Szacunki zadłużenia zagranicznego Kuby skorygowane

07.12.2017
Kuba jest jednym z niewielu krajów, dla których Bank Światowy nie publikuje danych o zadłużeniu zagranicznym, a rząd nie publikuje pełnych rachunków. W związku z tym szacunki The Economist Intelligence Unit opierają się dostępnych informacjach z różnych źródeł.


Dane publikowane przez rząd kubański nie są ani kompletne, ani aktualne. Ostatnie dostępne dane pochodzą z końca 2014 roku i nie tylko dostarczają niewiele informacji o rozbiciu zadłużenia pomiędzy wierzycielami i walutami, ale też obejmują tylko „aktywną” część zadłużenia. Pomijają „unieruchomione zadłużenie” kraju, które dotyczy znacznych zaległości w spłacie kapitału i odsetek skumulowanych w ciągu 30 lat (odkąd Kuba nie wywiązała się ze spłaty długu państwowego w 1986 roku). Nasze dane szacunkowe dotyczące zadłużenia obejmują obie części zadłużenia.

W ciągu ostatniego roku pojawiły się nowe szczegóły dotyczące wyceny i rozłożenia spłaty długu dla ważnej części zaległości w spłacie odsetek, po podpisaniu ugody z 14 spośród 19 członków Klubu Paryskiego w grudniu 2015 roku. Ugoda utorowała każdemu z wierzycieli drogę do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia dwustronnego i po zrealizowaniu tych nowych umów wyjaśniono warunki. W rezultacie zweryfikowaliśmy i istotnie skorygowaliśmy nasze szacunki i prognozy zadłużenia

Nowe szczegóły ujawniają dłuższe okresy spłaty zaległości

Główna korekta naszych szacunków i prognoz wynika z wyjaśnienia warunków umorzenia skumulowanych zaległości w spłacie odsetek w wysokości 8,5 mld dol. Podczas negocjacji Kuba w zamian za zgodę wierzycieli na umorzenie pełnej kwoty przyznała, że wycena zaległości w spłacie odsetek jest wyższa, niż wcześniej wykazano. Wcześniej założyliśmy, że takie zaległości w spłacie odsetek będą odliczane od łącznej kwoty zadłużenia, kiedy zakończono prace nad umowami dotyczącymi restrukturyzacji długu w 2016 roku, ale to założenie zostało skorygowane w świetle informacji opublikowanych przez rząd brytyjski i francuski wyjaśniających, że umorzenie ma być rozłożone na 18 lat.

Odsetki od rozłożonej w czasie spłaty kwoty głównej w wysokości 2,6 mld dol. będą wymagalne dopiero w roku 2020, a następnie będą spłacane według ulgowej stawki 1,5 proc. od pozostałego salda. Największa kwota spłaty odsetek w wysokości 26 mln dol. będzie należna w 2021 roku, a następnie kwota roczna będzie spadać w miarę, jak zmniejszać się będzie łączna pozostała kwota główna podlegająca restrukturyzacji.

Rozłożone w czasie spłaty kwoty głównej rozpoczynają się od kwoty poniżej 50 mln dol. w 2016 roku, a następnie będą wzrastać, aby osiągnąć około 120 mln dol. do roku 2021. Tempo rocznego wzrostu będzie bardziej umiarkowane po roku 2021, a ostatnia spłata w wysokości 231 mln dol. w 2033 roku wyeliminuje ostatnie rozłożone w czasie zadłużenie. A zatem łączne koszty obsługi długu corocznie wzrastają, a najostrzejszy wzrost kwoty zarówno kwoty głównej, jak i odsetek nastąpi w 2021 roku. Nie są przewidziane spłaty łącznej sumy zaległych odsetek, które zostaną umorzone w okresie 18 lat, do roku 2033.

Wykres pokazuje skalę i ścieżkę spłaty łącznej sumy długu Klubu Paryskiego do 2021 roku (8,5 mld dol. odsetek i 2,6 mld dol. kwoty głównej) w wyniku umowy. Zaległe odsetki zostaną obniżone przez umorzenie, natomiast kwota główna spadnie, kiedy Kuba zrealizuje zaplanowane spłaty.

Nasze wcześniejsze szacunki dotyczące skumulowanej kwoty zaległych odsetek do roku 2015 były zbliżone do uzgodnionej wyceny, ale nasze założenie, że wszystkie zaległe odsetki zostaną odliczone od łącznej sumy zadłużenia w 2016 roku zostało zweryfikowane w świetle potwierdzenia, że zaległe odsetki będą stopniowo umarzane przez okres 18 lat. Warunki przewidują, że umorzenie zostanie zawieszone, jeśli Kuba nie będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań na podstawie umowy.

A zatem choć pozostałe saldo rozłożonej w czasie spłaty zaległości nie będzie obciążone kosztami obsługi i zakładamy, że płatności będą realizowane zgodnie z uzgodnieniami, zadłużenie to musi być nadal ujęte w rachunkach narodowych Kuby, ponieważ wciąż stanowi istotne zobowiązanie.

Korekta szacunków zaległych odsetek i łącznej sumy zadłużenia

Nasze poprzednie szacunki zakładały, że całe zaległe odsetki od zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, w wysokości 8,5 mld dol. mogą być umorzone w 2016 roku, ale nasze zweryfikowane aktualne szacunki opierają się na rozłożonym w czasie umorzeniu, które ma być odliczane od zaległej kwoty co roku przez 18 lat.

