Gaśnie presja inflacyjna

W lipcu 2011 r. Wskaźnik Przyszłej Inflacji spadł o 0,6 punktu. Od roku wskaźnik nie wykazuje tendencji do wzrostu, zaś w ostatnich miesiącach utrwalają się tendencje sprzyjające wolniejszemu wzrostowi cen. W najbliższych miesiącach dodatkowym czynnikiem ograniczającym wzrost cen będą czynniki sezonowe – ocenia Maria Drozdowicz z Biura Inwestycji i Cykli  Ekonomicznych.

Spośród ośmiu składowych Wskaźnika Przyszłej inflacji w tym miesiącu sześć działało w kierunku przyspieszonego wzrostu cen, zaś dwie w kierunku ich wolniejszego wzrostu. Należy jednak podkreślić, że siła czynników proinflacyjnych z miesiąca na miesiąc słabnie, zwiększa się zaś oddziaływanie tych składowych, które działają w kierunku ograniczenia wzrostu cen.

Od trzech miesięcy menedżerowie przedsiębiorstw ograniczają swe oczekiwania co do możliwości podnoszenia cen na produkowane w ich firmach wyroby. Tendencja ta z miesiąca na miesiąc ulega wzmocnieniu. Do ograniczania tempa wzrostu cen skłaniają przedsiębiorców czynniki popytowe wspomagane czynnikami kosztowymi. Spada tempo napływu nowych zamówień co jest dla firm sygnałem zmniejszającego się popytu i presji na niższe ceny.

W ostatnich miesiącach obserwujemy stabilizację kosztów wytwarzania głównie dzięki wyhamowaniu wzrostu cen surowców strategicznych na światowych rynkach oraz ograniczeniu tempa wzrostu kosztów pracowniczych. Jednostkowe koszty pracy od początku roku nie rosną, zaś w ostatnim czasie nastąpił nawet niewielki ich spadek.

Nieznacznie wzrósł wskaźnik cen usług transportu i magazynowania. W ostatnich miesiącach rósł on nieco wolniej, zaś jego ponowny wzrost wynika głównie z szybciej rosnących cen usług związanych z magazynowaniem.

Ceny importu od drugiej połowy ub. roku charakteryzują się znaczną zmiennością, co w dużym stopniu odzwierciedla niepewność i zmienność panującą na rynkach walutowych. Ceny te jednak nie wykazują tendencji do wzrostu pomimo pewnych symptomów ożywienia w inwestycjach.

Tempo przyrostu długu skarbu państwa nie uległo w ostatnim czasie istotnej zmianie. Zarówno w marcu jak i w kwietniu dług przyrastał zdecydowanie wolniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zwiększyło się natomiast zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Od jesieni ubiegłego roku dynamika zaciągania kredytów ulegała osłabieniu. Początek bieżącego roku charakteryzował się stagnacją kredytów konsumpcyjnych, zaś w marcu zainteresowanie kredytem konsumpcyjnym wyraźnie spadło. Ostatnie dwa miesiące wskazują na ponowny wzrost zaangażowania gospodarstw domowych w kredyt konsumpcyjny. Można się spodziewać, że wzrost stóp procentowych oraz ograniczenie tempa wzrostu płac może spowodować, iż będzie to tendencja krótkotrwała.


WPIWPI
WPI

Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Niska inflacja w Polsce ma też swoje cyfrowe źródła. Digitalizacja prowadzi do spadku inflacji CPI, inflacji bazowej oraz szeregu komponentów koszyka konsumenta. Rozwój e-commerce i porównywanie cen przez konsumentów wspiera konkurencję i oddziałuje w kierunku niższego tempa wzrostu cen w gospodarce.
Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

BIEC: Presja inflacyjna w odwrocie

Kategoria: Raporty
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w styczniu 2019 r. ponownie spadł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.
BIEC: Presja inflacyjna w odwrocie