• Obserwator Finansowy

Raport NBP o rynku pracy

07.07.2016
W I kwartale poprawiała się sytuacja na rynku pracy. Dynamicznie wzrastała liczba osób pracujących. Zatrudnienie rosło mimo spadku liczby osób pracujących w rolnictwie. Mimo wysokiego popytu na pracę wzrost wynagrodzeń jednak nie przyśpieszył.

Wzrosła liczba pracujących w budownictwie. (fot. CC0 skeeze)


W I kw. 2016 r. poprawiała się sytuacja na rynku pracy. Wskazują na to dane z sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki narodowej.

Zatrudnienie na podstawie danych ankietowych także odnotowało wysoki wzrost, lecz dynamika jest nieco niższa ze względu na znaczne obniżenie populacji Polski w danych BAEL. Pomimo wysokiego popytu na pracę wzrost wynagrodzeń nie przyśpieszył. Dynamicznie wzrastała liczba osób pracujących wg BAEL. W I kw. wzrosła o 1,1 proc. r/r. Korekta populacji BAEL wpłynęła obniżająco na tę dynamikę (szacunek bez korekty: 1,9 proc.).

Najszybciej wzrastała liczba pracujących w przemyśle, ale to ponownie usługi były odpowiedzialne za większość wzrostu zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia występował pomimo ponownych spadków liczby osób pracujących w rolnictwie. Wzrost liczby osób pracujących związany był głównej mierze z zatrudnieniem najemnym oraz w mniejszym stopniu z samozatrudnieniem poza rolnictwem.

W najbliższych kwartałach można oczekiwać systematycznego spadku liczby aktywnych zawodowo.

Podaż pracy spadła, pomimo nieznacznego wzrostu współczynnika aktywności zawodowej – rosnąca aktywność nie równoważy negatywnych tendencji demograficznych. Maleje pozytywny wpływ na podaż pracy wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym.

W najbliższych kwartałach można oczekiwać systematycznego spadku liczby aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia BAEL osiągnęła poziom 6,3 proc. (sa), tj. znacznie poniżej historycznego minimum z 2008 roku (7,0 proc. sa). Odzwierciedla to zarówno wysoki popyt na pracę, jak i spadającą podaż pracy.

Dynamika płac w gospodarce w I kw. 2016 r. utrzymała się na stabilnym poziomie zbliżonym do 3 proc. r/r, który obserwowany jest od około roku, pomimo wzrostu popytu na pracę. Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw jest nieco szybszy niż w całej gospodarce, a dane miesięczne wskazują, że przyspiesza dynamika płac w usługach.

Wzrost ULC w gospodarce pozostaje relatywnie niski, choć nieco przyśpieszył pod wpływem obniżenia się wzrostu wydajności pracy w I kw. 2016 r. Obniżenie się wydajności było wyraźnie odczuwalne zwłaszcza w budownictwie i wiązało się prawdopodobnie ze słabszymi danymi o inwestycjach w I kw.

(źródło: raport NBP)

>>Kwartalny raport NBP o rynku pracy w Polsce

>>Wypowiedzi ekspertów NBP:

 

 


Tagi


Artykuły powiązane