• Obserwator Finansowy

Podnoszenie konkurencyjności Polski – propozycje TEP

23.07.2013
Towarzystwo Ekonomistów Polskich przygotowało zestaw uwag do raportu o zwiększaniu konkurencyjności Polski, który kilka tygodni temu zaprezentował prof. Jerzy Hausner. Oto najważniejsze wnioski.
(Opr. DG)

(infografika D. Gąszczyk)

(infografika D. Gąszczyk)

Zmiany koncentrować się muszą na zwiększeniu elastyczności, zdolności podejmowania dobrych, długofalowych decyzji generujących możliwie najniższe koszty dostosowania dla firm i obywateli.

W praktyce muszą one zapewnić:

–  zwiększenie poziomu przestrzegania i egzekwowania prawa,

–  ograniczenie biurokracji,

–  zwiększenie stabilności rozwiązań prawnych oraz wyeliminowanie narastającej dziś niepewności co do wielkości przyszłych obciążeń (podatkowych i innych),

– takiego ukształtowania sfery edukacji i nauki, by były one w stanie elastycznie odpowiadać na potrzeby gospodarki w zakresie dostarczania właściwych zasobów, kompetencji i postaw.

Aby spełnienie tych postulatów było możliwe, wskazują członkowie TEP, rząd powinien działać w oparciu o długofalową strategię, a wspierać go musi wysoce elastyczna, innowacyjna i otwarta na zewnątrz administracja.

W wymiarze praktycznym konieczne jest:

– rozdzielenie funkcji strategicznych, długofalowych od bieżących działań – stworzenie organu korodującego wypracowywanie strategicznych kierunków oraz monitorującego globalne „najlepsze praktyki”; przedmiotem dyskusji powinno być to, czy powinien być to organ publiczny, czy też rozwiązanie na wzór Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych,

– stworzenie instytucji – podlegającej bezpośrednio premierowi – której jedyną funkcją byłaby koordynacja dużych projektów; w gestii tej instytucji byłaby m.in. (w uzasadnionych przypadkach) komercjalizacja niektórych z tych projektów, np. poprzez utworzenie spółki celowej,

– wydzielenie centrów usług wspólnych, obsługujących całą administrację w zakresie finansowo księgowym, HR, itp.,

– scentralizowanie i elektronizacja zakupów dokonywanych przez sektor administracji publicznej (aby uzyskać efekt skali/negocjować upusty i wyeliminować nieformalne powiązania prowadzące do korupcji),

– upowszechnienie nowoczesnych kanałów komunikacji z obywatelami/firmami (call centers, Internet), w częściowym lub pełnym outsourcingu,

– wykorzystanie zmian w strukturze organizacyjnej organów administracji do weryfikacji kadr.

>>pełna analiza Towarzystwa Ekonomistów Polskich

km


Tagi


Artykuły powiązane