Świąteczne życzenia dla Polski i Niemiec

Okres świąteczny to czas życzeń i prezentów. Życzenia złożę na końcu, a zacząć chcę od prezentów. Od prezentów, które w imieniu polskiej gospodarki przekazuje nam Główny Urząd Statystyczny.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej wyniosła w listopadzie bieżącego roku 109,8 proc. (w stosunku do listopada 2008). Właściwie nikt nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku. Od razu analitycy podnieśli prognozy wzrostu PKB w bieżącym roku do poziomu przekraczającego 2, a nawet 3 proc..

Poprawa i tak dobrych wyników polskiej gospodarki to efekt lepszej niż w ostatnich miesiącach koniunktury w Niemczech – tak uważa część analityków.

Czy rynek niemiecki jest rzeczywiście dla nas tak ważny? Odpowiedź brzmi – zdecydowanie tak. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Relatywnie większym niż wynikałoby z podstawowych założeń handlu międzynarodowego. Tak zwana teoria grawitacyjna handlu przewiduje, że wielkość wymiany między dwoma krajami jest wprost proporcjonalna do iloczynu wielkości tych krajów, mierzonej ich produktem krajowym brutto, i odwrotnie proporcjonalna do odległości między tymi krajami:

Tij = A x Yi x Yj / Dij,

gdzie:

Tij – wartość handlu między krajem i oraz krajem j

A – stała

Yi – wartość PKB kraju i

Yj – wartość PKB kraju j

Dij – odległość między krajami i oraz j

Faktyczną wielkość obrotów handlowych Polski z poszczególnymi krajami przedstawia poniższy wykres:

wykres1

Niemcy są największym krajem położonym najbliżej Polski, stąd też zakres współpracy jest również zdecydowanie największy. Sprzyja temu także nasze członkostwo w Unii Europejskiej i brak barier celnych we współpracy. Znaczenie muszą także mieć czynniki mniej mierzalne – kontakty osobiste, tradycja, logistyka, znajomość języka. Poziom współpracy handlowej z Niemcami jest bowiem większy niż wynikałoby z potencjału gospodarczego tego kraju. Ilustruje to poniższy wykres:

wykres2

Rysunek przedstawia udział wymiany handlowej Polski z krajami należącymi do strefy euro na tle udziału poszczególnych krajów w łącznym PKB strefy euro. Gospodarka Niemiec, to 27,1 proc. PKB krajów posługujących się wspólną walutą i aż 48,8 proc. udziału w wymianie handlowej Polski z tymi krajami. Widać chociażby znaczącą różnicę w porównaniu z Francją, której udział w PKB wynosi 21,2 proc., a więc niewiele mniej niż Niemiec, natomiast udział handlu Polski z tym krajem wynosi jedynie 11 proc., a więc przeszło 4-krotnie mniej niż z Niemcami.

Poziom eksportu Polski do Niemiec stanowi 8% naszego PKB, następny w kolejności kraj – Francja to już tylko 2%. I choć o poziomie naszego rozwoju gospodarczego i odporności na kryzys decyduje przede wszystkim rynek wewnętrzny, to poprawa koniunktury w Niemczech zdecydowania poprawia naszą sytuację.

Pora więc na świąteczne życzenia. Przede wszystkim życzę wszystkim moim czytelnikom spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym Roku optymizmu, wiary we własne siły i dobrze prosperujących sąsiadów. A więc wszystkiego dobrego także naszemu największemu gospodarczemu sąsiadowi – Niemcom. Im lepiej będzie się wiodło im, tym również my będziemy lepiej prosperować…

wykres1
wykres2

Tagi


Artykuły powiązane

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Wpływ szoków terms of trade na cykle koniunkturalne

Kategoria: VoxEU
Duże wahania cen surowców w wyniku kryzysu pandemicznego prawdopodobnie będą mieć długotrwały negatywny wpływ na kraje rozwijające się, ponieważ koszty związane z niższymi cenami eksportowymi przeważają nad korzyściami związanymi ze spadkiem cen importowych w tych gospodarkach.
Wpływ szoków terms of trade na cykle koniunkturalne