Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 2,50 proc.  w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 1,00 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej;

Także Bank Czech zdecydował, że nie zmienia stóp procentowych, pozostawiając główną z nich na poziomie 0,05 proc. Decyzja ta jest zgodna z prognozami analityków.

„Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana” – napisał NBP w komunikacie po posiedzeniu RPP. „W Stanach Zjednoczonych wzrost PKB w I kw. spowolnił, jednak napływające dane sugerują poprawę koniunktury w kolejnych miesiącach. Z kolei w strefie euro kontynuowane jest ożywienie wzrostu, choć jego tempo pozostaje umiarkowane. W największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej pozostaje – jak na te kraje – niska, w tym Chinach w I kw. się obniżyła. Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Dane o krajowej aktywności gospodarczej potwierdzają kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. W marcu produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna nadal rosły, choć wolniej niż oczekiwano. Równocześnie przyspieszył wzrost produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki koniunktury – pomimo pewnego osłabienia w marcu – nadal sygnalizują kontynuację wzrostu aktywności w kolejnych kwartałach. Stopniowemu przyspieszeniu aktywności gospodarczej towarzyszy umiarkowany wzrost dynamiki akcji kredytowej, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy. Powolnemu wzrostowi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw towarzyszy stopniowy spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce.

W marcu inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie utrzymała się także inflacja bazowa. Kontynuowany był również spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszyło temu utrzymywanie się niskich oczekiwań inflacyjnych.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, tj. co najmniej do końca trzeciego kwartału br.

W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych”.

 

km


Artykuły powiązane

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Kategoria: Pracownicy NBP
Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Prezes NBP Prof. Adam Glapiński.
Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC