Opinia RPP do budżetu: wzrost PKB 3,7 proc., inflacja w celu

W 2020 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie ok. 3,7 proc., a inflacja nie powinna przekroczyć 3,5 proc. – oceniła RPP w opinii do grudniowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Według RPP, ostatnie zmiany w polityce fiskalnej będą oddziaływały w kierunku podwyższenia tempa wzrostu PKB w 2020 r. oraz w kierunku wyższej inflacji.

„W ocenie RPP projekt Ustawy (budżetowej – PAP) oparty jest na realistycznych założeniach co do tempa wzrostu gospodarczego, natomiast inflacja w bieżącym roku może ukształtować się na poziomie wyższym od założonego w projekcie. Polityka fiskalna będzie oddziaływała w kierunku wyższego wzrostu PKB w 2020 r., ograniczając w ten sposób skalę oczekiwanego spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie będzie także oddziaływała w kierunku wyższej inflacji w 2020 r. Polityka fiskalna przewidziana w projekcie Ustawy sprzyja utrzymaniu spadkowej tendencji relacji długu publicznego do PKB” – napisano w opinii datowanej na 21 stycznia.

„Założenia dotyczące dynamiki PKB w 2020 r. (3,7 proc. – PAP) oraz jego struktury są w dużym stopniu zbieżne z oczekiwaniami NBP. Natomiast inflacja w bieżącym roku może być wyższa niż założono w projekcie Ustawy, choć najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego” – dodano.

Na początku stycznia prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że inflacja CPI w styczniu może sięgnąć w Polsce 3,6 proc., a w lutym ok. 3,8 proc., a ścieżka CPI w marcowej projekcji może być nieco wyższa od tej przedstawionej w listopadzie. Po wzroście inflacji na początku roku, tempo wzrostu cen ma później wg Glapińskiego hamować.

Jak wskazano w opinii do budżetu, w 2020 r. na inflację będzie oddziaływać szereg czynników o charakterze podażowym.

„Należy wśród nich wymienić zmiany o charakterze administracyjno-regulacyjnym (w tym wyższy od zakładanego wzrost taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, opłat za wywóz nieczystości oraz akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe). Ponadto, w ostatnich miesiącach miał także miejsce wzrost cen żywności i paliw związany częściowo z oddziaływaniem czynników zewnętrznych”

„Wyżej wymienione czynniki mogą spowodować, że inflacja w bieżącym roku ukształtuje się powyżej scenariusza przyjętego w projekcie Ustawy, ale w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego” – dodano

Według RPP, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA w całym 2019 r. mógł być wyraźnie lepszy od zakładanego w Programie Konwergencji -1,7 proc. PKB.

W ocenie RPP, pomimo założonego obniżenia tempa wzrostu PKB, w 2020 r. uwarunkowania makroekonomiczne będą nadal korzystne dla finansów publicznych.

„Będzie to związane w szczególności z relatywnie wysokim nominalnym tempem wzrostu najważniejszych baz podatkowych – funduszu płac w gospodarce oraz spożycia gospodarstw domowych” – napisano.

„W świetle tych uwarunkowań, założony w projekcie wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa w 2020 r. o 6,0 proc. rdr można uznać za realistyczny, również mając na uwadze, że łączny wpływ uwzględnionych w projekcie Ustawy zmian legislacyjnych na dynamikę tych dochodów będzie ujemny i prawdopodobnie wyniesie ok. 0,6 pkt. proc.” – dodano.

Według szacunków RPP, zmiany w polityce fiskalnej wprowadzone w 2019 i 2020 r. – w tym rozszerzenie programu 500+, wypłata 13. emerytury oraz zapisy projektu ustawy budżetowej na 2020 r., będą oddziaływały w kierunku podwyższenia tempa wzrostu PKB w 2020 r., ograniczając skalę oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, wspomniane zmiany będą także oddziaływały – według RPP – w kierunku wyższej inflacji w 2020 r.

W ocenie RPP, na podstawie aktualnych prognoz i projektu budżetu na 2020 r., można oczekiwać, że w 2020 r. poziom deficytu strukturalnego będzie wyższy od celu średniookresowego (-1 proc. PKB)

W związku z powyższym, według RPP pożądane byłoby więc podjęcie działań umożliwiających ponowne przybliżenie poziomu deficytu strukturalnego do celu średniookresowego, o ile nie przyczyniałoby się to do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego.

RPP odniosła się także do rządowych założeń o wpłacie zysku NBP do budżetu w kwocie 7,2 mld zł.

„RPP zwraca uwagę, że wielkość zysku NBP osiągniętego w 2019 r., a tym samym kwoty wpłaty z zysku do budżetu państwa w 2020 r., będzie znana dopiero po I kwartale 2020 r., to jest po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez audytora zewnętrznego i przekazaniu sprawozdania do Rady Ministrów” – napisano.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:
– dochody na poziomie 435,3 mld zł,
– wydatki na poziomie 435,3 mld zł,
– brak deficytu budżetu państwa,
– deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2 proc. PKB;
– w 2020 r. planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:
– wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
– wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),
– wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4 proc.


Artykuły powiązane

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy będzie szybszy niż w projekcji z listopada 2018 r., ale inflacja będzie rosła wolniej. Dynamika PKB obniży się przez słabą koniunkturę globalną, głównie w strefie euro, która będzie również ograniczała presję inflacyjną. Inflację obniży także brak podwyżek cen energii, które zakładaliśmy w listopadzie - mówi Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora DAE.
Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Wzrost PKB z zagrożeniami w dół, ale inflacja w celu

Kategoria: Raporty
Wzrost PKB o 3,6 proc. w 2020 roku zakłada centralna ścieżka projekcji NBP i 3,3 proc. w 2021 roku. Zagrożeń dla wzrostu jest jednak wiele, w tym wojna handlowa USA-Chiny i niebezpieczeństwo, że załamanie przemysłu w Niemczech przeniesie się na usługi.
Wzrost PKB z zagrożeniami w dół, ale inflacja w celu