Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Obserwatora Finansowego

§1

1. Serwis internetowy Obserwator Finansowy (www.obserwatorfinansowy.pl, zwany dalej: „Organizatorem”) ogłasza otwarty konkurs pt. „Gdyby to zależało ode mnie, to… ” (zwany dalej „Konkursem”), na najlepszą pracę na temat pożądanych zmian w polskiej gospodarce, w tym zwłaszcza dotyczących jej organizacji, finansowania i regulacji (zwaną dalej: „pracą konkursową”).

2. Przedmiotem pracy konkursowej powinna być analiza jednej z wybranych dziedzin lub gałęzi gospodarki (np. finanse publiczne, opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, finansowanie i budowa infrastruktury etc.) wskazująca możliwe rozwiązania problemów danego sektora, sposoby poprawienia jego efektywności, sprawności, skuteczności.

3. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane prace konkursowe, mające formę publikacji pisemnych o objętości do 20 tys. znaków ze spacjami lub materiału video do 6 minut w formacie 640×360 px, sporządzone wyłącznie w języku polskim.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Narodowego Banku Polskiego.

5. Organizator zastrzega, iż do udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego, lub w jakikolwiek sposób nagrodzone lub wyróżnione przez Narodowy Bank Polski.

6. Organizator dopuszcza wyłącznie indywidualne zgłoszenia prac konkursowych.

7. Każdy autor (zwany dalej: „Uczestnikiem Konkursu”) może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W sytuacji zgłoszenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika Konkursu ocenie podlegać będzie pierwsza ze zgłoszonych prac konkursowych.

§2

1. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzą Katarzyna Zajdel-Kurowska – przewodnicząca jury, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Dobiesław Tymoczko, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP, Jan Cipiur – dziennikarz związany ze Studiem Opinii, Jacek Ramotowski, dziennikarz specjalizujący się w problematyce bankowej i finansowej oraz Krzysztof Bień, redaktor naczelny portalu Obserwator Finansowy.

2. Kapitału dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

– poziom merytoryczny pracy konkursowej;

– warsztat pracy, w szczególności czytelna prezentacja problemu i jego rozwiązania;

– aktualność i znaczenie dla opinii publicznej przedstawionej problematyki;

– interesujący, indywidualny charakter materiału.

3. Organizator informuje, iż bezpośredni nadzór nad prawidłowością przebiegu oceny prac konkursowych sprawuje Departament Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego.

§3

1. Dla Uczestnika Konkursu, będącego autorem najlepszej pracy konkursowej Organizator przewiduje Nagrodę Główną rzeczową w postaci tabletu iPad mini Retina.

Nagrodą specjalną dla zwycięzcy będzie indywidualne spotkanie z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, prof. Markiem Belką.

2. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczy, pobierze z nagrody pieniężnej oraz odprowadzi należny podatek zryczałtowany od wygranych, w wysokości 10 procent łącznej wartości brutto przyznanych nagród, o których mowa powyżej.

  1. 3. W przypadku wysokiego poziomu prac konkursowych Organizator przewiduje również trzy równorzędne wyróżnienia premiowane nagrodami rzeczowymi.

4. Uczestnicy Konkursu, których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie zostaną o tym poinformowani indywidualnie. Ponadto nazwiska nagrodzonych lub wyróżnionych Uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.obserwatorfinansowy.pl

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora www.obserwatorfinansowy.pl

6. Organizator zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od przyznania nagród lub wyróżnień.

§4

1. Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 31 maja 2015 r. (godz.23.59) z dopiskiem: „Konkurs: Gdyby to zależało ode mnie, to”. Zgłoszenie powinno także zawierać informację o autorze (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny, miejsce pracy/nauki).

2. Pracę konkursową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: redakcja@obserwatorfinansowy.pl oraz krzysztof.bien@nbp.pl.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2015 r.

§5

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu oraz możliwość odwołania Konkursu bez podawania przyczyny.

2. W przypadku niejasności i wątpliwości co do zapisów niniejszego regulaminu, wyłączne prawo interpretacji jego zapisów ma Organizator.

§6

1. Uczestnik Konkursu, wraz ze złożeniem pracy konkursowej, składa oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski (zwany dalej: „NBP”) oraz wszelkie upoważnione przez NBP osoby fizyczne i prawne w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia). Oświadczam także, że zostałem (łam) poinformowany (a), iż w powyżej wskazanym zakresie przetwarzania moich danych, administratorem tych danych będzie Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.”

2. Uczestnik Konkursu, wraz ze złożeniem pracy konkursowej, składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z realizacją Konkursu oraz kolejnych jego edycji.

3. Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona lub wyróżniona, przeniesie nieodpłatnie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zawiadomienia Uczestnika Konkursu o nagrodzeniu lub wyróżnieniu jego pracy, na Narodowy Bank Polski majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, obejmujące następujące pola eksploatacji: przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, wprowadzanie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać, pisząc na adres e-mail Organizatora: redakcja@obserwatorfinansowy.pl