NBP: W ’22 napływ kapitału netto z zagr. inwestycji: 140,3 mld zł

W 2022 r. napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 140,3 mld zł wobec 114,2 mld zł rok wcześniej – podał Narodowy Bank Polski.

Złożyły się na to: reinwestycje zysków w wysokości 75,8 mld zł, napływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych w wysokości 35,7 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w kwocie 28,8 mld zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wysoki udział reinwestowanych zysków odnotowano w przypadku krajów o największych zagranicznych inwestycjach bezpośrednich tj. Holandii (16,5 mld zł), Niemiec (16,3 mld zł) oraz Luksemburga (11,9 mld zł). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów z Irlandii (-1,9 mld zł).

W 2022 r. zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiały głównie do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (46,9 mld zł), działalnością handlową (30,6 mld zł) oraz finansową i ubezpieczeniową (13,9 mld zł).

Na koniec 2022 r. zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wynosiły 1179,8 mld zł. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 894,7 mld zł oraz z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości 285,1 mld zł.

Struktura geograficzna inwestorów bezpośrednich wskazuje na istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia. Świadczą o tym wciąż wysokie stany zobowiązań wobec inwestorów z takich krajów, jak Holandia (226,6 mld zł) i Luksemburg (166,7 mld zł). W czołówce inwestorów bezpośrednich utrzymują się również kraje inwestujące bez pośredników, takie jak Niemcy (199,7 mld zł) oraz Francja (94,2 mld zł).

Największe kwoty zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, analogicznie jak w poprzednim roku, przypadały na podmioty z obszaru przetwórstwa przemysłowego (390,7 mld zł), handlu hurtowego i detalicznego (186,0 mld zł), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (138,2 mld zł) oraz działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (116,5 mld zł).

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2022 r. osiągnęły historycznie największą wartość i wyniosły 128,9 mld zł.

Reinwestowane zyski zanotowały najwyższy w historii poziom 75,8 mld zł, co wynikało z bardzo dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto, wypłacone dywidendy wyniosły 41,7 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) zamknęły się w kwocie 11,4 mld zł.

Struktura dochodów była zbieżna ze strukturą zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich. Najwyższe dochody przypadały na inwestorów bezpośrednich z Holandii (31,9 mld zł), Niemiec (23,9 mld zł), Luksemburga (17,1 mld zł) i Francji (10,1 mld zł).

Największe dochody osiągnęli inwestorzy posiadający udziały w krajowych podmiotach bezpośredniego inwestowania związanych z przetwórstwem przemysłowym (49,1 mld zł), handlem (29,3 mld zł), działalnością finansową i ubezpieczeniową (8,0 mld zł), działalnością związaną z informacją i komunikacją (7,7 mld zł) oraz profesjonalną, naukową i techniczną (7,4 mld zł).

NBP zaznacza, że przedstawione w opracowaniu dane na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce są prezentowane według zasady kierunkowości tj. sprawowania kontroli nad inwestycją. Skutkuje to brakiem bezpośredniej porównywalności z danymi o inwestycjach bezpośrednich w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, prezentowanymi w podziale na aktywa i pasywa. Prezentowane dane nie zawierają stanów, transakcji i dochodów krajowych podmiotów specjalnego przeznaczenia.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Deficyt na rachunku obrotów bieżących – nie taki straszny jak go malują

Kategoria: Trendy gospodarcze
W sierpniu mieliśmy do czynienia z dużym deficytem na rachunku obrotów bieżących. Wpływ na to miały przede wszystkim silne wzrosty cen surowców energetycznych, co wpłynęło na wzrost importu, a także wysokie wyniki finansowe przedsiębiorstw. O ile deficyt znacznie nie wzrośnie, to nie obawiałbym się go – uważa Jacek Kocerka, zastępca dyrektora w Departamencie Statystyki NBP.
Deficyt na rachunku obrotów bieżących – nie taki straszny jak go malują

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie