• BIEC

Umacnia się pozycja przetargowa pracowników

02.03.2017
Zmiany Wskaźnika Rynku Pracy (WRP), informującego z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, potwierdzają umacnianie się roli pracownika na rynku pracy oraz zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.


Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w lutym kontynuował tendencję spadkową. Skala spadku była nieznacznie mniejsza niż przed miesiącem, ale istotnie większa w porównaniu końcówki 2016 r. Zmiany potwierdzają umacnianie się roli pracownika na rynku pracy oraz zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych również systematycznie spada. W styczniu co prawda wzrosła o 0,3 p. proc. i wyniosła 8,6 proc., ale po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała o niespełna 0,2 punktu procentowego i wyniosła 8,1 proc.

Aktualnie cztery składowe wskaźnika oddziałują w kierunku jego spadku, zapowiadając tym samym dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w styczniu oceniany pozytywnie. Nastąpiła poprawa formułowanych ocen zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rok do roku. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie dotyczące ogólnego stanu gospodarki oraz pozytywne prognozy dotyczące zmian wielkości zatrudnienia.

W styczniu nieznacznie przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia nad tymi zapowiadającymi zwolnienia. W przekroju wielkości przedsiębiorstw, przyjęcia do pracy oczekiwane są głównie w dużych firmach (250 i więcej pracujących). Małe i średnie firmy zapowiadają zwolnienia. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są w branży motoryzacyjnej, a następnie w branży IT, oraz branży meblarskiej. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży oraz wyrobów tekstylnych.

Zatrudnienie przestaje rosnąć, ale poprawia się jego struktura

W styczniu podstawowe strumienie na rynku pracy wskazały, iż więcej osób rejestrowało się jako bezrobotne i mniej bezrobotnych znalazło zatrudnienie. Jednocześnie nastąpił spadek liczby ofert pracy dostępnych w urzędach pracy, ale wzrost tych publikowanych w Internecie. W styczniu pracę znalazło o blisko 19 tys. mniej osób niż w grudniu ubiegłego roku (spadek na poziomie 17 proc.). Jednocześnie strumień ten był mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (o 7 proc.). W styczniu zazwyczaj występuje zmniejszony odpływ z bezrobocia do zatrudnienia, stąd raczej należy oczekiwać poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach.

W styczniu, podobnie jak w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, wzrosła liczba nowych bezrobotnych. W urzędach pracy zarejestrowało się o niespełna 12 tys. więcej osób (o 7 proc., w porównaniu do grudnia ubiegłego roku). Jednocześnie strumień ten był o ponad 9 proc. mniejszy niż w styczniu 2016 roku.

Zmalała liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy – spadek w ujęciu miesięcznym o ponad 22 tys. ofert (o 13 proc.). Spadek ten z pewnością częściowo kompensował istotny wzrost wielkości omawianego strumienia odnotowanego w okresie listopad – grudzień ubiegłego roku. Wówczas wielkość napływu nowych ofert zatrudnienia kierowanych do urzędów pracy wzrosła w sumie o ponad 52 tys. W wielkości absolutnej w styczniu br. liczba nowych ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy była o ponad 40 proc. wyższa niż w styczniu roku ubiegłego.

Zmniejszony napływ do zasobu bezrobocia oraz wzrost liczby wolnych miejsc pracy (w ujęciu rocznym) wskazują na wzrost przewagi komparatywnej osób poszukujących pracy.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy w styczniu zmalała o około 3 proc. Od trzech miesięcy osób zwalnianych w ten sposób ubywa szybciej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Jednocześnie wzrosła liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zmiany dotknęły głównie: bezrobotnych młodych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy w styczniu zmalała o około 3 proc. Od trzech miesięcy osób zwalnianych w ten sposób ubywa szybciej.

Według najnowszych danych (za grudzień 2016 roku) wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia właściwie nie uległa zmianie. Tendencja do stabilizacji wysokości wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych utrzymuje się od trzech miesięcy.

W IV kw. 2016 średni tygodniowy czas pracy wzrósł w porównaniu do poprzedniego kwartału o niespełna 0,5 h i wyniósł nieco ponad 40 h. Tym niemniej od początku 2009 roku średni tygodniowy czas pracy oscyluje blisko poziomu 40 h a kwartalne wahania właściwie nie przekraczają poziomu 30 minut.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test