Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Stanisław Kubielas Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2009, 398 s.

Przedmiotem rozważań w prezentowanej książce są mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Autor z jednej strony podejmuje analizę sektorowej specyfiki procesów innowacji i transferu technologii, testując hipotezę Gerschenkrona w przekroju sektorowym. Z drugiej strony bada znaczenie uwarunkowań makroekonomicznych luki technologicznej w kontekście podażowych i popytowych czynników innowacji i dyfuzji w gospodarkach doganiających.

Stanisław Kubielas Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2009, 398 s.

Artykuły powiązane

Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Za blisko 60 proc. polskiego eksportu i ponad 60 proc. nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych odpowiadają już firmy z kapitałem zagranicznym. Polska korzysta na uczestnictwie w globalnych łańcuchach wartości.
Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Kategoria: Instytucje finansowe
Wydatki na technologię w sektorze bankowym rosną, choć innowacje mają głównie charakter stopniowy i dotyczą przede wszystkim usprawnienia istniejących systemów, a także rozszerzania ich o kolejne procesy. Największe banki wdrażają innowacje w sposób najbardziej kompleksowy.
(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym