Opis dyskusji z posiedzenia RPP

Niektórzy członkowie RPP w maju ponownie wyrażali opinię, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych jest niewystarczająca do powrotu inflacji do celu – podano w opisie dyskusji z posiedzenia RPP w dn. 9-10 maja. Większość Rady oceniała, że dezinflacji sprzyja obserwowane w ostatnio umocnienie PLN.

„Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że wobec utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym. W opinii tych członków Rady oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno” – napisano.

Większość członków Rady oceniła z kolei, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce.

„Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie większość członków Rady oceniła, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP” – napisano.

„Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Podkreślano przy tym, że Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej i finansowej” – dodano.

Członkowie Rady podtrzymali ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Większość członków Rady oceniała przy tym, że procesowi dezinflacji sprzyja obserwowane w ostatnim okresie umocnienie kursu złotego.

Większość członków Rady uznała, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności oczekiwane stopniowe obniżanie się inflacji, osłabienie krajowej koniunktury, w tym spadek popytu konsumpcyjnego, obniżanie się oczekiwań inflacyjnych, niską dynamikę agregatów monetarnych, w tym niską dynamikę kredytu, a także obniżanie się presji inflacyjnej za granicą w połączeniu z ryzykami dla światowej koniunktury, oraz uwzględniając dokonane wcześniej silne zacieśnienie monetarne, uzasadnione jest obecnie utrzymanie niezmienionych stóp procentowych NBP.

Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

Oceniając perspektywy inflacji, większość członków Rady była zdania, że dynamika cen konsumpcyjnych będzie się dalej wyraźnie obniżać, kontynuując rozpoczęty proces dezinflacji.

Część członków Rady wyrażała przy tym opinię, że obniżanie się inflacji może być nieco wolniejsze niż ścieżka zarysowana w marcowej projekcji. Członkowie ci zwracali w tym kontekście uwagę na wiele utrzymujących się czynników niepewności. Jednocześnie większość członków Rady oceniła, że perspektywy powrotu inflacji do celu w horyzoncie projekcji nie zmieniły się. Niektórzy członkowie Rady oceniali natomiast, że do końca 2025 r. inflacja nie obniży się do poziomu celu inflacyjnego NBP.

Część członków RPP oceniało, że kanał kredytowy jest skuteczny, mimo pewnego przyrostu nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w ostatnim okresie, który jednak w znacznej mierze wynikał ze złagodzenia rekomendacji nadzorczych dotyczących warunków oceny zdolności kredytowej.

W maju RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ósmy miesiąc z rzędu, w tym referencyjną na poziomie 6,75 proc.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

O zdrowy rozsądek w polityce pieniężnej

Kategoria: Analizy
Dziennik „Rzeczpospolita” wyróżnia się regularnym udostępnianiem swych łamów opiniom dotyczącym polityki pieniężnej. W większości autorami tych opinii są byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Niestety, często zawierają one błędy merytoryczne. Bank centralny poświęcił wiele uwagi ich prostowaniu.
O zdrowy rozsądek w polityce pieniężnej

Fachowo o celu inflacyjnym

Kategoria: Polityka pieniężna
Polityka celu inflacyjnego weszła już w czwartą dekadę swojego istnienia, co czyni ją tym samym jednym z najdłużej stosowanych przez banki centralne rozwiązań. Jedynie chyba system waluty złotej trwał dłużej. Dlatego warto się przyjrzeć temu preferowanemu przez wiele banków centralnych rozwiązaniu. Bardzo pomocna będzie tutaj książka Joanny Niedźwiedzińskiej.
Fachowo o celu inflacyjnym