko jedna strona medalu

Kategoria: Analizy
Na wynikach sektora w kolejnych kwartałach zaważą m.in. pomoc dla kredytobiorców i wzrost oprocentowania depozytów. Lista potencjalnych zagrożeń jest długa.
Rekordowe zyski banków to tylko jedna strona medalu