Inwestycja cypryjskiego funduszu wolna od podatku

Wreszcie mamy przepis podatkowy korzystny dla inwestora. Jeżeli cypryjski fundusz inwestycyjny będzie akcjonariuszem w polskiej spółce komandytowo-akcyjnej prowadzącej działalność operacyjną, to zyski tej spółki w części przypadającej na fundusz nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.
Inwestycja cypryjskiego funduszu wolna od podatku

Nowa interpretacja podatkowa ministra finansów Jacka Rostowskiego jest korzystna dla biznesu. (CC BY-SA World Economic Forum)

Takie wnioski płyną z wydanych przez ministra finansów 7 oraz 19 kwietnia 2011 r. pierwszych interpretacji podatkowych, potwierdzających możliwość stosowania zwolnienia wobec cypryjskiego prywatnego funduszu inwestycyjnego (Private International Collective Investment Scheme). Co więcej ze względu na korzystne regulacje cypryjskie, zyski te nie powinny podlegać opodatkowaniu również na Cyprze. Dla bezpośrednio zainteresowanych podajemy sygnatury tych interpretacji, łatwiej będzie je znaleźć i samemu przeczytać (nr IPPB5/423-14/11-2/AJ, IPPB5/423-79/11-2/AJ).

– Potwierdzone w interpretacji zwolnienie z opodatkowania sprawia, że cypryjski fundusz inwestycyjny stał się od 1 stycznia 2011 r. atrakcyjną formą inwestowania, która daje nowe możliwości efektywnej optymalizacji podatkowej zysków z bieżącej działalności gospodarczej oraz zysków z inwestycji. Przy kosztach założenia i funkcjonowania znacznie niższych, niż w przypadku polskich funduszy inwestycyjnych – stwierdza Wojciech Szczepaniak, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Spory z fiskusem

Kwestia możliwości skorzystania przez fundusze inwestycyjne z siedzibą poza granicami Polski ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego dla polskich funduszy inwestycyjnych, przez lata budziła kontrowersje i spory podatników z organami podatkowymi. W celu ich usunięcia, działając pod presją Komisji Europejskiej zarzucającej Polsce dyskryminację funduszy inwestycyjnych z innych państw Wspólnoty, od 1 stycznia 2011 r. wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy określające warunki pod jakimi zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania, mogą cieszyć się podmiotowym zwolnieniem z opodatkowania.

Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Prawnej SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy zwraca uwagę, że po nowelizacji, ustawa o CIT nie wymienia wprost funduszy zagranicznych, które kwalifikują się do zwolnienia. Wskazuje jedynie listę warunków, które muszą być spełnione aby dochody osiągane na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne podlegały zwolnieniu w Polsce. Nota bene, formuła zwolnienia przewidująca warunki, po spełnieniu których podmioty zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność na tych samych zasadach podatkowych co fundusze polskie, wywołała wątpliwości Komisji Europejskiej wyrażone w formalnych zastrzeżeniach. Teraz strona polska musi się do nich ustosunkować.

Warunki ustawowe

Ustawa o CIT wskazuje m.in. że zwolnienie podmiotowe jest dostępne dla instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są jednak warunki –  wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Instytucje te muszą prowadzić swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę. Ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę; posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji.

Ze względu na sposób sformułowania tych warunków do zwolnienia, kwestią istotną stało się potwierdzenie przez ministra finansów, że poszczególne typy zagranicznych funduszy inwestycyjnych spełniają wskazane wymagania, a w konsekwencji mogą stanowić skuteczne wehikuły optymalizujące wysokość opodatkowania dochodów generowanych przez polskie aktywa.

Dzięki pierwszym interpretacjom podatkowym w tym zakresie potwierdzającym prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego inwestycje w zagraniczne fundusze inwestycyjne może stać się bardziej powszechne.

Nowa interpretacja podatkowa ministra finansów Jacka Rostowskiego jest korzystna dla biznesu. (CC BY-SA World Economic Forum)

Tagi


Artykuły powiązane

Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Kategoria: Rynki kapitałowe
Jaki wpływ mają polskie fundusze inwestycyjne na różne obszary gospodarki nad Wisłą? Dlaczego nie cieszą się popularnością? Czy są drogie na tle podmiotów z rynków europejskich? Pojawiła się publikacja, która odpowiada na wiele pytań, przynosi garść ciekawostek i podsumowuje ćwierćwiecze krajowego rynku podmiotów inwestowania zbiorowego.
Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Ewolucja funduszy emerytalnych

Kategoria: Analizy
W 2018 r. aktywa funduszy emerytalnych ze 195 krajów świata spadły o 3,3 proc., do 43,2 bln dol. Wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby nie to, że w ostatnich latach mniej inwestowały one w akcje.
Ewolucja funduszy emerytalnych

Zwycięski pochód funduszy ETF, czyli inwestowanie pasywne ma się dobrze

Kategoria: Analizy
Samodzielne inwestowanie wymaga wiedzy, doświadczenia w tworzeniu portfela i wreszcie czasu, by śledzić wskaźniki, raporty i komunikaty spółek. A pomnażanie kapitału z pomocą funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i banków inwestycyjnych przynosi ostatnimi laty rozczarowujące rezultaty.
Zwycięski pochód funduszy ETF, czyli inwestowanie pasywne ma się dobrze