Wyjaśnienie NBP dotyczące wywiadu o długoterminowej stabilności polskich finansów publicznych

Całkowity dług publiczny może przekraczać 220 proc. PKB” – stwierdzenie to, poprzedzające wywiad z jednym ze współautorów publikacji „A fiscal outlook for Poland using generational accounts”, wywołało żywą dyskusję, która niekiedy, z powodu dużego skrótu myślowego, jaki został zawarty w cytowanym nagłówku, nie odniosła się do szerszego problemu badawczego, czyli luki stabilności (sustainability gap), ale do jej potocznego rozumienia, czyli do długu publicznego.

W istocie celem badania było obliczenie potencjalnych zobowiązań, które mogą stanowić obciążenie budżetu w przyszłych okresach. Luka stabilności w ujęciu teoretycznym to zdyskontowana do dzisiejszej wartości suma deficytów przyszłych okresów całego sektora finansów publicznych, obliczona w nieskończoność, przy założeniu, że obecna polityka fiskalna pozostanie utrzymana bez zmian w przyszłości, przy z góry założonych parametrach modelowych, np. wzrostu PKB, stopy dyskontowej, współczynnika dzietności, przewidywanej dalszej długości trwania życia itd. Koncepcja luki stabilności jest pojęciem modelowym i teoretycznym. Nie ma ona na celu interpretowania bieżącej sytuacji fiskalnej, ale wskazanie potencjalnych zobowiązań państwa, które mogą wystąpić przy spełnieniu przyjętych założeń w modelu.

Omawiana publikacja była dyskutowana, a jej główne założenia i wyniki obliczeń były prezentowane podczas seminarium naukowego w NBP 18 czerwca br. oraz podczas warsztatów odbywających się przy okazji spotkania Working Group on Public Finance zorganizowanego przez NBP w Krakowie 21 czerwca br. Wnioski sformułowane przez oceniających ją ekspertów (NBP i MF) nie wywołały zaskoczenia, gdyż podobne obliczenia przeprowadzone dla innych krajów wykazywały wyższy lub podobny poziom luki stabilności. Dla przykładu dla Niemiec wielkość ta sięgnęła dla 2005 r. 315 proc. a dla Austrii 248 proc. PKB, przy zachowaniu tych samych założeń co do prognozowanego wzrostu gospodarczego i stopy dyskontowej, lecz innym roku bazowym.


Tagi


Artykuły powiązane

Jak wielka jest luka CIT?

Kategoria: Raporty
Luka w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT mogła osiągnąć maksymalnie wartość 1,08 proc. PKB w 2017 r. – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gdyby została zminimalizowana, prawdopodobnie do budżetu państwa trafiłoby o kilka miliardów złotych więcej.
Jak wielka jest luka CIT?

Obligacje wieczyste nie są najlepszym sposobem na finansowanie EFOG

Kategoria: VoxEU
W świecie skrajnie akomodacyjnej polityki pieniężnej, tańsze byłoby finansowanie Funduszu Ożywienia Gospodarczego poprzez emisję zadłużenia o krótszych terminach zapadalności i transmisja tych niskich stóp procentowych do państw członkowskich poprzez kredyty o niskiej marży i bardzo długich terminach zapadalności.
Obligacje wieczyste nie są najlepszym sposobem na finansowanie EFOG

Polska w G20 szybciej niż myślimy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jeśli będziemy doganiać państwa Europy Zachodniej w podobnym, jak obecnie tempie, możemy wejść do grona 20 najbogatszych państw na świecie – G20 przed 2030 rokiem – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Polska w G20 szybciej niż myślimy