Autor: Jakub Growiec

Profesor ekonomii, wykładowca SGH, doradca ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP

Polacy są efektywnymi pracownikami

W Polsce wydajność pracy rośnie. Wzrost PKB w przeliczeniu na jednego zatrudnionego jest wyższy niż realny wzrost płacy – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Ekonomiczny NBP.

Relacja płac w Polsce do produktywności pracy (tzw. pozycja płac) charakteryzowała się w latach 1995–2008 znaczną zmiennością. Pierwszym celem badania było sprawdzenie, czy za zjawiska te odpowiedzialne były efekty realokacji sektorowej – tzn. przesunięcia produkcji i zatrudnienia między poszczególnymi gałęziami gospodarki – czy raczej zachodziło ono przede wszystkim wewnątrz gałęzi. Wyniki wskazują tu jednoznacznie na tę drugą możliwość: ponad 50 proc. całkowitego spadku pozycji płac, a także niemal całą jej zmienność objaśnić można bowiem zmiennością pozycji płac w ramach poszczególnych sektorów.

Ponieważ wynik taki może wydać się nieco rozczarowujący, w badaniu podjęto także próbę wskazania źródeł zmian pozycji płac na poziomie już nie gałęzi gospodarki, ale indywidualnych firm. Posłużono się przy tym unikalnym panelowym zbiorem danych o częstotliwości kwartalnej, obejmującym sektor przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2008. Zidentyfikowano wpływ na obserwowaną zmienność pozycji płac następujących czynników: (i) ,,demografii” firm, w tym wieku firm oraz ich zachowań związanych z wychodzeniem i wchodzeniem na rynek, (ii) wybranych charakterystyk rynku pracy, takich jak nowo zapełnione wakaty, tzw. indeks napięć na rynku pracy (relacja liczby wakatów do liczby bezrobotnych), (iii) miar intensywności eksportu, konkurencyjności gałęzi oraz struktury własnościowej na poziomie firm i sektorów oraz (iv) zmian w strukturze sektorowej wytwarzania polskiego PKB. W pracy zbadano też siłę współzależności pomiędzy tymi zmiennymi. Uzyskane wyniki wskazują na dwie rzeczy. Po pierwsze, czynniki specyficzne dla sektorów, a także zmiany struktury własnościowej firm oraz akumulacja kapitału ludzkiego (mierzona tu jako wzrost udziału wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem w całkowitej sumie wynagrodzeń) wyjaśniają znaczną część obserwowanego spadkowego trendu pozycji płac. Po drugie, charakterystyki rynku pracy, struktury rynkowe oraz demografia firm są w odporny sposób skorelowane ze zmianami pozycji płac w cyklu koniunkturalnym.


Tagi


Artykuły powiązane

Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak długo będą trwały skutki gospodarcze pandemii COVID-19? Czy ustaną one wraz z epidemią, czy będą utrzymywać się latami? W poniższym artykule postaram się ocenić, w jakim stopniu kryzys spowodowany pandemią może oddziaływać na produkt potencjalny w Polsce i na świecie.
Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy znajdują mocne dowody na istnienie związku między produktywnością a płacą w USA; w przypadku Kanady dowody są mniej jednoznaczne, co wynika z faktu, że jest ona gospodarką mniejszą i bardziej otwartą międzynarodowo.
Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Kategoria: Instytucje finansowe
Na podstawie danych pochodzących z ankiety prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków komercyjnych pokazujemy, że zmiany postrzeganej pozycji kapitałowej mają wpływ na stosowane przez banki kryteria i warunki, na jakich udzielane są kredyty przedsiębiorstwom.
Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?