Większość RPP była za utrzymaniem stóp w listopadzie

Niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej zwracali uwagę na pewien wzrost oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw w ostatnim okresie i na nieznaczne pogorszenie się struktury odpowiedzi w badaniu oczekiwań inflacyjnych konsumentów – napisano w minutes po listopadowym posiedzeniu RPP. Większość RPP poparła obecny poziom stóp procentowych. Pojawiła się opinia, że jest on zbyt niski.

„Większość członków Rady oceniała, że obecny poziom stóp procentowych oddziałuje w kierunku spadku inflacji. Członkowie ci argumentowali, że w efekcie dalszego obniżania się inflacji, które sprzyja także obniżaniu się oczekiwań inflacyjnych, następuje wzrost realnych stóp procentowych” – napisano w dokumencie.

„Niektórzy członkowie Rady zwracali natomiast uwagę na pewien wzrost oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw w ostatnim okresie i na nieznaczne pogorszenie się struktury odpowiedzi w badaniu oczekiwań inflacyjnych konsumentów” – dodano.

„Pojawiła się opinia, że wobec utrzymującej się wysokiej rocznej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych poziom stóp procentowych NBP jest zbyt niski dla zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym” – zaznaczono.

Z dokumentu wynika, że większość członków Rady oceniła, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji.

„Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie” – napisano.

„Dyskutując o perspektywach inflacji w Polsce, większość członków Rady wskazywała, że zgodnie z listopadową projekcją w kolejnych kwartałach inflacja będzie się dalej obniżać, choć – tak jak już wcześniej przewidywano – spadek ten będzie wolniejszy niż dotychczas” – dodano w minutes z listopadowego posiedzenia RPP.

Podkreślano, że według projekcji inflacja powróci do celu inflacyjnego NBP – tj. 2,5 proc. ±1 punkt procentowy – w IV kw. 2025 r. Oceniano zatem, że horyzont powrotu inflacji do celu nie zmienił się istotnie względem projekcji lipcowej, co wynika z faktu, że niższym stopom procentowym NBP towarzyszy słabsza presja popytowa oraz niższa inflacja w punkcie startowym projekcji.

jz/ osz


Artykuły powiązane

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwania inflacyjne stanowią bardzo ważny element mechanizmu transmisji impulsów monetarnych. Ocena i zrozumienie funkcjonowania oczekiwań inflacyjnych może pomóc władzom monetarnym prowadzić politykę ukierunkowaną na stabilizację cen.
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Kategoria: Badania pracowników NBP
Uwaga władz monetarnych, makroekonomistów i analityków ekonomicznych koncentruje się na wskaźnikach ogólnokrajowej inflacji. Z kolei konsumenci mają skłonność do kształtowania opinii o zmianach cen na podstawie swoich doświadczeń, opartych na codziennych zakupach, które zazwyczaj są dokonywane niedaleko miejsca zamieszkania.
Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów