Gorsza koniunktura w światowych usługach

Koniunktura na światowym rynku usług pogarsza się, jest jednak wciąż lepsza niż w międzynarodowym obrocie towarowym – wynika z odczytu barometru Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Gorsza koniunktura w światowych usługach

Opublikowany ostatnio przez WTO wynik barometru handlu usługami (Services Trade Barometer – STB), odzwierciedlający zmiany światowego wolumenu tego handlu, wynosił 98,4 pkt. w czerwcu 2019 r. To poniżej trendu średniookresowego, wynoszącego ostatnio 100 pkt.

Trend ten wskazuje jednocześnie postępujące słabnięcie koniunktury w stosunku do ostatniego szczytowego poziomu wynoszącego 103,1 pkt. w lipcu 2018 r. Rezultat dla rynku usług jest nieco korzystniejszy niż słabszy rezultat, wykazany przez bliźniaczy barometr WTO dla globalnych rynków towarowych (95,7 pkt.). Te ostatnie dotknięte są nasilającymi się konfliktami handlowymi. Dane te przytacza Tygodnik Gospodarczy PIE publikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Przeładunki jeszcze na plusie

Spośród sześciu składowych STB, stosunkowo pomyślną koniunkturę pokazywały jedynie wskaźniki odnoszące się do portowych przeładunków kontenerowych – 100,8 pkt. oraz usług związanych z  technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT – Information and Communication Technologies), który wynosił – 100,3 pkt.

Niekorzystna natomiast była sytuacja w zakresie transportu lotniczego (95,6 pkt.), budownictwa (97,0 pkt.) oraz usług finansowych (99,7 pkt.). Poniżej trendu kształtował się także wskaźnik PMI dla globalnego sektora usługowego (97,2 pkt.).

Polskie usługi wciąż rosną

W Polsce na usługi przypada 21,6 proc. ogólnej wartości eksportu towarów i usług łącznie oraz 14,4 proc. wartości importu (dane za 2018 r.), przy czym – zwłaszcza w eksporcie – ich udział jest rosnący; w 2018 r. był o 4,4 pkt. proc. wyższy niż notowany w latach 2004 i 2005.

W przeciwieństwie do handlu towarami, polski handel zagraniczny usługami wykazuje narastające, wysokie saldo dodatnie. W 2018 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami z tytułu handlu usługami wyniosła 94,7 mld zł.

Struktura sektorowa polskiego eksportu i importu usług okazuje się stosunkowo korzystna z punktu widzenia obecnego układu koniunktury na globalnych rynkach usługowych – zauważają analitycy PIE. Wyższy udział w eksporcie niż w imporcie mają m.in. usługi ICT z pomyślnymi odczytami barometru WTO.

W rezultacie barometr ten dałby relatywnie lepszy wynik po stronie polskiego eksportu usług (98,3 pkt.) niż po stronie importu (98,1 pkt.).

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Kategoria: Analizy
Pandemia osłabiła światowy handel usługami, chociaż skala obniżenia obrotów w ramach poszczególnych kategorii usług była bardzo zróżnicowana. Przy załamaniu usług turystycznych kontynuowany był wzrost handlu w zakresie usług informatycznych.
Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Najbardziej ucierpiał światowy handel usługami - krajobraz po bitwie

Kategoria: Raporty
Pandemia zdecydowanie silniej dotknęła światowy handel usługami, szczególnie sektory wymagające bliskiej fizycznej odległości. Zyskały natomiast najbardziej usługi komputerowe i finansowe. Krajem, który notuje najlepsze wyniki w handlu są obecnie Chiny.
Najbardziej ucierpiał światowy handel usługami - krajobraz po bitwie

Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało

Kategoria: Analizy
Polskie firmy eksportujące do Chin są większe oraz mają silniejsze powiązania międzynarodowe niż pozostali krajowi eksporterzy. Może to świadczyć o wyższej produktywności firm wchodzących na rynek chiński. Chiny są dla nas 2. pod względem wielkości kierunkiem importu, lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.
Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało