Prawie 55 mld zł inwestycji bezpośrednich w Polsce w rok

Wysoki napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich był możliwy przede wszystkim dzięki reinwestycjom zysków firm z udziałem zagranicznych inwestorów, którzy przeznaczyli na to aż 34,2 mld zł. Niewiele mniej zainwestowały za granicą polskie podmioty.
Prawie 55 mld zł inwestycji bezpośrednich w Polsce w rok

W 2016 roku napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski wyniósł 54,9 mld zł, podaje NBP w raporcie. Dominującą pozycją były, po raz kolejny, reinwestycje zysków w kwocie 34,2 mld zł. Była to najwyższa z dotychczas odnotowanych kwota reinwestycji. Wynikała w dużej mierze z rekordowo wysokich dochodów podmiotów z udziałem inwestorów.

Natomiast największy wzrost dochodów odnotowano w działalności związanej z obsługą nieruchomości. Największe reinwestycje zysków dotyczyły zaś przetwórstwa przemysłowego.

Po raz pierwszy NBP uwzględnił zupełnie nową kategorię – BIZ w branżach innowacyjnych. Ich rola w ostatnich latach rośnie. Wzrost transakcji w tym obszarze wiąże się przede wszystkim z wyższą niż przeciętna dochodowością istniejących już przedsiębiorstw i związaną z tym większą możliwością reinwestycji zysków.

W 2016 roku polscy inwestorzy zainwestowali w ramach BIZ za granicą 31,8 mld zł

W 2016 roku polscy inwestorzy zainwestowali w ramach BIZ za granicą 31,8 mld zł, przy czym największy wpływ na wartość tych transakcji miały przekształcenia organizacyjne w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które związane były z wprowadzonymi w listopadzie 2016 zmianami w ich opodatkowaniu. W konsekwencji fundusze inwestycyjne, w miejsce swoich inwestycji portfelowych za granicą, dokonywały inwestycji w te same podmioty, lecz za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek krajowych. Inwestycje te zgodnie ze standardami międzynarodowymi zostały zakwalifikowane jako inwestycje bezpośrednie.

W ten sposób, w 2016 roku odnotowano wzrost transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 15,3 mld zł, kosztem inwestycji portfelowych.

W raporcie zaprezentowano także jaką część polskich BIZ za granicą stanowią inwestycje dokonywane przez podmioty (rezydentów) zarówno pod kontrolą krajową, a jaką przez firmy kontrolowane zza granicy. Podmioty pod kontrolą krajową posiadały na koniec 2016 roku należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o wartości 72,2 mld zł, a firmy będące pod kontrolą podmiotów zagranicznych 50,2 mld zł.

Inwestycje firm pod kontrolą Skarbu Państwa wyniosły 16,8 mld zł.

Największą część polskich BIZ za granicą będących pod kontrolą rezydentów stanowiły inwestycje związane z optymalizacją podatkową, polegającą na inwestycji krajowego podmiotu w zagraniczną spółkę holdingową w celu dokonania docelowej inwestycji z powrotem w kraju (tzw. roundtripping), wynoszące 34,9 mld zł, (29 proc. polskich inwestycji bezpośrednich za granicą ogółem).

Struktury powstałe w wyniku wspomnianej powyżej reorganizacji funduszy inwestycyjnych także mieszczą się w ramach roundtrippingu. Pozostałe inwestycje prywatne zamknęły się kwotą 20,5 mld zł (17 proc.), a inwestycje firm pod kontrolą Skarbu Państwa wyniosły 16,8 mld zł. (14 proc.).

W inwestycjach krajowych podmiotów kontrolowanych przez nierezydentów można było wyróżnić inwestycje związane z kapitałem w tranzycie dokonywane przez podmioty prowadzące rzeczywistą działalność wynoszące 11,5 mld zł (9 proc.) i pozostałe inwestycje bezpośrednie krajowych podmiotów będących pod kontrolą nierezydentów, w kwocie 38,7 mld zł (32 proc.).

>>więcej: Raport NBP

(źródło: materiał pras., oprac. km)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Szeroka dostępność usług cyfrowych oznaczana literką „e” z myślnikiem, np. (e-usługi), to ogromna wygoda dla ludzi i firm, ale też znacząca zachęta dla napływu kapitału z zagranicy.
Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza