Cel inflacyjny w 2025 r.

Pomimo wysokiej inflacji i wzrostu wskaźnika zadłużenia wywołanego przede wszystkim pandemią w roku 2022 poziom długu publicznego w Polsce na tle pozostałych krajów Unii jest stosunkowo niski, bo poniżej średniej dla całej UE, a także poniżej średniej dla strefy euro – uważa prof. Janusz Ostaszewski.

Dług publiczny wyrażony wskaźnikiem udziału długu w PKB wzrósł gwałtownie w roku 2020. Prawdopodobnie działo się tak z powodu finansowania działań związanych z pandemią COVID-19. Zauważmy, że dług instytucji rządowych i samorządowych wzrastał wolniej niż państwowy dług publiczny. Pozytywnie należy odebrać zjawisko polegające na tym, że w kolejnych latach dług w stosunku do PKB zaczął spadać.

Od 2023 r. tempo inflacji ma spadać. Prognozy zakładają, że cel inflacyjny może być osiągnięty pod koniec 2025 roku. Te prognozy cieszą, ale trzeba pamiętać, że ich realizacja będzie bardzo trudna, zważywszy na liczne programy społeczne w 2023 r. oraz na konieczność wydatkowania ogromnych środków przeznaczonych na podwyższenie naszego poziomu obronności. Życzymy sobie wszyscy, aby przedstawione pozytywne projekcje zostały pozytywnie zweryfikowane przez rzeczywistość.

Janusz Ostaszewski – profesor, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie.


Tagi


Artykuły powiązane

Pandemia obnażyła słabości strukturalne gospodarki Włoch

Kategoria: Analizy
Rząd Mario Draghiego dąży do zwiększenia konkurencyjności gospodarki i zmniejszenia obciążeń budżetu państwa z tytułu polityki społecznej. Niezachowanie równowagi pomiędzy realizacją obydwu celów może doprowadzić do opuszczenia przez Włochy strefy euro po 2023 r.
Pandemia obnażyła słabości strukturalne gospodarki Włoch

Nowy cel Chin – wzmocnienie klasy średniej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przywódcy Chin zobowiązali się niedawno, że zwiększą udział grup o średnim dochodzie w społeczeństwie i stworzą mniej spolaryzowany, przypominający „kształt oliwki” rozkład dochodów.
Nowy cel Chin – wzmocnienie klasy średniej