UKNF opublikował strategię na lata 2021-25

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował strategię na lata 2021-25, zgodnie z którą zakłada m.in. skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją.

Urząd podał, że strategia została skonstruowana, jako zbiór celów strategicznych prowadzących w trzech kierunkach zmian strategicznych (główne motywy zmian): skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją. Cele są osadzone w czterech powiązanych ze sobą perspektywach (głównych obszarach zmian): rynku finansowego, interesariuszy, procesów wewnętrznych i aktywów.

Perspektywa rynku finansowego wskazuje na misję UKNF, jaką jest dbanie o stan rynku finansowego w kilku wymiarach, zdefiniowanych celami ustawowymi, które określił i powierzył UKNF prawodawca krajowy i unijny. W tej perspektywie wskazywane są wartości, jakie UKNF zamierza dostarczyć rynkowi finansowemu, jako miejscu spotkania jego uczestników, oferowania i nabywania produktów i usług finansowych.

Perspektywa interesariuszy określa wartości, jakie UKNF zamierza dostarczyć wybranym grupom swoich interesariuszy. Jest to istotna perspektywa, ponieważ UKNF nie działa w próżni. Swoje usługi dostarcza różnym grupom interesów, których cele mogą być rozbieżne.

Perspektywa procesów wewnętrznych wskazuje, jakich niezbędnych zmian w swoim działaniu (w realizowanych procesach) zamierza dokonać UKNF, aby dostarczyć wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom. Perspektywa ta prezentuje zamierzenia i działania, jakie będą podejmowane w UKNF, aby zwiększać efektywność organizacyjną i kosztową oraz zwiększać jakość współpracy z podmiotami nadzorowanymi i innymi interesariuszami rynku finansowego.

Perspektywa aktywów wskazuje trwałe zmiany aktywów UKNF (głównie niematerialnych: ludzie, informacja, technologia, zarządzanie, organizacja, kultura) niezbędne dla zmian wskazanych w perspektywie procesów wewnętrznych i dostarczenia wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom.

„Cele strategiczne, podobnie jak cele ustawowe, są celami całego UKNF, jako organizacji i będą realizowane zespołowo. Realizacji tych celów podejmują się Członkowie Kierownictwa UKNF, którzy wyznaczą odpowiednie cele niższego rzędu dla procesów realizowanych w UKNF i prowadzonych programów i projektów, dzięki którym możliwa będzie realizacja celów strategicznych” – napisano w komunikacie.

UKNF podał, że strategia będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego, a jej realizacja nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego, które zdefiniowane są w obowiązujących aktach prawnych. Cele będą realizowane w ramach zasobów UKNF.

Jako kluczowe obszary inwestowania UKNF wskazał m.in. zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi i systemów ICT oraz rozwój kapitału ludzkiego. W ocenie Urzędu pandemia koronawirusa oraz działania podejmowane przez przestępców m.in. w cyberprzestrzeni wymagają adekwatnych działań związanych z rozwojem technologii i kompetencji UKNF.

Jak podano, cele strategiczne podlegają corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W 2023 r. w ramach przeglądu przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków realizacji strategii. Przegląd może skutkować korektą celów strategicznych, ich mierników lub wartości planowanych.

doa/ mfm/


Artykuły powiązane

Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie

Kategoria: VoxEU
Jednolity mechanizm nadzoru w strefie euro zaczął funkcjonować dopiero kilka lat temu, jednak wstępne dowody zdają się potwierdzać jego efektywność. Banki objęte wspólnym nadzorem ograniczyły wielkość swoich aktywów i stopień zależności od finansowania hurtowego.
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie

Davos: kapitalizm interesariuszy i przyszłość demokracji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kolejny dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos był poświęcony kwestiom zmiany podejścia do kapitalizmu, przyszłości demokracji, czy też opodatkowaniu gospodarki cyfrowej. Ważny głos zabrała również kanclerz Angela Merkel.
Davos: kapitalizm interesariuszy i przyszłość demokracji