Niektórzy członkowie EBC chcieli podwyżki stóp tylko o 50 b.p.

Podniesienie stóp proc. tylko o 50 b.p. byłoby wystarczające, aby pokazać determinację do realizacji procesu normalizacji polityki monetarnej – napisano w minutes po ostatnim posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego.

„Niektórzy członkowie Rady Prezesów opowiedzieli się za podwyższeniem podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych. Chociaż wzrost o 25 punktów bazowych był postrzegany jako wyraźnie niewystarczający, aby uwzględnić bieżące perspektywy inflacji, argumentowano, że podwyżka o 50 punktów bazowych byłaby wystarczająco duża, aby zasygnalizować determinację w kontynuowaniu procesu normalizacji stóp procentowych, którą Rada Prezesów rozpoczęła na posiedzeniu w lipcu” – napisano w sprawozdaniu.

„Wszyscy członkowie Rady Prezesów przyłączyli się do konsensusu co do podniesienia trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 75 punktów bazowych, potwierdzając jednocześnie, że decyzja Rady Prezesów pozostaje uzależniona od danych i że podwyżka o 75 punktów bazowych nie powinna oznaczać, że Rada Prezesów zamierza uzgodnić podwyżki stóp procentowych podobnej wysokości na swoich przyszłych spotkaniach” – dodano.

Według protokołu EBC uważa, że zagrożenia dla perspektyw inflacyjnych nadal są wysokie.

„W ostatnich miesiącach inflacja wielokrotnie była wyższa niż oczekiwano, a presja inflacyjna była postrzegana jako mało prawdopodobna do samoistnego ustąpienia. Projekcje inflacji na bieżący i przyszły rok zostały zrewidowane w górę, natomiast projekcja na 2024 r. w ostatnich kwartałach dryfowała w górę i obecnie wyraźnie przekracza cel Rady Prezesów wynoszący 2 proc. Ryzyka związane z prognozowaną ścieżką inflacji w całym horyzoncie projekcji nadal są podwyższone” – napisano w minutes.

„Skala rewizji w górę projekcji inflacji na 2024 r. nie była na tyle duża, aby wymagała bardziej agresywnej reakcji, ponieważ nie było pewności, na ile inflacja może osłabić popyt krajowy, a projekcje towarzyszyły dużej niepewności, zwłaszcza w koniec horyzontu projekcji” – dodano.

W ocenie członków Rady Prezesów ceny energii odpowiadają w dużej mierze za wzrost inflacji.

„Głównym zagrożeniem dla perspektyw inflacji w krótkim okresie było dalsze zakłócenie dostaw energii. W średnim okresie inflacja może okazać się wyższa niż oczekiwano ze względu na utrzymujące się pogorszenie zdolności produkcyjnych gospodarki strefy euro, dalszy wzrost cen energii i żywności, wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej celu lub wyższy niż oczekiwano podwyżki płac” – napisano.

„Jeśli chodzi o długoterminowe oczekiwania inflacyjne, większość miar rynkowych i opartych na badaniach ankietowych oczekiwań inflacyjnych uznano za silnie zakotwiczone i zgodne ze stabilnością cen w średnim okresie. Jednocześnie argumentowano, że szereg wskaźników wskazuje na rosnące ryzyko odkotwiczenia długoterminowych oczekiwań inflacyjnych” – dodano.

W protokole napisano, że istnieje wiele zagrożeń dla perspektyw dla wzrostu PKB w strefie euro.

„Recesja staje się coraz bardziej prawdopodobna i może złagodzić presję inflacyjną. Przy wciąż zakotwiczonych oczekiwaniach i ograniczonym wzroście płac nie było przekonujących oznak, że efekty drugiej rundy już się materializują” – napisano.

„Argumentowano, że kładąc zbyt duży nacisk na problemy po stronie podażowej, groziłoby pominięcie faktu, że zagregowany popyt musi dostosować się do procesu ograniczenia inflacji” – dodano.

Najbliższe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego odbędzie się 27 października.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwania inflacyjne stanowią bardzo ważny element mechanizmu transmisji impulsów monetarnych. Ocena i zrozumienie funkcjonowania oczekiwań inflacyjnych może pomóc władzom monetarnym prowadzić politykę ukierunkowaną na stabilizację cen.
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych