Autor: Jakub Growiec

Profesor SGH, doradca ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP

Polacy są efektywnymi pracownikami

W Polsce wydajność pracy rośnie. Wzrost PKB w przeliczeniu na jednego zatrudnionego jest wyższy niż realny wzrost płacy – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Ekonomiczny NBP.

Relacja płac w Polsce do produktywności pracy (tzw. pozycja płac) charakteryzowała się w latach 1995–2008 znaczną zmiennością. Pierwszym celem badania było sprawdzenie, czy za zjawiska te odpowiedzialne były efekty realokacji sektorowej – tzn. przesunięcia produkcji i zatrudnienia między poszczególnymi gałęziami gospodarki – czy raczej zachodziło ono przede wszystkim wewnątrz gałęzi. Wyniki wskazują tu jednoznacznie na tę drugą możliwość: ponad 50 proc. całkowitego spadku pozycji płac, a także niemal całą jej zmienność objaśnić można bowiem zmiennością pozycji płac w ramach poszczególnych sektorów.

Ponieważ wynik taki może wydać się nieco rozczarowujący, w badaniu podjęto także próbę wskazania źródeł zmian pozycji płac na poziomie już nie gałęzi gospodarki, ale indywidualnych firm. Posłużono się przy tym unikalnym panelowym zbiorem danych o częstotliwości kwartalnej, obejmującym sektor przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2008. Zidentyfikowano wpływ na obserwowaną zmienność pozycji płac następujących czynników: (i) ,,demografii” firm, w tym wieku firm oraz ich zachowań związanych z wychodzeniem i wchodzeniem na rynek, (ii) wybranych charakterystyk rynku pracy, takich jak nowo zapełnione wakaty, tzw. indeks napięć na rynku pracy (relacja liczby wakatów do liczby bezrobotnych), (iii) miar intensywności eksportu, konkurencyjności gałęzi oraz struktury własnościowej na poziomie firm i sektorów oraz (iv) zmian w strukturze sektorowej wytwarzania polskiego PKB. W pracy zbadano też siłę współzależności pomiędzy tymi zmiennymi. Uzyskane wyniki wskazują na dwie rzeczy. Po pierwsze, czynniki specyficzne dla sektorów, a także zmiany struktury własnościowej firm oraz akumulacja kapitału ludzkiego (mierzona tu jako wzrost udziału wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem w całkowitej sumie wynagrodzeń) wyjaśniają znaczną część obserwowanego spadkowego trendu pozycji płac. Po drugie, charakterystyki rynku pracy, struktury rynkowe oraz demografia firm są w odporny sposób skorelowane ze zmianami pozycji płac w cyklu koniunkturalnym.


Tagi


Artykuły powiązane

Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

Kategoria: Analizy
Aktywizacja zawodowa, podnoszenie poziomu kształcenia, rosnąca rola imigracji i zachęty do powrotu Polaków z emigracji złagodzą wpływ zmian demograficznych – pisze dr Piotr J. Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy i gospodarkę

Kategoria: Analizy
Spór o płacę minimalną trwa od lat, a właściwie o jej wysokość i relacje z innymi miarami wynagrodzeń. W krótkim okresie posługiwanie się narzędziem w postaci płacy minimalnej może spowodować wzrost najniższych wynagrodzeń bez negatywnego wpływu na miejsca pracy.
Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy i gospodarkę

Praca coraz bardziej zdalna

Kategoria: Trendy gospodarcze
Znaczenie pracy zdalnej rośnie od wielu lat, a obecny kryzys ewidentnie ten trend wzmacnia. Całkowite przejście na taki tryb działań jest dla większości firm mało prawdopodobne. Nową normą stanie się elastyczna praca, a będą ją wykonywać przedstawiciele Generacji Flex.
Praca coraz bardziej zdalna