Już zatrudniają, jeszcze nie inwestują

W I kwartale 2010 r. nadal powoli poprawiała się sytuacja polskich przedsiębiorstw – wynika z badania ankietowego NBP. Maleje liczba firm redukujących zatrudnienie, a rośnie tych, które zwiększają liczbę pracowników. I choć ożywienie nie skłania jeszcze przedsiębiorstw do inwestycji, to wkrótce może się to zmienić, bo biznesmeni są przekonani, że zwiększy się popyt i eksport.

Początek 2010 r. przyniósł niewielką poprawę sytuacji bieżącej przedsiębiorstw. Za bardzo dobrą lub przynajmniej dobrą uznało swoją kondycję nieco powyżej 74 proc. firm, wobec 68 proc. w I kw. 2009 r.

Szósty kwartał z rzędu najczęściej wymienianym źródłem trudności pozostawał niski popyt, choć w wielu branżach zauważalna była tu poprawa. Inne napotykane obecnie przez ankietowanych problemy to przede wszystkim wahający się i nieprzewidywalny kurs złotego, wysoka konkurencja oraz zatory płatnicze.

Nadal  w najgorszej sytuacji jest branża transportowa – odsetek firm w słabej albo złej sytuacji wynosi 37 proc. wobec 26 proc. w całej próbie. Pogorszenie zanotowano w budownictwie, co jest czynnikiem sezonowym, pogłębionym przez długą i ostrą zimę.

W branży przetwórstwa przemysłowego widoczne jest zróżnicowanie między podmiotami produkującymi wyłącznie na rynek krajowy, który zmalał, i tymi, które eksportują. Te drugie określiły swoją kondycję jako lepszą.

Wyraźną poprawę odnotowały firmy handlowe – odsetek w słabej bądź złej kondycji spadł w ciągu kwartału z 33 proc. do 23 proc.  Najlepiej powodzi się branży górniczej i energetycznej.

Wyraźnie poprawiają się oczekiwania dotyczące wielkości eksportu. I choć opłacalność sprzedaży zagranicznej spadła ze względu na aprecjację złotego, to i tak pozostaje na relatywnie wysokim poziomie. Wiele przedsiębiorstw informuje, że w przyszłości barierą ich rozwoju może być poziom i wysokość wahań kursu walutowego.

W I kwartale 2010 r. firmy częściej informowały o spadku (54 proc. próby) niż o wzroście zatrudnienia (31 proc. próby). Jednakże dynamika zmian była korzystna – w porównaniu do wcześniejszego kwartału jest coraz więcej przedsiębiorstw zatrudniających pracowników i coraz mniej zwalniających.

Zainteresowanie inwestycjami pozostaje na ogół niewielkie. Częściej inwestują firmy publiczne niż prywatne i duże raczej niż małe i średnie. Największą aktywność inwestycyjną przejawiają firmy handlowe i budowlane.

Badanie przeprowadzono w marcu 2010 r. na próbie 1032 firm ze wszystkich branż gospodarki (z wyłączeniem rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa), z sektora prywatnego i publicznego, obejmującego duże przedsiębiorstwa i MSP.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2010 r.


Tagi


Artykuły powiązane

Jak zapobiegać bankructwom firm po pandemii

Kategoria: VoxEU
Kryzys związany z pandemią COVID-19 przyczynił się do pogorszenia rentowności i dźwigni finansowej firm na całym świecie. Trzy kluczowe wyzwania dla polityki publicznej w zapobieganiu bankructwom przedsiębiorstw to: nawis zadłużenia, niestabilność finansowa i wzrost liczby „firm zombie”.
Jak zapobiegać bankructwom firm po pandemii

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (09–13.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19