Banki łagodzą politykę kredytową

Z opublikowanego dziś raportu NBP wynika, że w I kwartale 2011 r. banki kontynuowały zmniejszanie marż kredytowych, zwłaszcza kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych. Wzrosła maksymalna kwota kredytu dla przedsiębiorstw i wydłużył się maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytów konsumpcyjnych.

Banki zdecydowanie zmniejszyły skalę zaostrzenia kryteriów kredytowych dla gospodarstw domowych. Około jedna czwarta ogółu banków dokonała złagodzenia polityki kredytowej zarówno w segmencie kredytów mieszkaniowych jak i konsumpcyjnych. Złagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw dotyczyło niemal wyłącznie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

kryteria kredytów

Wykres przedstawia procent netto. Dodatnią wartość procentu netto należy interpretować jako złagodzenie polityki kredytowej lub wzrost popytu na kredyty, a ujemną wartość procentu netto – jako zaostrzenie polityki kredytowej lub spadek popytu na kredyty

Wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw związany był przede wszystkim ze wzrostem zapotrzebowania na  finansowanie zapasów i kapitału obrotowego. Odpowiedzi takiej udzieliło ponad trzy czwarte banków, przy czym około 7% ogółu banków oceniło wpływ tego czynnika jako znaczny.

Łagodzenie polityki kredytowej związane było przede wszystkim z rosnącą presją konkurencyjną, zmianami popytu na kredyt oraz poprawą jakości portfela kredytowego (z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych). Banki zaostrzające politykę kredytową tłumaczyły to w dalszym ciągu dostosowaniami do Rekomendacji T oraz pogorszeniem jakości portfela kredytów mieszkaniowych.

warunki kredytów

W I kwartale 2011 r. doszło do nieznacznego zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. W ujęciu netto politykę kredytową w tym zakresie zaostrzyło 12% banków. Odpowiedzi banków były zróżnicowane i blisko jedna czwarta ogółu banków zdecydowała się na złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych.

kredyty mieszkaniowe

Ankietowane banki po raz kolejny obniżyły marżę pobieraną na kredytach mieszkaniowych. Na taki krok zdecydowało się ponad 80% banków, z czego jedna czwarta określiła obniżkę jako znaczną. W nieznacznym stopniu obniżki dotyczyły również marż pobieranych na kredytach obarczonych wyższym ryzykiem oraz pozaodsetkowych kosztów kredytów. Blisko 20% banków złagodziło też nieznacznie warunki w zakresie minimalnego wkładu własnego. Ponad 30% banków zaostrzyło inne, nieuwzględnione w ankiecie warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Zaostrzenie dotyczyło przede wszystkim procedur oceny zdolności kredytowej5. Pojedyncze banki wskazały, że zaostrzyły procedury badania zdolności kredytowej w stosunku do klientów ubiegających się o kredyty walutowe. Głównym czynnikiem wpływającym w opinii banków na zaostrzanie polityki kredytowej był wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Takiej odpowiedzi udzieliło około 18% banków.

Ankieta NBP została wypełniona przez przewodniczących komitetów kredytowych 28 banków, których łączny udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wynosi 81%.

kryteria kredytów
kryteria kredytów
warunki kredytów
warunki kredytów
kredyty mieszkaniowe
kredyty mieszkaniowe

Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Kategoria: Analizy
Trzy lata po kryzysie najstarszego banku włoskiego Banca Monte dei Paschi, ze Sieny, w którego ratowanie zaangażował się rząd, sytuacja włoskich banków jest nadspodziewanie dobra.
Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Kategoria: Badania pracowników NBP
Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce skłania do rozważań nt. możliwego wpływu tego stanu rzeczy na skłonność banków do podejmowania ryzyka. Wyniki badania przeprowadzonego na znaczącej grupie banków komercyjnych sugerują występowanie jedynie relatywnie słabego kanału podejmowania ryzyka w odniesieniu do części portfela kredytowego banków.
Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka