Projekcja NBP: umiarkowany wzrost PKB przy ograniczonej inflacji

Instytut Ekonomiczny NBP przedstawił 29 października kolejny „Raport o inflacji”, którego częścią jest projekcja kształtowania się PKB Polski i inflacji w horyzoncie do końca 2012 roku. Wynika z niej, że nasza gospodarka będzie się rozwijać w tempie powyżej 4 proc., przy utrzymywaniu się wskaźnika cen w obrębie celu inflacyjnego.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to typowa prognoza, bo projekcja jest robiona przy założeniu stałych stóp procentowych banku centralnego. Inaczej mówiąc, projekcja ma pokazywać, jak rozwijałaby się sytuacja, gdyby Rada Polityki Pieniężnej pozostawała bezczynna.

Tak zwana centralna ścieżka projekcji pokazuje najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji. I tak, według centralnej ścieżki, PKB w tym roku ma wzrosnąć o 3,5 proc., w przyszłym o 4,3 proc., a w 2012 r. o 4,2 proc. Umiarkowanie mają rosnąć płace brutto  (4,1 proc. w tym roku i 5,4 oraz 6,6 proc. w dwóch następnych latach). Pocieszająca jest też zapowiedź spadku bezrobocia – z 9,6 proc. w tym roku, do 9,4 w 2011 i 8,9 proc. w 2012. Inflacja ma być zaś pod kontrolą – choć zwiększy się z 2,5 proc. w tym roku do 3 proc. w dwóch kolejnych latach, to i tak pozostanie w granicach celu inflacyjnego (który wynosi – przypomnijmy – 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 punkt proc. w górę lub w dół).

Wynik projekcji jest zatem dość optymistyczny, ale przedstawiciele Instytutu Ekonomicznego NBP wskazują na liczne ryzyka, których wystąpienie może zmienić opisane tendencje. O ile ryzyka dla inflacji bilansują się, to jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB przeważają ryzyka mogące osłabić dynamikę gospodarki. Podstawowym źródłem niepewności jest kształtowanie koniunktury za granicą i kursu złotego.

Publikowany przez NBP trzy razy w roku (luty, czerwiec, październik) „Raport o inflacji” zawiera bardzo szczegółowy opis kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie w miesiącach poprzedzających publikację. Komentatorów najbardziej jednak interesują podawane w raporcie wyniki głosowań na posiedzeniach RPP. Z ostatniego raportu dowiedzieć się można, że na posiedzeniu z 24 sierpnia złożono wniosek o podwyższenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych, ale wniosek zyskał 4 głosy przeciw 6 (w tym głos prezesa NBP). Co ciekawe, tylko 3 głosy poparcia zdobył złożony wówczas wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej z 3 do 3,5 proc. Jak wiadomo, taki sam wniosek został uchwalony na posiedzeniu październikowym.


Tagi


Artykuły powiązane

Projekcja NBP: Inflacja wyższa, a wzrost niższy w 2022 r.

Kategoria: Raporty
NBP opublikował nowy Raport o inflacji, czyli dokument zawierający najważniejsze projekcje banku centralnego dotyczące inflacji i PKB. Zaprezentowana ścieżka inflacji na lata 2021-2023 jest wyższa niż przewidywano w lipcu, wzrost PKB zaś w dwóch kolejnych latach będzie bliski, ale jednak niższy niż 5 proc.
Projekcja NBP: Inflacja wyższa, a wzrost niższy w 2022 r.

Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Kategoria: Raporty
Ponad 5-proc. wzrost PKB w 2022 i 2023 roku przewiduje centralna ścieżka projekcji w raporcie o inflacji DAE NBP. Mimo to dynamika cen ma pozostać poniżej górnego ograniczenia celu inflacyjnego i wynieść 3,3 proc. w 2022 r. i 3,4 proc. w 2023 r.
Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej