Dynamiczny wzrost niemieckiej gospodarki wspierają rosnące płace

23.02.2018
PKB Niemiec wzrósł w IV kw. 2017 r. o 2,9 proc. rdr., podał Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy EIU oceniają, że realny PKB wzrósł w całym 2017 r. o 2,5 proc., czyli najszybciej od 2011 roku. Głównym motorem wzrostu była konsumpcja prywatna i inwestycje.


Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w IV kwartale 2017 r. o 0,6 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) w drugim wyliczeniu. Wzrost jest zgodny z oczekiwaniami. Rok do roku w IV kw. PKB Niemiec wzrósł o 2,9 proc. – także zgodnie z prognozami. Bez uwzględniania czynników sezonowych PKB wzrósł w IV kwartale o 2,3 proc. rdr.

Analitycy Economist Intelligence Unit spodziewają się, że wysoka dynamika wzrostu utrzyma się w 2018 roku, a silny popyt zewnętrzny i krajowy wspierać będzie produkcję przemysłową i wzrost eksportu.

Zacieśnienie rynku pracy i oczekiwane przez EIU w najbliższym okresie przyspieszenie wzrostu płac, wskazują w prognozie na kontynuację silnego wzrostu wydatków prywatnych.

W dłuższej perspektywie tempo wzrostu PKB będzie zwalniać, a wyzwania związane z tendencjami demograficznymi i możliwymi zakłóceniami technologicznymi będą nabierać znaczenia.

W konsekwencji, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami EIU, całoroczny wzrost tego wskaźnika wyniósł 2,5 proc., co było najlepszym wynikiem od 2011 roku. Destatis zwrócił uwagę, że istotnym czynnikiem o pozytywnym wpływie na wzrost w ujęciu kwartalnym był sektor zewnętrzny. Konsumpcja gospodarstw domowych pozostała na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale, wzrosły natomiast wydatki publiczne i nakłady brutto na środki trwałe.

Motory wzrostu

W roku 2017 konsumpcja prywatna była głównym czynnikiem wzrostu PKB, co również było zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Według wstępnych, nieskorygowanych danych, wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 2 proc., nieznacznie przyspieszając w porównaniu z poprzednim rokiem. Wydatki publiczne wzrosły zaś o 1,4 proc., co oznacza istotne spowolnienie w porównaniu z rokiem 2016, kiedy zostały zwiększone w celu realizacji potrzeb wynikających z gwałtownego wzrostu liczby osób starających się o azyl.

Nakłady brutto na środki trwałe rosły w stosunkowo szybkim tempie 3 proc. Największe wydatki inwestycyjne poniesione zostały na maszyny i sprzęt – na co wpływ miał najwyższy od 2008 roku wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych – oraz na „inne środki trwałe”, co obejmuje wydatki na badania i rozwój.

Eksport netto, mimo wysokiej dynamiki eksportu, któremu sprzyjała dobra koniunktura za granicą, miał tylko niewielki pozytywny wkład do wzrostu, ponieważ rosnąca konsumpcja i inwestycje skutkowały też wzrostem importu.

Dynamiczny wzrost gospodarczy odnotowany w 2017 roku wiązał się także z najsilniejszą od 2011 roku ekspansją produkcji przemysłowej – tempo wzrostu produkcji wyniosło 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Opierała się ona zarówno na silnym popycie wewnętrznym, jak i ożywieniu dużej części gospodarki światowej, zwłaszcza w Chinach i Stanach Zjednoczonych, a także u największych partnerów handlowych Niemiec w Unii Europejskiej – Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Wzrost konsumpcji prywatnej stymulowany był przez coraz silniejsze zacieśnienie sytuacji na rynku pracy, gdzie bezrobocie spadło do końca roku do poziomu 3,6 proc., a poziom zatrudnienia wzrósł o 1,5 proc. w ujęciu rocznym, czyli w tempie najwyższym od 2007 roku. Według Ministerstwa Gospodarki w roku 2017 liczba zatrudnionych osiągnęła rekordowy poziom 44,3 mln osób.