W tym samym czasie zaległe odsetki będą nadal narastać w stosunku do zadłużenia, które nie jest objęte umową z Klubem Paryskim. Jest to w większości zadłużenie wobec wierzycieli komercyjnych, a zatem coroczne obniżenie kwoty netto łącznych zaległości odsetek jest mniejsze niż kwota redukcji zaległości z tytułu zadłużenia wobec Klubu Paryskiego. W związku z tym pomiędzy naszymi wcześniejszymi a obecnymi szacunkami dla zaległych odsetek w 2016 roku występuje różnica w wysokości 8,6 mld dol. i kwota ta spada co roku równolegle do stopniowego umorzenia, zgodnie z naszym założeniem, że Kuba w pełni spełni swoje nowe zobowiązania.

Rozstrzygnięcie rozmów z Klubem Paryskim wzbudziło zainteresowanie wznowieniem dyskusji na temat restrukturyzacji pozostałego zaległego zadłużenia Kuby wśród pozostałych wierzycieli, łącznie z komercyjnymi. Nasza obecna prognoza zakłada, że wynikające z tego negocjacje doprowadzą do dalszej restrukturyzacji w okresie prognozy, a zatem roczny wzrost zaległych odsetek, które nie są objęte porozumieniem z Klubem Paryskim, spadnie. To założenie będzie nadal weryfikowane.

W wyniku wspomnianej wyżej korekty szacowana przez nas wartość sumy zadłużenia w 2016 roku uległa istotnej zmianie (o kwotę 9,6 mld dol.), a także wprowadzono mniejsze zmiany wynikające z aktualizacji oficjalnych danych historycznych (dane dotyczące „aktywnego” zadłużenia Kuby do 2014 roku publikowane przez krajowy urząd statystyczny i dane Klubu Paryskiego do 2016 roku).

Choć w świetle najnowszych raportów wprowadziliśmy niewielkie korekty naszych danych szacunkowych i prognoz dla długu średnio- i długoterminowego, większość zmian wynika z korekty dla długu krótkoterminowego, która jest wynikiem rewizji podejścia do umorzenia zaległych odsetek.

Należy zauważyć, iż szacujemy, że tylko około 30 proc. zadłużenia zagranicznego Kuby jest denominowane w dolarach amerykańskich. Oznacza to, że na wartość łącznej sumy zadłużenia i kosztów obsługi długu w dolarach będą miały wpływ wahania kursów walutowych, które nie są uwzględnione w naszych projekcjach.

Według naszych szacunków dwustronna restrukturyzacja zmniejszy zaległości w zakresie kwoty głównej oficjalnego zadłużenia o łączną kwotę 2,6 mld dol. według wyceny uzgodnionej w 2016 roku. Pozostaje stosunkowo niewielka kwota zaległości w zakresie kwoty głównej oficjalnego zadłużenia – według naszych szacunków jest to kwota 900 mln dol. – i zakładamy, że pozostali oficjalni wierzyciele będą chcieli wynegocjować swoje własne warunki dwustronne w ciągu kolejnych dwóch lat. Oczekuje się, że restrukturyzacja zaległości z tytułu zadłużenia komercyjnego nie rozpocznie się przed 2019 rokiem.

Wskaźniki zadłużenia i ryzyko

Restrukturyzacja długu przeprowadzona przez Klub Paryski poprawiła profil zadłużenia Kuby przez istotne zmniejszenie zaległości, natomiast wysoce preferencyjne koszty obsługi rozłożonej w czasie spłaty kwoty głównej powinny być akceptowalne nawet przy umiarkowanych wskaźnikach wzrostu gospodarczego przewidywanych w naszych prognozach. Zakładając, że rozłożone w czasie płatności będą nadal realizowane w nadchodzących latach, możemy oczekiwać stopniowej poprawy oceny ryzyka kraju, a w konsekwencji – międzynarodowych kosztów finansowania zagranicznego.

Nasze szacunki sugerują, że wskaźnik długu zagranicznego do PKB Kuby jest stosunkowo niski. Obecnie wynosi 31,6 proc. w porównaniu z medianą średniej dla regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów wynoszącą 39,7 proc. Wydaje się, że ciężar płatności związanych z obsługą długu w wysokości około 2 proc. PKB jest akceptowalny.

Obecny wskaźnik obsługi długu do eksportu Kuby wynoszący 22,3 proc. jest jednak nieco wyższy od średniej regionalnej w wysokości 20,9 proc. i znacznie wyższy niż mediana na poziomie 13,2 proc. dla krajów o podobnym ratingu na poziomie CCC w naszym modelu Obsługi Ryzyka Kraju. Zdolność kredytowa Kuby jest również obarczona jej nieortodoksyjnym systemem zarządzania gospodarką i wyjątkowymi okolicznościami międzynarodowymi, takimi jak ograniczony dostęp kraju do finansowania międzynarodowego – z powodu braku przejrzystości, słabego systemu rejestracji płatności i trwających bezpośrednich i pośrednich skutków sankcji nałożonych przez USA – co powoduje, że mała otwarta gospodarka jest wysoce wrażliwa na szoki związane z wahaniami kursów walutowych.

 

© [2017] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły