• Obserwator Finansowy

Chwilowe przegrzanie

02.05.2017
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. W ostatnich dwóch latach w o tej samej porze roku wskaźnik zachowywał się podobnie - podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.
WRP maj BIEC


Istotne dla dalszego utrzymania niskiej stopy bezrobocia będzie utrzymanie wysokiej podaży ofert pracy przy jednocześnie rosnącej liczbie wyrejestrowań ze spisów bezrobotnych w efekcie podjęcia zatrudnienia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 8,1 proc., a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 7,6 proc. Jej spadek w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,3 pkt proc. Obecnie dwie składowe wskaźnika działają w kierunku wzrostu stopy bezrobocia, trzy są neutralne i trzy oddziaływają w kierunku jego spadku. W dłuższym okresie, w ciągu ostatniego roku na poprawę sytuacji na rynku pracy najistotniejszy wpływ miała utrzymująca się od ponad roku rosnąca liczba ofert pracy oraz spadająca systematycznie liczba osób, które rejestrowały się jako bezrobotne.

W marcu nieznacznie wzrosła liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się po podjęciu zatrudnienia. Jednocześnie wzrosła liczba tych, którzy zarejestrowali się jako osoby bezrobotne. W obu przypadkach przepływy były mniejsze niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. W marcu pracę znalazło o 3 proc. więcej osób niż w lutym (o niespełna 3 tysiące więcej osób), ale o blisko 10 proc. mniej niż w marcu 2016 roku. Z kolei, w urzędach pracy w marcu zarejestrowało się o blisko 10 proc. więcej bezrobotnych niż w lutym (wzrost napływu o niespełna 17 tys. osób), oraz o 12 proc. mniej niż w marcu 2016 roku. O ile odpływ z bezrobocia do zatrudnienia oscyluje od pewnego czasu wokół poziomu 100 tys. osób miesięcznie, to napływ zmalał od połowy ubiegłego roku, a od początku 2017 r. podlega dość istotnym krótkookresowym wahaniom.

W marcu 2017 roku, w ujęciu miesięcznym, dość istotnie zmalała liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. Do PUP-ów zgłoszono o blisko 20 tys. mniej ofert zatrudnienia (spadek na poziomie 13 proc.). Jednocześnie napływ nowych ofert pracy pozostaje na znacznie wyższym poziomie niż
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego – o ponad 20 proc. Omawiany strumień znacząco wzrósł od połowy ubiegłego roku, przyjmując niezwykle wysokie wartości na przełomie roku. Relatywny spadek liczby nowych miejsc pracy może być jedynie krótkotrwałą korektą od dotychczasowej wysokiej podaży ofert pracy.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy w marcu ponownie zmalała, w nieco większym stopniu niż przed miesiącem – o około 4 proc. Jednocześnie zmalała wielkość wybranych frakcji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, głównie młodych bezrobotnych, jak również bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych. Według najnowszych danych (za luty) wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia nie uległa zmianie w ujęciu miesięcznym.

Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w marcu oceniany pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem oraz lepiej w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie dotyczące ogólnego stanu gospodarki, co w efekcie wpłynęło na stosunkowo pozytywne prognozy dotyczące zmian wielkości zatrudnienia.

Marzec był szóstym z kolei miesiącem, w którym przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia nad tymi zapowiadającymi zwolnienia. W przekroju wielkości przedsiębiorstw, przyjęcia do pracy oczekiwane są głównie w dużych firmach (250 i więcej pracujących), a także w mniejszym zakresie w średnich firmach. Małe przedsiębiorstwa (do 49 pracowników) zapowiadają zwolnienia. W ujęciu branżowym w szeregu branż istotnie przeważa odsetek przedsiębiorstw prognozujących nowe przyjęcia do pracy, w największym stopniu przy produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli.

Z drugiej strony, jedynie w trzech branżach obserwujemy przewagę firm planujących zwolnienia pracowników. Są to firmy produkujące wyroby tekstylne, producenci odzieży, oraz skór i wyrobów ze skór wyprawionych.


Tagi


Artykuły powiązane