Perspektywy wzrostu

Perspektywy na 2018 roku są korzystne. Na poziomie czysto statystycznym, silne efekty tzw. przeniesienia dobrze wróżą wzrostowi – nawet gdyby gospodarka w tym roku w ogóle się nie rozwinęła, roczna stopa wzrostu i tak wyniosłaby 1 proc. Ośrodek EIU jest w trakcie korekty prognozy wzrostu realnego na ten rok z poziomu 2,3 proc. do 2,4 proc.

Konsumpcja prywatna powinna pozostać głównym motorem wzrostu w 2018 roku, w miarę dalszego wzrostu zatrudnienia oraz przyspieszenia tempa wzrostu płac nominalnych. Podwyżki emerytur państwowych i niski koszt kredytu będą dodatkowo stymulować wydatki gospodarstw domowych. Mimo że zacieśnienie na rynku pracy jak dotąd nie przełożyło się na istotny wzrost wynagrodzeń, analitycy EIU są zdania, że to się wkrótce zmieni. Grupa związków zawodowych domaga się w tym roku podwyżek na poziomie co najmniej 3 proc. w ramach zbiorowych negocjacji w sprawie wynagrodzeń. Związek zawodowy pracowników metalurgii IG Metall uzyskał już około 5-proc. podwyżkę płac dla prawie 4 mln pracowników. Porozumienie to może mieć wpływ na zbliżające się negocjacje w innych sektorach.

EIU prognozuje globalny wzrost realnego PKB w 2018 roku w tempie 3 proc., czyli takim samym jak w 2017 roku. Wzrost w Stanach Zjednoczonych przyspieszy z 2,3 proc. do 2,5 proc.; tempo wzrostu w strefie euro wyniesie 2,2 proc. wobec 2,5 proc. w poprzednim roku; natomiast wzrost w Chinach nieznacznie zwolni z 6,9 proc. do 6,4 proc.

Na solidnym poziomie utrzyma się też popyt zewnętrzny. Handel zagraniczny ponownie przyczyni się do wzrostu niemieckiego PKB, co wspierane będzie utrzymaniem dynamiki wzrostu w przemyśle. Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w grudniu o 3,8 proc. w ujęciu rocznym, a wskaźniki nastrojów utrzymują się na najwyższych od wielu lat (a w niektórych przypadkach od wielu dekad) poziomach.

Biorąc pod uwagę narastające ograniczenia mocy produkcyjnych w przemyśle wytwórczym oraz pojawienie się niedoboru wykwalifikowanych pracowników w wyniku napiętej sytuacji na rynku pracy, spodziewamy się, że nakłady brutto na środki trwałe zapewnią w tym roku dalsze bodźce wzrostowe.

W Rocznym Raporcie Gospodarczym na 2018 rok opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki i przyjętym pod koniec stycznia przez obecny rząd tymczasowy położono nacisk na działania na rzecz poprawy otoczenia biznesowego. Wspomniana jest konieczność ograniczenia biurokracji, zmiany prawa konkurencji celem jego lepszego dostosowania do epoki cyfrowej, oraz wsparcia programów mających zapewnić start-upom dostęp do kapitału inwestycyjnego. Chociaż mało prawdopodobne są znaczące zmiany, nowy rząd – który powinien powstać w marcu – prawdopodobnie będzie kontynuował działania wspierające działalność gospodarczą.

Wyzwania długoterminowe

W dłuższej perspektywie wzrost realny powróci zapewne do poziomu wzrostu potencjalnego, w miarę narastania pewnych problemów, zwłaszcza w świetle słabych perspektyw demograficznych, związanych z nadchodzącym spadkiem populacji w wieku produkcyjnym oraz procesem starzenia się ludności.

Dominujący sektor motoryzacyjny zmaga się z rosnącą niepewnością po skandalu związanym z fałszowaniem danych na temat emisji spalin (tzw. Dieselgate) oraz po zarzutach o funkcjonowanie na rynku kartelu, a także w związku z ryzykownymi trendami technologicznymi pojawiającymi się w branży. Rządowa inicjatywa Przemysł 4.0 ma na celu zapewnić Niemcom pozostanie w czołówce krajów najbardziej postępowych w dziedzinie robotyki, sztucznej inteligencji i tzw. internetu rzeczy (Internet of Things). W nadchodzących dziesięcioleciach kraj będzie musiał na tym polu stawić czoła silnej konkurencji ze strony Chin, Korei Południowej i Japonii.

 


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły